forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

EL?NDE TELEFON OLAN HERKES GAZETEC?!

Aktif .

Mario_Garcia+1T Tasar?m Günleri'nin dördüncü gününde, 100 ülkede 550 gazeteye dan??manl?k yapan tasar?m ustas? Mario Garcia, iPad devriminin ve yaz?l? bas?n?n gelece?ini anlatt?.

"Ben görsel bir gazeteciyim. Asla tasar?mc? ya da gazeteci kelimelerini kullanm?yorum." diyen Garcia, bir gazeteci gibi dü?ündü?ü için, kendini 'görsel gazeteci' olarak nitelendirdi?ini söyledi. Gazetelerin gelecekte yok olaca?? söylentilerine inanmad???n? belirten ünlü tasar?mc?, geçmi?ten bugüne hiçbir mecran?n, bir di?erini öldürmedi?ini ?öyle anlatt?: "Radyo ve televizyon ç?kt???nda gazeteyi nas?l öldürmediyse iPad ve tablet devrimi de yaz?l? medyay? bitirmeyecek. Yaz?l? medya kal?c? olmaya ve anne sütü gibi temel görevini sürdürmeye devam edecek. iPad ve ötesindeki zamanlarda ayakta kalmak, uyum sa?layarak olacak."

Mario Garcia, art?k gazetelerin birinci sayfalar?nda cinayet, kaçakç?l?k, ticaret ve siyaset gibi konular?n anlat?lma devrinin bitti?ini, ileride insanlar?n en çok bilmek istedi?i sa?l?k, aile ili?kileri, yemek, teknoloji ve ayg?tlar ile ilgili daha sosyal haberlerin ilk sayfada yer bulaca??n? aktard?.

?çinde duygu ta??yan hikâye haberlerin önem kazanaca??n? vurgularken, "Hikâyenin duygusal olmas?, bam teline dokunmas? gerekiyor. Siz gazetecilik de?il hikâyecilik pe?inde olmal?s?n?z ve hikâyeyi nas?l anlatt???n?z önemli. ?imdilerde gazeteler duygusal hikâyeleri önemsemedi?i için, imdada sosyal medya yeti?iyor. Bu yüzden bu sosyal payla??m siteleri ilgi görüyor." de?erlendirmesini yapt?.

Okuyucunun bir stratejiyle ?a??rt?lmay? bekledi?ini ifade eden Mario Garcia, yaz?l? medyaya ve içinde bulunanlara ?u önerilerde bulundu: "Gazete, bilinmesi ve yap?lmas? gerekenler konusunda bilgi vermeli. Gazeteler, kendi kimliklerini kaybetmeden de?i?iklik yapmal?. Türk gazeteleri de kendi kimli?ini kaybetmeden dünyaya bakmal?. Kullan?c?n?n hayat tarz?na göre gün içerisinde bile makul de?i?iklikler yap?labilir."

Elinde telefon olan herkes gazeteci

'Vatanda? gazetecili?i' kavram?n?n son y?llarda yayg?nla?maya ba?lad???n? söyleyen Mario Garcia, Amerika'da dünyay? sarsan Michael Jackson'?n ve Üsame bin Ladin'in ölümü gibi birçok olay? vatanda??n Reuters'tan bile daha önce duyurdu?unu kaydetti. "Elinde telefon olan herkes bir gazeteci oldu." diyen Garcia, haberlerin art?k insanlar aras?nda medyadan önce duyuldu?unu ve daha h?zl? ula?t???n? belirtti. Meslek hayat?nda 40. y?l?n? deviren ünlü görsel gazeteci, "Bas?l? medyadaki haberler, daha ayr?nt?l? ve arka plan?yla beraber verilmeli, bir de hikâyeleri olmal?." ?eklinde konu?tu. (http://www.zaman.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri