forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:EuroNewslTRT
euronewsDünya üzerinde 290 milyon eve ula?an Euronews Haber Kanal?, yay?n yapt??? diller aras?na Türkçe'yi de ekledi.TRT Euronews'in yüzde 17'lik hissesini alarak ortak olmas?yla ba?layan süreçte Türk gazeteciler taraf?ndan haz?rlanan haberler dünya üzerinde 151 ülkeye ula?acak.

Ortakl?k için Dolmabahçe Saray?'nda düzenlenen törende konu?an TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, Euronews bünyesinde haz?rlanan Türkiye ile ilgili haberlerin hem say?s?n?n art?r?lmas? hem de tarafs?z bir ?ekilde sunulmas?n? arzu ettiklerini dile getirdi.

Törene ?brahim ?ahin'in yan?s?ra Euronews ?dari Kurul Ba?kan? Philippe Cayla ve di?er ilgililer kat?ld?. Euronews ile yap?lan ortakl?k ve TRT'nin bu ortakl?ktaki amac? hakk?nda aç?klamalar yapan TRT Genel Müdürü ?ahin, kendi kurumlar?n?n böyle bir kurulu?la ortak olarak hem kendi deneyimini art?raca??n? hem de Euronews'teki yap? içinde Türk gazetecilerin istihdam edilmi? olaca??n? dile getirdi. Ortakl?k sayesinde 17 Türk gazetecinin gerekli e?itimi ald?ktan sonra kurum içinde çal??maya ba?lad???n? söyleyen ?ahin, "Bu gazeteci arkada?lar asl?nda Avrupa'da çal??an ki?ilerden seçildi. Bu seçim Eronews yönetimi kendisi yapmak istedi. Biz de kendimiz seçmek istedi?imizi ?srarla söyledik. Bizi k?rmad?lar. Ocak ay? ba??ndan bu yana gazeteci arkada?lar?m?z çal??maya ba?lad?. Euronews ile ortaya ç?kan ortakl???n uzun soluklu olmas?n? diliyorum." dedi.

Türkiye'nin televizyonculuk anlam?nda zengin bir ülke oldu?unu, ulusal, bölgesel ve yerel kanallarla birlikte 200'ün üzerinde TV kurulu?unun yay?n yapt???n? anlatan ?ahin, Euronews'teki haberlerin Türk kültürünün tan?t?lmas? ve turizme etkileri anlam?nda önemli bir katk? sa?layaca??n?n alt?n? çizdi. ?ahin'in konu?mas?nda en dikkat çeken bölüm Euronews içinde görev yapan Türk gazetecilerden beklentilerini anlatmas? oldu. Gönderilen Türk gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirece?ini belirten ?ahin, "Çok fazla izlenen kanal içinde çok özgün bir yap? da var. 9 dilde yay?n yap?l?yor ve 290 milyon eve ula??l?yor. Bu çok önemli bir potansiyel. Bu yap? içinde gerek Euronews içinde Türkiye ile ilgili haberlerin sa?l?kl? duyurulmas?, gerekse Türkiye ile ilgili haber say?s?n?n artmas? ve bunlar?n da tarafs?z bir ?ekilde izleyicilerle payla??lmas? bizim arzu etti?imiz ?ey. Yoksa içerik konusunda çok fazla bir ?ey söylemek durumunda de?iliz. Biliyorum ki Fransa'da sendika bu anlamda çok güçlü. Zaten yönetim de çok müdahil olam?yor. Ama bu yap? içinde haberlerin ta??nmas?nda bizim seçip gönderdi?imiz gazetecilerin özellikle editöryal anlamda gayret sarfeden bir anlay?? içinde olup, yanl?? olan bir ?ey varsa müdahale edip sa?l?kl? olarak ekranlara ta??malar?n? arzuluyoruz." ?eklinde konu?tu.

Euronews yayanlar?n?n ?imdilik TRT2 bünyesinde sabah 06:00 ile 07:00 aras?nda verilece?ini anlatan ?ahin, bu zaman diliminin geni?leyebilece?ini ve bu sayede Euronews'in haber tecrübesinin TRT için art? de?er sa?layaca??n? sözlerine ekledi.

Toplant?da Euronews'in TRT ile yapt??? ortakl??a ili?kin aç?klamalar yapan Euronews ?dari Kurul Ba?kan? Philippe Cayla da ortakl?k sayesinde Euronews yay?nlar?n?n daha geni? bir co?rafyaya ula?aca??n? belirtti. C?HAN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri