forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koru-650Fehmi Koru, Gülen Cemaatine ait gazete ve internet sitelerinin Fethullah Gülen'in gönderdi?i 'Bar??' içerikli mektubunu neden makaslad?klar?n? yorumlam??...

Koru Star Gazetesindeki kö?e yaz?s?nda Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'n?n önceki gün düzenlenen iftar?nda okunan Fethullah Gülen'in mesaj?ndaki baz? bölümlerin Zaman Gazetesi ve di?er cemaat gazeteleri taraf?ndan yay?nlanmad???na dikkat çekmi?...  

Koru, Gülen'in mesaj?n?n tamam?n? Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde görmü? ve Cemaat gazetelerinin; ’Gelin, ?u ???ktan günlerin ufkumuzu sarmas?n? iyi bir vesile sayarak bütün günahlar?m?zdan tevbe edelim ve bir ar?nma süreci ba?latal?m’’ ?eklindeki sözleri kesti?ini aktarm??...

Koru'nun dikkat çekti?i konu, Gülen'in gönderdi?i ve GYV'de okunan mesaj?n 'Bar??'la ilgili bölümlerinin Gülen Cemaatine ait gazete ve internet sitelerinde makaslanmas?... 

Devam?n? Fehmi Koru'nun kö?esinden okuyal?m... 

(...) 

Mesaj? ‘bar??ma’ amaçl? gören yaln?z ben de?ilim, bu sat?rlar? aktard???m gazete (Cumhuriyet) de, haberine, ‘Gülen’den Erdo?an’a mesaj: Bar??al?m’ ba?l???n? uygun görmü?...

Hayretimi çeken, Câmia’n?n nâ?ir-i efkâr? olan gazetenin (Zaman) iftarla ilgili haberi... Gazete mesajdan benim uzun uzad?ya al?nt?lad???m ‘bar??ma’ arzusu yans?tan sat?rlar? almam?? haberine...

Oysa hep mesajlar?n bütününü yay?mlard? gazete...

Daha garip olan ise GYV’nin tavr?. ?ftar?n evsahibi Vakf?n kat?lanlara dinletti?i önemli mesaj? internet sitesine koymas?n? beklerdim... Mesaj?n bütününü okurum diye girdim sitelerine, iftardan da mesajdan da tek sat?r bulamad?m.

Garip de?il mi?

Belki yar?n koyarlar, ama yine de garip...

Aral?k ay?n?n karanl?k günlerinde ‘bar??ma’ hissini en keskin biçimde ifade eden mektubun muhataplar?na ula?t??? günü hat?rl?yor musunuz? Mutlaka hat?rl?yorsunuzdur. Çünkü mektup 25 Aral?k 2013 ak?am? Ba?bakan Tayyip Erdo?an’a ula?m??t?; yani, kendi o?lu ile ço?unu yak?ndan tan?d??? dostlar?na kar?? (2.) operasyonun ba?lad??? günün ak?am?.

Mektup ile uzat?lan bar?? eliyle taban tabana z?t o olay da zaman?nda bana çok garip gelmi?ti.

Yoksa Pensilvanya ‘bar??mak’ istiyor da, ?stanbul mu kar?? ç?k?yor?

Ne oldu?unu anlayan?n?z var m??

Yaz?n?n Tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri