forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alp-gurkanSoma'daki Maden facias?n?n meydana geldi?i madenin sahibi Alp Gürkan'na baz? medya gruplar?n?n kollamas? dikkat çekiyordu. Bunun sebebi sonunda belli oldu?

Star Gazete Yazar? Fehmi Koru, Alp Gürkan'la ilgili ilginç bir yaz? kalame ald?... Koru, Soma'daki maden sahibinin Mason oldu?unu belirten locan?n dergisindeki yaz?s?n? gündeme getirdi.

Soma'daki maden facias?n?n ard?ndan maden sahibinin kolland???n? iddia eden Koru, bugünkü yaz?s?nda "Sahi medyada bu kadar m? etkili Biraderlik?" diye sormu?... 

Koru, baz? gazetelerin Soma Madencili?in sahibinin mason oldu?u için kollad???n? ve tepkilerin hedefine bu nedenle Hükümetin kondu?unu savundu.  

ALP GÜRKAN'IN MASON DERG?S?NDEK? YAZISI

Koru, Gürkan'?n Masonlar?n dergisinde yazd??? yaz?y? gündeme getirmi?...  "Gazetelerin belli bir bölümü, olay?n ba??ndan itibaren, ?irketi ve sahibini kollayan bir yay?n çizgisi izliyor; bu o kadar belli ki, patronun Hür ve Kabul Edilmi? Masonlar Locas?’n?n Mimar Sinan dergisinde yay?mlanm??  ‘Masonlu?un Nurlar?’ yaz?s?, sonunda, ‘aç?klay?c?’ bir unsur olarak kar??m?za ç?kt?." 

koru, "Sahi medyada bu kadar m? etkili Biraderlik?" diye sormu?... 

ÖVE ÖVE B?T?R?LEMEYEN HABERLER

Koru, baz? medya organlar?n?n Alp Gürkan'? öve öve bitiremedi?ini yazm??... 

"?imdilerde ?irket yanl?s? haberlerin ç?kmakta oldu?u medya grubunun yay?n organlar? yay?nlar yapm??; özellikle de Soma’daki madenle ilgili... Al?nan tedbirlerden dolay? ?irketi ve sahiplerini öve öve bitiremeyen haberler ve yaz?lar ç?km?? o gazetelerde..."

Koru, medyan?n siyaset kurumunu hedefe koyarak, madenin patronunu aklama pe?inde oldu?unu savunuyor.. 

"Medya olarak bütün yapt???m?z, kula??m?z üzerine yat?p siyaseti kötü duruma dü?ürecek, siyasetçiyi yerin dibine bat?racak geli?meler ç?kmas?n? beklemek... Soma felâketi o zihniyet için sadece bir istismar vesilesi... Ac?lar? istismar ederek kendi itibar?n? yok ediyor medyam?z... Fark?nda m?? Onun bile fark?nda de?il. Tam bir gözü dönmü?lük hali."

ALP GÜRKAN'IN MASONLARIN DERG?S? M?MAR S?NAN'DA 2000 YILINDA YAYINLANAN YAZISI

mimarsinan-dergisi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri