forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TV ve bilgisayar ev i?inin yerini ald?, kad?nda obezite riski artt?

Aktif .

tv izleyici

Geli?en teknolojiler ile de?i?en yeni ya?am ?eklinin, kad?nlarda obezite riskini art?rd??? istatistiksel olarak kan?tland?.

 

ABDde  Arnold Halk Sa?l??? Enstits  taraf?ndan 19-65 ya? aras?ndaki 55 bin kad?n zerinde yap?lan ara?t?rma, kad?nlar?n 1965 ve 2010 y?llar? aras?ndaki 45 y?lda ya?am al??kanl?klar?ndaki de?i?imleri ortaya koydu.  Epidemiyolog Dr. Edward Archers liderli?indeki ekip taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sonular?na gre 45 y?l iinde kad?nlar art?k yemek, temizlik, ama??r gibi ev i?lerine yzde 50den fazla oranda daha az vakit ay?r?p daha ok TV izleyip, bilgisayar ba??nda vakit geiriyor. Enstit ara?t?rmas?nda, bu de?i?imin gelecek nesiller iin ba?ta obezite olmak zere nemli sa?l?k sorunlar?na neden olaca?? uyar?s?nda bulunuluyor.

?LK KEZ YAPILAN ARA?TIRMA

Ara?t?rmada 1965-2010 y?llar? aras?nda, kad?nlar?n ev faaliyetleri yaparken harcad?klar? zaman ve enerji miktar? incelendi. Arnold Halk Sa?l??? Enstitsnn bu ara?t?rmas? ayn? zamanda kad?nlarda zaman kullanma e?ilimi, ev ynetimi ve enerji harcamas?n? inceleyen ilk ara?t?rma olma zelli?ine sahip.Geti?imiz gnlerde PLOS ONE (The Public Library of Science)da da  yay?nlanan ara?t?rmadaki bulgular ev faaliyetleri yaparken harcanan zaman?n, tm kad?nlar aras?nda yzde 50den fazla d?t?n ortaya koyuyor.  Buna gre kad?nlar 1965de haftada ortalama 26 saatlerini ev i?lerine harcarken, bu sre 2010 y?l?ndayzde 50 azalarak 13 saate geriledi. Ev i?lerine harcanan zamandaki bu h?zl? d?? ile birlikte zellikle al??mayan kad?nlar?n haftada ev i?leri iin harcad?klar? enerjide de 2.500 kaloriden fazla gerileme oldu.

DO?ACAK OCUKLAR ??N DE R?SK

Dr. Archers, ara?t?rma sonular? ile ilgili yapt??? de?erlendirmede,  "Kad?nlar ev i?i yaparken 50 y?l ncesine gre daha az zaman harc?yorlar. Sonu olarak, fiziksel aktivite oranlar? d?erken bilgisayar ve televizyon gibi hareketsiz ya?am tarz?nda harcanan zamanda art?? oldu" dedi. Ara?t?rma sonular?na gre, ev i?lerine harcanan zamandaki gerileme sadece kad?nlar iin de?il, yeni do?acak ocuklar iin de sa?l?k ve obez olma riski getiriyor. Ev kad?nlar?nda  ve al??mayan annelerde hareketsiz davran??lar?n en yksek dzeyde oldu?una ve ev i?lerinde de en yksek d??n gzlendi?ine dikkat eken Dr. Archers, ?yle devam etti: Bu nemlidir nk ev kad?nlar? ve al??mayan anneler, al??anlara gre daha fazla ocuk sahibi olma e?ilimindedir ve hareketsiz davran?? ya da fiziksel hareketsizlik dzeyi yksek olan kad?nlar?n ocuklar? da obezite, diyabet ve di?er bula??c? olmayan hastal?klara daha yatk?n do?ar.

45 y?lda kad?n ya?am?ndaobeziteyi tetikleyen de?i?im

 

1965 y?l?nda al??mayan kad?nlar haftada 33 saatlerini ev i?lerine harcarken, 2010 y?l?nda bu sre 16.5 saate indi.

al??an kad?nlarda ise bu sre haftada 17 saatten 10.4 saate geriledi.

al??mayan kad?nlar 1960da evi?i yaparken haftada 6.000 kalori harcarken, 2010da bu de?er 3.486ya indi.

l??an kad?nlar ise 1960da evi?i iin haftada 3.106  kalori harcarken, 2010da harcanan kalori 2.182ye geriledi.

Kad?nlar?n TV ve bilgisayar ba??nda geirdikleri ortalama sre 1965de haftada 8.3 saat iken, 2010da 16.5 saate ?kt?.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri