forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

ISLAK VE BEL?RS?Z B?R MOMENTUM!

Aktif .

ahmet_turan_alkanA. TURAN ALKAN

-Sevgili çocuklar, geçen derste size Laplace'in Newton'a hayranl???ndan söz ederek onun, "Evrende mevcut maddelerin konumu, momenti ve onlar? etkileyen güçler bilinirse, geçmi? hakk?nda ve gelecek hakk?nda her?eyi bilmek mümkündür" sözlerini örnek vermi?tim.
 

Ne var ki bilim h?zla ilerliyor ve dün gece okudu?um bir kitapta Heisenberg diye bir fizikçinin, bu caan?m Pozitivist paradigman?n can?na okudu?unu farketmi? bulunuyorum. Werner Heisenberg isimli bir bilim adam?, tam aksine her?eyin bilinemeyece?inin bir fizik kanunu oldu?unu ileri sürmü? taa 1920'lerde...
 
-Nedir ö?retmenim bir anlatsan?z?
 
-Kar???k bir ?ey çocuklar, anlatsam da anlamazs?n?z fakat ?u kadar?n? bilseniz sizin için yeter: Hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?ildir! Her?eyin bir ba?ka aç?klamas? da vard?r ve biz asl?nda neyin ne oldu?unu hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Böylece ne oluyor çocuklar? ?u oluyor: Onuruyla görevlerini yapmaya çal??an, ülkesi için fedâkarca çal???p didinen yurtsever insanlara, ayd?nlara, kültür insanlar?na iftira atmak için yap?lan hain plan ve projeler suya dü?mü? oluyor... Evet, Tankut, ?srarla parmak kald?r?yorsun, söyle bakay?m çocu?um.
 
-Ö?retmenim yani "?slak imza makinesi" filan gibi bir ?eyden mi söz ediyorsunuz?
 
-Aferin çocu?um; evet, meselâ örnek: Bir belgenin alt?ndaki imzan?n sahici olup olmad??? asla belgelenemez, isbat edilemez ve do?rulanamaz. Heisenberg öyle diyor!
 
-Niçin ö?retmenim?
 
-?unun için Tankut: Islak imzay? ?slatan s?v?n?n kuantumlar? her an hareket halindedir, oynakt?r yani. Mürekkebin elektronlar?ndaki parçac?klar?n yerini ölçseniz momentumu "f?rt" diye kayboluveriyor. Momentini yakal?yorsunuz, fakat bu defa nerde oldu?unu koydunsa bul! Rezalet yani! Bu durumda imzan?n sahici oldu?unu belirleyen Adli T?p raporu da gümlemi? oluyor; dün ilerici bir gazetede okudumdu; rapor öyle pek de bilimsel de?ilmi? zaten, öylesine ?eyetmi?ler i?te... Zaten bu hükümet bilime kar??d?r. ?yi insanlar? hapsediyor, kötü insanlar? ba? tâc? ediyor. Öyleyse a?? filan da olmamal?y?z. Ne mâlum a??n?n içine zararl? bir?eyler koymad?klar?, de?il mi ama? Bak?n?z, de?erli bir kö?e yazar?m?z, ?slak imza makinesinin foto?raf?n? bile yay?nlad? kö?esinde. Bin dolâr? bast?ran alabiliyor. Oh, al makinay?, uydur uydur belge yay?nla. Zaten dijital makinalar ç?kt?ktan sonra foto?raf?n da inand?r?c?l??? kalmad? çocuklar. Bilgisayarda her?eyi modelleyip, istedikleri aç?dan gerçekçi foto?raflar?n? alabiliyorlarm??...
 
-Evet ö?retmenim, benim abim o i?le u?ra??yor. Sizin dedi?iniz o ?eye "Rendering" mi ne diyorlar...
 
-Hah, i?te ondan; sonra efendici?ime gelsin Foto?op, gitsin ZBrush program? felân. Ses kayd? derseniz onu taklit etmek de çocuk oyunca??. Her?ey belirsizle?ti çocuklar... Namuslu insanlara iftira atmak hiç bu kadar kolay olmam??t?. Heisenberg'in belirsizli?i de üç a?a?? be? yukar? budur i?te, Bak?n?z Albert Einstein bile. "Bu insanlar mâsumdur ulen!" diyor. Kafadan atm?yorum, bak?n?z aynen okuyorum: "Heisenberg'in belirsizlik kuram? ile Einstein'?n özel görelilik kuram?n? birle?tirip, herhangi bir hacimdeki bo? uzay? dikkatle izlerseniz, o bo?lukta ne kadar enerji oldu?unu bilemezsiniz. Bunu bilmeyen yaln?z siz de?ilsiniz. Do?a da bilemez. Bu do?an?n bilinmezlik yasas?d?r." Neymi? demek ki arkada?lar?
 
-Bunlar?n hepsi iftiraym?? öörtmeniim!
 
-Aferin keratalar; hepinize benden ?slak ?slak on numara!
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri