forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

burhan_felekGazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödüllerini kazananlar belli oldu. TGC Binas?'nda toplanan Ödüllerin Seçici Kurul toplant?s?nda 15 ki?iye ödül verilmesi karara ba?land?.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) önceki ba?kanlar?ndan Burhan Felek ad?na düzenlenen Bas?n Hizmet Ödülleri, 4 Kas?m tarihinde törenle sahiplerine verilecek. 27 y?ld?r verilen ödülleri bugüne kadar 232 gazeteci  almay? hak kazand?.

TGC Ba?kanvekili Turgay Olcayto’nun ba?kan, ?hsan Y?lmaz’?n yazman olarak seçildi?i Seçici Kurul Toplant?s?'na Nail Güreli, Ara Güler, ?ükran Soner, Yalç?n Ç?nar, Nurhan Ayd?n ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan, Ba?kan Yard?mc?s? Vahap Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güne? kat?ld?.

Ödülleri kazananlar

Oylama sonunda Yönetmeli?e göre 70 ya??ndan gün alan ve meslekte 50 y?l?n? tamamlayan gazetecilerden; Hikmet Aksoy, Tuncer Benokan, Argun Berker, Ahmet Çito?lu, Ali Gevgilili, Ayd?n Öztürk, Do?an Pürsün, Ünal Sakman, Nalan Seçkin, Rauf Tamer, Muammer Tuncer, Rahmi Turan, Erol Türegün, H?ncal Uluç ve Mihalaki Vasiliadis  Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülüne de?er görüldüler. Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülleri, 4 Kas?m tarihinde törenle sahiplerine verilecek

Ödüllerin tarihçesi

“?eyhül Muharririn” ününü ta??yan, 70 y?ldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek’in an?s?na bu ödül 1983 y?l?nda olu?turuldu. 27 y?ld?r 232 gazeteci bu ödülü almaya hak kazand?. Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülleri için 70 ya??ndan gün alan adaylar?n 50 y?l? a?k?n süreyle bas?na hizmet vermi? ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmalar? ?art? aran?yor. Bu y?l ölümünün 28`inci y?l?nda an?lacak olan Türk bas?n?n?n önde gelen kalemlerinden Burhan Felek, 26 y?l süreyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kanl??? yapm??t?.

Burhan Felek kimdir?

Burhan Felek, 1889 y?l?nda ?stanbul’da do?du ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Mesle?e Ahmet Rasim’in Donanma Dergisinde ba?lad?. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çal??t?. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarl?k yapt?. 1925 y?l?ndan ba?layarak son günlerine kadar kö?e yaz?lar?n? sürdürmesi nedeniyle ?eyhül Muharririn unvan? ile ödüllendirildi. ?Ü Gazetecilik Enstitüsü'nde ö?retim üyeli?i yapt?. ?talyan mizahç?s? Giovanni Guareschi’nin “Don Camillo” dizisini Türkçe'ye çevirdi. ?stanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorlu?unu alan ilk gazeteci oldu. ??lerinin a??rl??? ve sa?l?k durumundan dolay? TGC ba?kanl?k görevinden ayr?lan Sedat Simavi’nin yerine seçildi.

TGC ba?kanl???n? 1949–52 ve 1959–82 y?llar? aras?nda 2 kez üstlendi. Bas?n Dispanseri, TGC Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri, Bas?n Saray? Ek yap?s?, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakf? projelerini gerçekle?tirdi. 4 Kas?m 1982 de hayat?n? kaybeden Burhan Felek, Bas?n ?eref Kart? ta??yordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri