forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LERE HAP?S CEZASINI KALDIRACAK KANUN TASLA?I HAZIR

Aktif .

Hükümet, haklar?nda yüzlerce dava aç?lan ve hapis cezalar?na çarpt?r?lan gazetecilerin ma?duriyetini önlemek için harekete geçti.

Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da, bas?nla ilgili yasaklar?n kald?r?lmas?n? içeren bir taslak haz?rlayarak Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç ve TBMM Ba?kan? Mehmet Ali ?ahin'e teslim etti. Atalay, "Düzenleme referandumdan sonra Meclis'in gündemine gelecek." dedi.

Bas?n özgürlü?ünün geni?letilmesi, gazetecilerin yazd?klar?ndan dolay? s?k s?k soru?turma geçirmemesi ve cezaevine girmemesi için devam eden çal??man?n tamamlanarak referandumdan sonra TBMM'ye sunulaca?? belirtiliyor. Bu konuda bir çal??ma yapan Bas?n ?lan Kurumu, 2 ayr? yasada yap?lacak 22 de?i?ikli?i belirleyerek Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç ve TBMM Ba?kan? Mehmet Ali ?ahin'e sundu. Türkiye'nin 196 ülke aras?nda bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan 108. s?rada yer ald??? hat?rlat?lan dosyada, "Bugün Türkiye'de ne yaz?k ki birçok gazeteci aleyhine çe?itli davalar aç?lmakta, bu gazeteciler çe?itli para ve hapis cezalar? almaktad?rlar. Birçok gazeteci mesle?ini do?ru yapman?n bedelini can?yla ödüyor." deniliyor. Raporun giri?inde, "Kamuoyunun bilgi almas?ndan ba?ka hiçbir amaç gütmeyen gazetecilik faaliyetlerinin yasal yollarla s?n?rland?r?lmas? kayg? vericidir." deniliyor.

Susurluk'ta hak idi, Ergenekon'da suç

Ergenekon sürecinde gazeteciler hakk?nda aç?lm?? soru?turma ve dava say?s?n?n 5 bini a?t??? hat?rlat?l?yor. Burada ilginç bir örnek de gösterilerek, "Susurluk sürecinde çetelerle mücadele hak ve hukuk aray??? olarak görülürken, Ergenekon'da suç say?l?yor." de?erlendirmesi yap?l?yor. Bas?n özgürlü?ü konusunda özellikle Avrupa Birli?i ülkelerindeki özgürlükçü düzenlemeler dikkate al?narak, geni? kapsaml? bir bas?n aç?l?m? yap?lmas? isteniyor. Hükümet üyelerine sunulan ve üzerinde çal??t?klar? metinde, bas?n özgürlü?ü alan?nda sorun yaratan ve gazetecilerin en çok ceza ald?klar? maddeler bulunuyor. Bas?n ?lan Kurumu'nun hükümete sundu?u öneriye göre, TCK'da 20 madde ve TMK'da 2 maddenin de?i?tirilmesi isteniyor. Bunlar aras?nda ise en çok, gazetecilerin büyük oranda ceza ald?klar?, 'adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs' ba?l?kl? 288. madde dikkat çekiyor. Bu maddede alt? aydan üç y?la kadar hapis cezas? bulunuyor. Ceza, suçun bas?n yay?n yoluyla i?lenmesi halinde ise bir y?ldan alt? y?la kadar ç?k?yor. (Zaman Gazetesi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri