forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

allpergormussALPER GRM?: Sabah yazar? Nazl? Il?cak?n, Vatan gazetesi Ynetim Kurulu Ba?kan? Zafer Mutluya ait Kemerburgazdaki Vak?f okulunun binalar?n?n y?k?lmas?n? ele?tirdi?i yaz?s? sansre u?rad?.
Gazete ynetiminin itiraz etmedi?i bilgilere gre, Mutlu yanda? olsayd? ba?l?kl? yaz? gazetenin K?br?s bask?s?nda yer ald?ktan sonra Il?cak?n k?esinden ?kart?ld?.

Buna mukabil benzer bir ele?tiride bulunan H?ncal Uluun yaz?s?n?n yay?mlanmas?, Il?cak?n yaz?s?n?n, ierdi?i yanda? szc? nedeniyle sansrlenmi? olabilece?ini akla getiriyor. Benim tahminim byle; tutar ya da tutmaz hi nemli de?il. (Bu parantez ii ilaveyi, yaz?y? gazeteye gnderdikten sonra yap?yorum: Erdal ?afak yazd?; yleymi?.)

Benim as?l derdim, bu tats?z geli?menin sa?lad??? gncellik duygusundan hareketle, Trk medyas?n?n grp grece?i en byk yazar sansrn bir defa daha dikkatlerinize sunmak... Bir defa daha diyorum, nk gazetemizin ilk aylar?nda bir vesileyle bu hikyeyi anlatm??t?m. Fakat o zamanlar Taraf?n sat??? 10 bin civar?ndayd?, yani 40 bine yak?n okurun bu harikulade hikyeden haberi yok.

?lk 10 binden bu tekrar iin zr dilemeyece?im, nk biliyorsunuz, ben tekrar?n ve haf?za tazelemenin nemine inanan bir gazeteciyim.

Patron a?k?na militan gazetecilik...


Trk bas?n? 2001 y?l?n?n haziran ay?na Radyo Televizyon st Kurulu (RTK) tart??malar?yla girdi. Do?an grubu gazeteleri yasan?n ?kmas? iin militanca bir aba srdryordu. Fakat o s?rada Milliyet, militanl?k yar???nda Hrriyete toz yutturan bir performans sergiliyordu.

Nihayet tasar?n?n TBMMde kanunla?aca?? ya da reddedilece?i 7 haziran gn geldi att?. O s?ralarda yay?nda olan Medyakronik sitesi, gazetenin iinden ald??? bir istihbarat? o gn ?u ?ekilde duyurdu okurlar?na:

Milliyet ynetimi, dn sabah saatlerinde, bugn (7 haziran) yay?mlanacak gazete iin kaleme al?nan baz? yaz?lara yasak koydu?unu a?klad?. Mehmet Y?lmaz, Sadettin Tantan lehine ve ANAP ynetimi aleyhine yaz?lar? tek tek ay?klad? ve baz? ta?ra illerine giden gazeteler yle bas?ld?. Sabaha kar?? (bir rivayete gre RTK tasar?s?n?n Mecliste kabulnden sonra) yaz?lar?n gazeteye konmas?na karar verildi. Yaz?lar? sansrlenen k?e yazarlar? ?unlard?: Hasan Cemal, Melih A??k, Meral Tamer, Derya Sazak, Meliha Okur...

O gnlerde, kendisi de bir ANAPl? olsa da bir gn nce istifa eden ?i?leri Bakan? Sadettin Tantanla genel ba?kan Mesut Y?lmaz aras?nda byk bir husumet ve iktidar at??mas? vard?. Milliyetin yay?n ynetmeni, RTK oylamas?nda tavr? belirleyici olacak Mesut Y?lmaz? k?zd?rmamak iin gazetede byle bir operasyona gitmi?ti.

Milliyet
in 7 Haziran 2001 tarihli nshas? K?br?sa ve yurtd???na bylece gitmi?, fakat ak?am saatlerinde muhtemelen meselenin ortaya ?kma ihtimalinden duyulan korku nedeniyle tasarruf geri al?nm??, gazetenin yurtii bask?lar? ay?ps?z olarak gerekle?tirilmi?ti.

O gnlerde Mehmet Y?lmaz, En gvenilir gazete, Milliyet reklm? iin televizyon ekranlar?ndan inmiyordu... 18 haziranda da, be? yazara sansrle birlikte d?nld?nde parodi duygusu uyand?ran ?u cmleyi sarf etmi?ti: Sekin yazarlar?m?z?n yorumlar?, Trkiyenin d?nsel ufuklar?na bir referans olacak...

Hadise byyor


Milliyet
ynetimi haberi yalanlamad?, Medyakronik de konuyu kapatt?. Fakat Yeni ?afak gazetesi yazar? Taha K?van Trk bas?n?nda ilk oldu?una inand???, bu nedenle epeyce tedirginlik duydu?u meseleye el at?nca i?ler de?i?ti. Art?k, hadiseyi sessizce gei?tirmenin imkn? kalmam??t?. Mehmet Y?lmaz, Taha K?vana gnderdi?i mektupta, iddian?n tmyle yalan ve hayal rn oldu?unu yazd?:

Yaz?n?zda (Kulis, 21 Haziran 2001) benden bir a?klama bekledi?inizi sylemi?siniz. Sz konusu iddia tmyle yalan ve hayal rndr. (...) Milliyetin ne ta?ra bask?lar?nda ne de ?ehir bask?lar?nda byle bir sansr uygulamas? yap?lmad?.

Mehmet Y?lmaz?n bu a?klamas?ndan sonra Medyakronik, Milliyetin 7 haziran tarihli say?s?n?n yurtd??? bask?s?yla yurtii bask?s?n? kar??la?t?rmal? olarak gsteren Milliyet kuprlerini yay?mlad?. (Yay?n ynetmeninin iddial? tekzibi, muhtemelen Bu gne kadar kuprleri yay?mlamad?klar?na gre, ellerinde yok d?ncesine dayan?yordu.)

Taha K?van, kuprlerin yay?m?ndan sonra konuya art?k bizzat Ayd?n Do?an?n el atmas? gerekti?ini yazd?ysa da, patronajdan hibir ses gelmedi.

Peki, yaz?lar?na sansr uygulanan yazarlar, onlar ne yapm??t?? Aralar?nda hay?r, benim ba??ma byle bir i? gelmedi diyen yoktu, hatta biri, Hasan Cemal, 12 temmuz tarihli yaz?s?n?n sonuna ekledi?i dip notta olay?n aynen Medyakronikin yazd??? gibi oldu?unu kabul ediyordu dolayl? olarak:

Bu k?ede, Yolsuzlukla mcadelede inand?r?c? olmak ba?l???n? ta??yan 7 Haziran 2001 tarihli bir yaz?m yer ald?. Bu yaz?m bu k?ede aynen yaz?ld??? gibi ?kt?. Hibir de?i?ikli?e u?ramad?. Herhangi bir sansre tbi olmaks?z?n btn Trkiyede ?kt?. Ancak, gazetemizin toplam 500 olan K?br?s bask?s?nda bu yaz?m yer almad?. Bu da gazetemizin ynetimini ilgilendiren bir konudur. Bir sredir bu yaz?mla ilgili olarak baz? evrelerde yap?lan sansr speklasyonlar?na son vermek iin byle bir a?klama gere?ini duydum. HC.

??te byle... Yani ?yle: Genel yay?n ynetmeni olarak birlikte al??t???n?z ok say?da insan karar?n?z? ve uygulaman?z? biliyor ve buna ra?men siz oraya buraya tmyle yaland?r, byle bir ?ey olmam??t?r diye a?klamalar gnderiyorsunuz...

Gnderiyorsunuz ve o insanlarla her gn yz yze gelmeye devam ediyorsunuz... Trk bas?n? byle bir yer i?te...

Kimbilir, belki de bu olay a??a ?kmasayd?, olay?n kahraman?, bugn k?e yazarl??? yapt??? gazeteden i?te yanda?l?k budur, yanda? medya byle bir ?eydir, sansrclktr yaz?lar? sallayacakt?.

Yoksa yan?l?yor muyum? Belki 2001deki o halt yenmeseydi de olay?n kahraman? Sabahta sansr mevzuundan uzak duracakt?. Gazetelerin, bu kullan?m de?eri hayli yksek haberi dikkat ekici bir sessizlikle gei?tirmeleri, bu ihtimali glendiriyor. Ne de olsa patron a?k?na sansr messesesi gazete ynetimleri iin kazanm?? bir hakt?r ve bir gn herkesin bu haktan yararlanmak istemeleri ihtimal dahilindedir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri