forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

EKRANDAN YAZARLI?A...

Aktif .

murat-gulogluFox TV'nin Hafta Sonu haberlerini sunan ve 'Benim Ad?m Günah" isimli romanla yazarl???na da ba?layan Murat Gülo?lu, Birsen Alt?ner'in sorular?n? yan?tlad?. 

-Cumartesi Pazar demeden çal??an “evimizin o?lu” Murat Gülo?lu neden bu kadar çok seviliyor? Üç nesil de seni seviyor, “evimizin o?lu” sözünün içini doldurdu?un için mi acaba? Tabii bunu sevenlerine sormak laz?m ama, biz senden de dinleyelim.

“Evin O?lu” olmak içtenli?i, s?cakl??? içinde ya?atan bir durum.  Söyledikleriye, anlatmak istedikleriyle, enerjisiyle, f?rlamal?klar?yla belki, belki ?akalar?yla, kimi zaman hüznüyle, yanl??a kar?? isyan?yla evin içinden birisi olmak oldukça önemli. Bunu, bu durumu hane halk?na benimsetmek her ?eyden daha önemli. Dü?ünsene evden biri senden önce uyanm??, bütün enerjisiyle –aman nazar de?mesin- evin ahalisine memlekette dünyada olan biten haberleri sunuyor. Süper bir ?ey bu. Ben bu slogan? ismimin önüne koydu?um ve bunu dillendirdi?im zaman bu denli bir etki yarataca??n?, benimsenece?ini dü?ünememi?tim asl?nda. FOX’un sabah ku?a??nda, kad?nlara dair bir program yapal?m derken yöneticilerle gerçekle?tirdi?imiz uzun toplant?larda ç?kt? bu dü?ünce. Murat Gülo?lu madem evin içinden biri, program? böyle sunsun, konuklar?n? evinde a??rlas?n dedik ve dekorumuzu da evin bir odas?ym?? gibi tasarlad?k. Bu fikir çok güzel yank? buldu ve Evinizin O?lu Murat Gülo?lu oluverdim. Bunu haberlere de ta??y?nca çok daha leziz oldu. “Aç bakal?m televizyonu da, evimin o?lundan alal?m haberleri” kadar e?siz bir cümle olabilir mi benim için. Bu tabiri ismin önüne koyup da söylemek çok kolayd?r. Esas olan seyircinin buna evet demesidir, onaylamas?d?r. ?imdi sosyal medyada ald???m mesajlardan, yolda yürürken selamla?t???m insanlardan, üniversitelerde yapt???m konu?malardan bana “evimin o?lu” diye seslenilmesi, yapt???m ?eyin çok do?ru oldu?unu ortaya koyuyor. Spontan geli?en hadiseler daha etkili oluyor.    

-“Evinizin o?lu” derken “ben sizdenim” demek istiyorsun herhalde. Öyle misin peki? Sen öyle olmak isteyebilirsin ama, habercilik bazen bunun s?n?rlar?n? çok zorluyor.

Yapt???m i? ortada. Evin içinden biriyim. Söyledi?in gibi habercilik bu duruma o kadar izin vermiyorsa, habercilik kavram?n? masaya yat?rmak gerek o halde. Yeni bir güncelleme yapmak gerekiyor belki. Sosyal medyan?n geldi?i nokta ortada. Mobil teknolojilerle habere daha çabuk ula??yoruz. Peki bu durum vatanda?? televizyon habercili?ine yakla?t?r?yor mu yoksa ondan uzakla?t?r?yor mu? Ne kadar toplumdan dilinden konu?up, pespayele?meden olan? biteni onun anlayaca?? dilden konu?ursan halka yak?nla??yorsun o da seni benimsiyor. Ne yapt???m?z ve ne demek istedi?imiz ileri ki y?llarda daha iyi anla??lacak.

-Bir ?eytan tüyü olay? m?, yoksa bilinçli bir konsept mi yarat?ld? senin için…

Konsept yarat?lma diye bir hadise olmad?. Yol al?rken geli?ti hepsi. Bana sahan?n çizgileri belli ç?k oyna, gol at dediler ben de i?imi yapt?m. Genel Yay?n Yönetmenimiz Do?an ?entürk’ün arkamda durmas?yla oldu bütün bunlar. Yeni bir ?ey denedik, risk ald?k, ba?ta gelen ele?tirilere gö?üs gerdik ve kazand?k. Fark?nda m?s?n?z bilmiyorum ama Fox Haber olarak gelecekteki Türk Habercili?ini konseptini yarat?p, temelini at?p, binas?n? in?a ediyoruz. Özellikle son y?llarda bu kadar çok izlenmemizin ve bizlerin birer haber markas? olmam?z?n en büyük nedeni bu. Biz seyirciyi habere katarak bülteni haz?rl?yoruz. Ki?isel becerilerimiz çok fazla, orkestra ?efimiz de bunlar? nas?l kullanaca??n? çok iyi biliyor. Yoksa benim, Fatih’in, ?smail’in bilinirli?i bu denli yüksek olmazd?. Bende ki ?eytan tüyü sevilmemede katk?s? büyüktür onu inkar edemem.

-Bu arada sevmeyenlerin de çoktur, erkekler mesela…

Eksik olmas?nlar ba?larda daha fazlayd? beni sevmeyen ya da k?skanan erkekler ama tan?d?kça ve evin o?lu oldu?um iyiden iyiye ortaya ç?kt?kça, ukala olmad???m?, sa?lam haberci oldu?umu da gördükçe bir ço?unun fikri de?i?ti. Niyet çok önemli. Ben insandan, ki?inin özgürlü?ünden, söz söyleme hakk?n?n kutsall???ndan taraf?m. ?lla ki muhalefet edece?im diye saçmalamam da. Bu anlamda partiler üstüyüm. Hiç kimseye eyvallah? olamayan tavr?m da ortada. Bu özgüvenin bu kadar ekrandan yans?mas? belki kompleksli seyirciyi ç?ld?rt?yor olabilir. Fakat onlarda benim nas?l bir insan oldu?umu anlad?. Gayet iyi aram?z seyircimizle.

-“Yeni nesil haber spikeri” tan?m? cuk oturmu? üzerine. Senin için biçilmi? kaftan gibi… Kimin tan?mlamas? bu?

Kulland???m mottolar, sloganlar tamamen benim üretimim. Hiç kimseye eyvallah? olmayan, içi d???, özü sözü bir, yalans?z dolans?z gibi yan sloganlar?m da var. Bir kaç kez kendim için ‘?ehzade’ nitelemesini kulland?m inan?lmaz tuttu. ?imdi bir çok ki?i ?ehzadeyi de kullan?yor bana seslenirken. ‘Yeni Nesil Haber Spikeri’  bu ortamda benim yapt???m i?i tastamam anlatan bir tan?mlama. Televizyon habercili?i farkl? bir yere gidiyor ve bu gidi? benim gibi özgün i? ç?karan, özgün yorumu olan habercileri ön plana ç?karacak. Sosyal medyada dönen konu?malardan fark?nda olmak gerekiyor. Y ku?a?? denilen kitlenin yeri ve zaman? geldi?inde nas?l patlad???n? ve kendini ifade etme biçimini gördük geçti?imiz yaz ba??. Klasikle?mi?, reformunu yapamayan bir siyaset anlay??? nas?l çökecekse, kendisine çeki düzen veremeyen, reform gerçekle?tiremeyen televizyon ve habercilik anlay??? da topal ördek olacak. Ben yeni nesil derken o gençlerin dilinden konu?man?n öneminden bahsediyorum biraz da.

-Televizyon ve yaz?l? bas?n ayn? anda gidiyor? Belli ki ikisinden de memnunsun. Tercih yapma durumu söz konusu olsa…

Televizyon ilk göz a?r?m ama yaz?l? bas?n da inan?lmaz keyifli. Tercih yapmam, ikisi de gayet güzel gidiyor. Hatta yazarl???ma a??rl?k verip iyi bir de yazar olma yolunda ilerleyebilirim tüm bunlara ek olarak.

- Televizyon ve yaz?l? bas?n aras?nda sen nas?l bir fark hissediyorsun? Kendini hangisinde daha rahat ve daha sen olarak hissediyorsun?

Televizyon, ekran olmam gereken yer. Gayet iyi bir televizyon markas? olma yolunda da ilerliyorum Ratinglerden, gelen tepkilerden anlayabiliyorum bunu. Fakat yaz? kal?yor, söz uçuyor. ?ki tarafta gayet rahat hissettiriyor beni. Yaz?dan ald???m keyifle, konu?maktan ald???m keyif biraraya gelince tad?na doyulmaz bir hadise oluyor ki, bizim mesle?in ?ansl?lar?ndan biriyim diyebiliriz. Ama bu da kolay olmad? tabii. Azmettim, sabrettim, istedi?imi elde ettim. Daha da sürecek bu güzellikler umar?m. 

 -Canl? yay?n olay? zordur. Senin gibi sözünü esirgemeyen bir programc? için daha da zor oluyordur. “Hay Allah bunu da söylemeseydim” dedi?in ?eyler s?k oluyor mu? Çok ele?tiriliyor musun?

Canl? yay?n çok zor evet ama neyi söylemece?inizi bildi?iniz zaman, sayg? s?n?rlar?n? a?mad???n?z zaman, do?ru yorumlar yapt???n?z? bildi?iniz zaman hiç de zor de?il. Kelime hazinenizin çok olmas? gerekiyor. Bunun cevab?n? en güzel beni uzun zamand?r tan?yan arkada?lar?m söyler mesela:  “D??arda, kendi aram?zda neysen ekranda da ayn?s?n” sözünü çok duymu?lu?um vard?r.  Çok da do?ru. Ben sempatik ya da enerjik olmak için, samimi davranmak için ekstra bir ?ey yapm?yorum. ?çim d???m bir, neysem oyum. Hatalar?mla, sevaplar?mla, do?rular?mla… ?nsanl???n her hali var bende. Mükemmellik kusurla olur. Hata yap?labiliyor tabii ki. Mühim olan hatay? nas?l toparlayabildi?iniz. ??te orada devreye tecrübe, bilgi, birikim giriyor. Mütevaz? olmayay?m bende de bu tecrübe var elbette. Ekrandaki samimi, sempatik duru?uma matemati?i kurulmu?, üzerinde dü?ünülmü?, tanjant?, kotanjant? hesaplanm??, ince ayarlanm?? tatl?l?klar da kat?l?nca harikulade keyifli bir tat ç?k?yor ortaya. Bir ?eyler olunabiliyorsa –özellikle bizim i?lerde- hiç tesadüfi de?ildir söyleyeyim. ?zleyene oturdu?u yerden, “ya adam sunumunu ne rahat yap?yor, ya ben de yapar?m bu i?i, ne var ki ” dedirtebiliyorsan do?ru yoldas?n demektir.  

-Bir de ?imdiki politikac?lar ele?tiri pek kald?ram?yor gibi… Aran?z nas?l…

Ben ironik ele?tirileri severim. Anlayabilenler oldu?u gibi anlamayan da var elbette. Senin söyledi?in ‘?eytan tüyü’ bu noktada devreye girebiliyor san?r?m.

 -Dava edenler oluyordur tabii…

Bir iki devlet kurumu ?ikayet edip, dava açt? ama hakl? ele?trilerim kar??s?nda davadan sonuç alamad?lar

-Kendine dikkat ediyorsun. Belli ki spor da yap?yorsun. K?yafetlerinle duru?unla bir stilin var. Hep öyle miydin? Ekran önünde oldu?un için mi bunlar? önemsiyorsun?

Yok, hay?r ekranla ilgili de?il. Benim bir iç disiplinim vard?r. Detoksla da vücuduma bakar?m sporla da. Ekranla ilgisi olmayan bir meslekte çal???yor olsam da bunlar? yapard?m. Bedenimize bakmam?z gerekiyor. Yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ölüp gidersek de yak???kl? gitmek gerek di?er tarafa. Stilimi de kendim olu?turdum. Özellikle haftasonu sabah haberlerine çok uygun bir tarz bence. ?zleyenler renkli kol saatimle, k?v?rd???m gömlek koluyla, renkli çoraplar?mla da ilgi gösteriyorlar. 

-Fox TV’de çok ho? bir durum olu?tu. Hafta sonlar? “Murat Gülo?lu ile Çalar Saat Hafta Sonu”,  hafta içi her sabah “?smail Küçükkaya ile Çalar Saat”, hafta içi  “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” sevilerek izleniyor. Habere resmen damga vuruyorsunuz. “Mah?erin Üç Atl?s?” gibisiniz. Gerçi o “Mah?erin Dört Atl?s?”yd? de?il mi; hadi hafta sonu “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu” nu da ekleyelim, tak?m? tamamlayal?m. Güzel bir ekip çal??mas? içindesiniz, birbirinizi tamamlad?n?z…

Evet: Aman nazar de?mesin. Ba?ta da söyledim. Saha da iyi top çeviren ekibiz. Herkesin ho? bir tavr? tarz?, çelik gibi iradesi var. Seyircinin bizi birbirimizden ay?rt etmemesi harika bir durum. Yolda beni gören bir teyzenin ‘o?lum sana bay?l?yorum’ demesinin ard?ndan ?smail de, Fatih de çok iyiler demesi Fox Haberin ba?ar?s?n? ortaya koyuyor. Ç?k?n soka?a bir çok vatanda? di?er kanallardaki habercileri b?rak?n tan?may? isimleri tek tek sayamaz. Bu bir böbürlenme ya da övünme de?il, önemli alt? çizilmesi gereken bir örnek. Haberlerimizle ve haber sunanlar olarak habercili?imizle dokunarak sunuyoruz. Yukar?dan bakmay?p hakk?m?z? da yedirmeden yap?yoruz i?imizi. Bana kal?rsa Fox Haber Türkiye’de gazetecili?in, habercili?in namusunu, onurunu kurtar?yor.  Söylemek istedi?im de bu. Ba?ka bir kanalda da çal??sam da bu sözü söylerdim. Hakk?n? teslim etmek gerek Fox ve Fox haber yöneticilerinin.

-Birbirimizi hat?rlam?yor olabiliriz, sen san?r?m Radyo Televizyon Sinema Bölümü ö?rencisiydin. Ben ise Gazetecilik Bölümünde ders veriyordum. Okul hayat?n sana neler kazand?rd?? ?leti?im Fakültesi mezunu olmak e?itimin için yeterli oldu mu? Olmam?? olmal? ki Galatasaray Üniversitesinde master yapm??s?n…

E?itim sürekli devam eder. Yeter bu kadar e?itim tamam oldum ben demek zinhar mümkün de?il. ?leti?im Fakültesi ö?rencileri okulla i?i ayn? anda yürütmesi gerekiyor. Çünkü hem alayl? hem de okullu olmak ?art bu meslekte. Yeri geliyor okulda ö?rettiklerinden taban tabana z?t hadiseler ba??na gelebiliyor. Önümüzdeki dönemlerde hem doktora yap?p, bir taraftan da ders vermek istiyorum üniversitelerde. Durmak yok , e?itime devam.

-Medyada kimlerle çal??t?n, kimler ö?retmenlerin oldu?

Çok fazla insanla çal??t?m. Özellikle ilk gençlik y?llar?mda çok fazla i? de?i?tirdim, iyi ki de öyle yapm???m. Çünkü bir çok ki?iyi yak?ndan tan?ma f?rsat? buldum, iyi ili?kiler kurdum böylelikle.

-Güneri Civao?lu duru?uyla, hayata bak???yla say?lar? epeyce azalan beyefendilerden biri tabii ki… Ben böyle insanlar?n sofras?ndan geçmi? olmay? önemserim. Tabii bunu ?ans olarak alg?lay?p de?erlendirenler genellikle azd?r. Sen de?erlendiren az?nl?ktans?n san?r?m.

Ben Güneri C?vao?lu Üniversitesini bitirip bir de üstüne master, doktora yapm?? bir gazeteciyim. Harika bir ya?am gurusudur. Habercili?inin yan?s?ra nas?l ya?amak gerekti?ine dair çok önemli alt?n de?erinde bilgiler de ö?rendim. Ara?t?rma geli?tirmeye çok yat?r?m yapt?m. ?imdi onun meyvelerini yiyorum. Mesle?imizde bulunan nadir, zarif bir ki?ilik Güneri Bey. Çok uzun y?llard?r beraber çal???yoruz. Onun gibi bir ki?ili?e baba-o?ul mesafesinde yak?n olmak anlat?lamaz bir duygu.

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olman normal de, IPI Türkiye Ofisi, Uluslararas? Bas?n Enstitüsü Derne?i yönetim kurulu üyesi olman önemli… Nas?l bir ba?lant?n oldu?

Bo?aziçi Üniversitesi’nde seminerler ve kurslar düzenlerlerdi. Beni de derne?e kabul ettiler sa?olsunlar. Yer yer de i? yo?unlu?una göre yönetim kurulunda görev al?yorum. Genel Kurulumuzu topluyor, gidi?at hakk?nda fikir al??veri?lerimiz oluyor. Benim için önemli bir deneyim IPI.

Yeni kitab?n, ilk roman?n Benim Ad?m Günah ç?kt?. Öncesinde bir de ?iir kitab?n vard?. Neden roman yazd?n ?

Roman edebiyat?n en güzel yolculuklar?ndan. ?iir yazmay? sürdürüyorum ama Benim Ad?m Günah birden bire ç?k?veren bir roman oldu. 330 sayfada geçen 2 günü anlatmaya çal??t?m. Farkl? bir gidi?at? var, içinde büyük sürprizler bar?nd?r?yor. Bence okuyucu çok farkl? bulacak ve çok sevecek.

Ne anlat?yorsun Benim Ad?m Günah’ta?

Metropolün tüm nimetlerinden faydalanan Selim’in hikayesi. Psikolojik çözümlemelerle masumiyeti, a?k?, aile kurma iste?ini anlat?yorum. Siyaset ve rant ili?kileri de yerini al?yor tabi.

Kalp sevab?, ak?l günah? sever diyorsun. Tart???l?r bir durum…

Evet aynen öyle. Sosyal medyada bu mottoyu payla?mam?n ard?ndan bolca tart???l?r oldu. Ben kalbin saf ve temiz, akl?nsa ?eytana uymaya daha hevesli oldu?unu dü?ünüp savunanlardan?m. Tersini ya da farkl? dü?ünen varsa oturur tart???r?z.

Ne bekliyorsun roman?ndan?

Çok okunaca??n? dü?ünüyorum. Dizi ya da film olabilecek gücü de var. Muhtemelen olacakt?r da.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri