forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

ACILI BABA

Aktif .

nedim_hazarNED?M HAZAR
nce ?unu vurgulamam laz?m; Evrim hikyesine prim veren biri de?ilim. Nedeninin, "insan?n maymundan gelmesi" ile ilgisi yok. Bu konuda okudu?um, bildi?im din ve be?eri bilgilerin byle bir ?eyin mmkn olmad???n? gstermesidir.

Ve salt "teori"den olu?an bir gr? adeta bir "din" gibi kullananlar?n oldu?unu ve, meseleyi ideolojik platforma ta??d?klar?n? d?nyorum. Yoksa, ?ahsi inanc?ma gre insan? ve evreni yoktan var eden Yarat?c?, maymunu da insana evirir, ?empanzeyi de, kurba?ay? da!

Ne ki modernizmin ?yle bir marifeti oldu?unu da itiraf etmem laz?m. Belki insan maymundan gelmedi ama maymuna dn?ebilen insan say?s? hi de az?msanacak miktarda de?il.

Televizyonlar rne?in...

Son derece sakin, akl? ba??nda, efendi uslu insanlar?n bu televizyon denen tuhaf dn?trc marifetiyle ?ebekle?ti?ini gn a??r? grmyor muyuz?

Sabahlar? yay?nlanan kad?n programlar?, ak?amlar? boy gsteren spor programlar?, siyaset tart??malar? filan. Hepsinde ayn? dn?m, "tersine evrim"i grmek mmkn.

Maymunla?an insan sreci...

Biliyorum, mesele nazik ve al?nabilecek insan say?s? hi de az de?il. Ama bu, durum tespiti yapmam?z? engellememeli.

Bir sre nce korkun bir cinayet i?lendi biliyorsunuz. Gelmi? gemi? en medyatik cinayetlerden biriydi bu. Birincisi, olay medyan?n kendini ait hissetti?i blgelerde ya?and?, Etiler filan. Bu mahallerde bir olay meydana geliyorsa Trk medyas? hassas davran?r, zira kendi ocuklar? da oralarda dolan?yor. Zengin sokaklar, al??veri? merkezleri filan. Dolay?s?yla Mnevver Karabulut cinayeti di?er cinayetlerden ilk olarak bu a?dan farkl?yd?. ?kincisi, zanl?n?n ailesi zengindi ve ba?? daha nce de bir dolu ?eyden dolay? belaya girmi?ti.

Dedi?im gibi mesele hassas ve zc. Zira i?in iinde hayat? bitirilen gen bir k?z, ortada olmayan bir zanl? ve hl soru?turmas? sren bir cinayet var. Ba?ta olay?n taraflar?n?n son derece dikkatli olmas? laz?m. Ki salt bu durumlardan dolay? Mnevver'in ailesini takip ederken hep rahats?z oldum.

Elbette anl?yorum, olay kolay kald?r?labilecek bir durum de?il. Evlad?n?z hunharca katlediliyor ve katil zanl?s?n?n ismi belli olmas?na ra?men ailesinin varl??? yznden yakalanamad??? iddia ediliyor. Herkesin zoruna gider. Lakin "ac?l? baba" titriyle gn a??r? medyaya ?k?p konu?man?n gidi?at? da belliydi.

6 koca ay, sevgili okur. 180 gn... ?nsan profesr olsa anlataca?? ?ey biter, tkenir. Mnevver'in babas?n?n d?t? bu zc durum da byle bir ?ey. Sylemek istedi?i ?eyin her birini en az bir milyon kez syledi. Ac?s?yla ba? edebilmek ve yas?n? tutmak iin iine ynelip susmas? laz?md?. Bu, kesinlikle 'olay?n st rtlsn, herkes pe?ini b?raks?n' demek de?il, onu da syleyeyim. Birileri baba Karabulut'a 'srekli konu?ursan olay abuk zlr' diye bir ?ey mi dikte etti, onu da bilmiyorum. Ama bir insan?n aylar boyunca medyay? istedi?i ?ekilde kulland???n? d?nmesi, asl?nda kullan?lan?n kendisi oldu?unu fark etmeden meselenin iine dalmas?, "esas konuyu" i?te byle arka plana itiyor ve nmze "baba Karabulut" figr ?kar?yor.

Art?k o vah?i cinayet, kaak zanl?, bilmem ne hep ikinci planda kalm??t?r. ?imdilerde medyan?n elinde "acaba bugn man?etlik ne yapacak?" ?eklinde her trl srprize a?k bir medyatik malzeme vard?r. Ve ne yaz?k ki, mesele "k?z?n?n katilinin pe?inde olan" baba profilinden ?k?p tiraj-reyting hammaddesine dn?m?tr.

nceki gn yapt??? ?eyleri okudunuz, izlediniz hepiniz. Eminim ortaya ?kan bu tabloyu sa?l?kl? olarak grmyor bile Sreyya Bey. 'Her geen gn medyatik dozu daha da artan bir ?ekilde haber malzemesi olmazsa unutulacak' gibi bir bilinalt? da olu?mu? olabilir.

Son olarak ac?s?n? tm yre?imle payla?t???m ac?l? babaya ?unu sylemek isterim: Sevgili Sreyya Bey, ltfen bir sre susun, sakin olmaya al???n. Biliyorum ac?n?z byk ve ate? ci?erinizi kavuruyor. Ancak inan?n bana, k?z?n?z?n zc kaderinden daha ibretlik bir finale do?ru gidiyorsunuz gibi geliyor. Kendinize de, lkeye de bunu yapmay?n. Masum k?z?n?z?n kemiklerini s?zlatacak bir sonu kendi elinizle haz?rlamay?n. Ltfen, yeni bir Semra kaynanaya ihtiyac?m?z yok.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri