forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LER?N ?ST?FALARLA ?LG?L? YORUMLARI...

Aktif .

genelkuray_baskanligiGazeteciler Genelkurmay Ba?kan? ve Kuvvet Komutanlar?n?n istifalar?n? de?erlendirdi. Ertu?rul Özkök, sadece 'Hay?rl? Olsun' demekle yetinirken di?er gazeteciler ise ?u yorumlar? yapt?... 

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir:

"Bir süreden beri ?ehir efsanesi vard?. Genel Kurmay Ba?kan?'n?n istifa edece?i yönünde. Biz bunu ara?t?rm??t?k ama söz konusu olmad??? bilgisini ald?k. Belki de bardak en sonunda ta?t?. En önemlisi 43 tane generalin tutuklu bulunmas?. Bu istifan?n ben ?ehir efsanesi olabilece?i kanaatindeydim. Zor dönemlerde birliklere moral vermek de komutan?n görevleri aras?nda o nedenle ben istifa dü?ünmüyordum. Geçen seneki Yüksek Askeri ?ura'da da buna benzer iddialar vard?. Demek ki bugün yap?lan toplant?lardan bir sonuç ç?kmad?. Ba?bakan'?n seyahatinin ertelemesine de bakarsak bugünkü toplant?da bir s?k?nt?n?n oldu?unu anl?yoruz. Komutanlar?n emeklilik haklar? tabii ki var. Sonuç olarak bu görevini b?rakmakt?r. Burada dedi?im gibi Say?n Ba?bakan, Say?n Genel Kurmay Ba?kan?'na "art?k anla?am?yoruz b?rak?n" m? dedi yoksa Sayn Genel Kurmay Ba?kan?, "Say?n Ba?bakan'a buraya kadar art?k devam etmiyoruz" mu dedi bilmiyoruz. ?lerleyen günlerde nas?l oldu?u ortaya ç?kacakt?r.

Askerler genelde konu?muyorlar. Geçen sene çok sanc?l? süren bir YA? ya?am??t?k. Kimse ç?k?p konu?mad?. Son 1 haftada Ko?aner'in istifa edece?ini duymayan kalmam??t? ?ehir efsanesi anlam?nda ama istifa olmad?. Bu istifalar olduysa demek ki bugün kö?kteki toplant?da ipler koptu."


Hürriyet gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök:

Hay?rl?s? olsun…

Abdurrahman Dilipak (Yeni Akit):

4 General de?il, di?erleri de istifa etsin.. %50 ye kadar yolu var..Bu e?er orduda ya?anan çarp?kl?klar kar??s?nda sorumluluk duygusu ile verilmi? bir kararsa, bravo.. Bu ?ahsiyetli bir tutum.Bu kadar ?ey olurken bilmiyorsan?z orada ne i?iniz var. Biliyor ve hiçbir ?ey yokmu? gibi orada oturuyorsan?z  bu da çok sayg?n bir durum de?il.

Asl? Ayd?nta?ba? (Milliyet )

Çok ciddi bir kriz. Cumhuriyet tarihinde böyle bir ?ey ya?anmad?. Kim ne dersin desin sivil asker ili?kileri  ray?na oturmad?. Krizde bunun göstergesi. Bugün Türk Silahl? Kuvvetleri’nin yüzde 10'u hapiste. Bu insanlar?n bir bölümünün daha sonra masum oldu?u kan?tlanabilir. Ancak hükümet emekli edilmeleri konusunda kararl?. Bu durumda çaresiz kalan Genelkurmay istifa yolunu seçti. Siyasi bir depremdir. Ancak siyasi tabloda büyük de?i?iklik yarataca??n? dü?ünmüyorum. Türk Silahl? Kuvvetleri, askeri bir güç olarak etkinli?ini yitirmi? durumdad?r. Ne yaz?k ki ekonomisi büyüyen Türkiye ordusunu kaybetmi?tir.

Nazl? Il?cak (Sabah)

Terörle mücadeledeki de?i?im ve tutuklu bulunan 17 generalin emeklili?e sevkedilece?i iddias? da barda?? ta??rm?? olabilir. Geçen y?l Necdet Özel'in genelkurmay ba?kanl???na giden yolu aç?lm?? oldu. Necdet Özel'in önce kara kuvvetleri komutan? yap?l?p sonra genelkurmay ba?kan? olaca??n? dü?ünüyorum.

Muharrem Sar?kaya (Habertürk)

Teamüller döneminin bitti?ini söyleyebiliriz. Bundan sonra siyasi erkin talebi do?rultusunda hareket edilecek san?r?m.

Murat Yetkin (Hürriyet Daily News)

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Genelkurmay Ba?kan? ve Kuvvet Komutanlar? istifa ettiler. Bu istifa generallerin hükümete kar?? tertip içinde bulanmak suçland???, bu yüzden tutukland??? ve ayn? zamanda orduda yeni atama ve terfilerin bir Yüksek Askeri ?ura toplant?s?yla belirlenece?i dönemde meydana geldi. Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan? aras?nda günlerdir süren görü?melerin ortak bir zemin bulunmas?yla sonuçlanmad??? anla??ld?.

Madalyonun bir yüzünde ordunun üst kademesinin siyasi iktidara ‘Orduyu yönetmek istiyorsan?z buyurun’ anlam?na gelen bir protestosu var.

Madalyonun di?er yüzünde ise Türkiye’nin askeri siyaset gerilimleri sonucunda siyasi iktidarlar?n de?il askerlerin geri ad?m att??? bir a?amaya gelmesi söz konusu.

Hangi aç?dan bakacak olursan?z olun, siyaset ve idaresi aç?s?ndan önemli sonuçlara yol açaca?? anla??lan bir dönüm noktas?n bu istifalarla ya?and?.

?smet Berkan (Hürriyet Gazetesi)

Gerçek istifa gerekçesi nedir acaba. Ben bu sorular?n cevaplar?n? merak ediyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk oldu?u için önemsiyoruz bu olay?.

Fikret Bila (Milliyet)

Ko?anerin istifa edebilece?i söylentisi bir haftad?r vard?. Barda?? ta??ran son damlan?n yakalama kararlar? oldu?u san?l?yor.

Okan Müderriso?lu (Sabah)

Hükümet böyle bir tabloyu beklemiyordu belki. Genelkurmay Ba?kan?’n?n emeklilik dilekçesi vermesi önemli. Ko?aner’in veda mesaj? aç?klamas?nda tutuklu generaller vurgusu sözkonusu. Necdet Özel’in önce Kara Kuvvetleri’ne sonra da Genelkurmay Ba?kanl???’na getirilece?ini dü?ünüyorum. Hurriyet.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri