forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur_dundarU?ur Dündar, Hanefi Avc?'dan ç?kan ses kayd? ile ilgili ?ikayetçi oldu. Avc?'dan ?ikayetçi olmad???n? ifade eden Dündar, "Birileri dinlenmi?, ben de onlarla gazeteci olarak görü?ürken kay?t al?nm??." dedi.

Hanefi Avc?'n?n Eski?ehir'deki ofisinde ele geçirilen kasetlerde ses kayd? bulundu?u belirtilen Gazeteci U?ur Dündar, soru?turma savc?s?na ifade verdi. Dündar adliye ç?k???nda sorular? yan?tlad?. Avc?'dan ?ikayetçi olmad???n? ifade eden Dündar, dinleyenlerden ve kay?tlar? saklayanlardan ?ikayetçi oldu?unu söyledi.

Dündar, "Münhas?ran Hanefi Avc?'dan de?il. Hanefi Avc? bu olay?n ?üphelilerinden biri. Ben kim dinlediyse, kim bugüne kadar bu kay?tlar? saklad?ysa onlardan ?ikayetçi oldum. ?çerik olarak da merak edilecek bir yan? yok. Ben o y?llarda özellikle Susurluk çetesini ortaya ç?kart?p hüküm giymesini sa?layabilmek için ülkeyi yönetenlerin yapt?klar? yolsuzluklar? belgeleyebilmek için büyük gayret sergiliyordum. Bundan dolay? da ad?m Türkiye'nin en gözü kara çetesine öldürülmek üzere verilmi?ti. Bu faaliyetler s?ras?nda birileri dinlenmi? ve ben de onlarla gazetecilik gayretleri kapsam?nda konu?tu?um için benim konu?malar?m da kay?t alt?na al?nm??." dedi.

Kay?tlarla ilgili kendisine ?antaj yap?l?p yap?lmad??? sorulan Dündar, "Hay?r neden yap?lacak ki. Bana hayat?mda hiç kimse ?antaj yapamad?. Ki?isel olarak saç?m?n teline bir dinleme aleti koysalar korkacak hiç bir ?eyim olmaz. Bundan çok eminim. Ama bu insan haklar?na, ki?ilik haklar?na, bas?n özgürlü?üne ayk?r? bir gerçek oldu?u için bu dinlemeye, yasa d??? usulsüz dinleme konular?n? ?iddetle k?n?yorum, hatta lanetliyorum." kar??l???n? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri