forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yigit bulut

Yi?it Bulut Twitter hesab?ndan Habertürk'ten ayr?lmas?, bundan sonra ne yapaca?? ve Habertürk'te yapt??? i?lerle ilgili iddialara de?indi... 

??te Bulut'un twitter hesab?ndan ayr?l???na ili?kin sözleri:

Her ?eyden önce Habertürkle ilgili yap?lan olumsuz yorumlara kat?lm?yorum. Habertürku izlemeye devam edin, Orada emek veren cesur insanlar var

Haberturk Turkiyenin en cesur ve en ba??ms?z haber kanal? ve bence öyle kalmaya da devam edecek. Benim de her zaman gonul bagim surecek

Ikincisi Turkiye’nin onca sorunu varken, bir adam sadece bir yönetici görevini b?rakm??, b?rakt?r?lm?? veya kovulmu?, COK MU ONEML?

Sadece 1 ki?i... 1 tek bas?na adam...buna bu kadar vakit ay?rmaya tart??maya de?er mi ! Bu enerjimizi Vanda usuyen cocuklar icin harcasak ?

Bugüne kadar hep inand???m yolda gittim, Yalova ya zehir deposu, ilaçlar, yüksek faiz, ekonomi lobileri ve halka zarar verenlere karsi durdum

IMF ye kars? ç?karken de, içeride halka yüksek faiz ödeten sistemle sava??rken de kendime bir yarar? olmad? ama düsen 1 puanl?k faiz bile onlarca insanin hayat?nda çok büyük de?i?ikler yapt?. Çocuklar?m?z? sahte seker zehirlemesin dedim, yerle?ik düzenin de?il haklin sesi duyulsun istedim.

?nand???m tek bir gerçek var, olmasa küresel yerel kartellere kars? çoktan yok olurdum: iyilerin ve do?rular?n gözle görülmeyen ordular? vard?r... Bu yolda bu savatsa Devletimizden, yetkililerden ve Allah? var Ciner ve Tekda?’dan da hep destek gördüm...

Sevgili dostlar?m, benim bir ulkum, bir idealim var: yerel-küresel yerle?ik düzenin alt?nda ezilmeyen, özgürce dilini, dinini, varl???n? yasayan bir Türkiye... Kimsenin adam? olmad?m ama bu yola bas koymu? basta Ba?bakan?m?z Erdo?an olmak üzere, herkese gönlümü, aklimi verdim..

Bana yap?lan sald?r?y? yöneticili?i b?rakma görevimden ayri dü?ünmenizi ve bu hayas?z sald?r?n?n arkas?ndaki dev organizasyonu görmenizi rica ediyorum... Bir adam, bir tek bas?na adam görevini b?rak?r ama bu hayas?zca akin, onun yerle?ik düzenin cok canini ac?tt???n? gosterir..

Tam ba??ms?z, güçlü, dik, üreten, demokrat, kad?n haklar?na sayg?l?, insani herseyin üstünde tutan, vatanda?? 5000 ki?iye 70 katrilyon faiz ödemeyen, hukuk devletini mükemmel bir hale getiren bir Turkiye hayalim var, bir vatanda? olarak... Türkiye bu yolda ilerliyor ve yak?t? bizler de olsak ilerlemeye devam edecek...

Son olarak: hiçbir tv, gazete, ?irket ile görü?mem yok ve k?sa vadede oldu?um gibi kalmak yöneticilik hariç faaliyetlerime devam etmek dü?üncesindeyim... Bana hayas?zca sald?r? devam edebilir hatta beni öldürebilirler... Korkum yok Ve son nefesime kadar bu ulkeyi kemiren yerle?ik düzenle ve onun bas?na s?zm?? uzant?lar? ile bir TC vatanda?? olarak sava?maya devam edece?im... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri