forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmetturanalkanSeim ncesi Ak Parti'ye ynelik sert ele?tirilerde bulunan Zaman gazetesi yazar? Ahmet Turan Alkan, seim sonucunun netle?mesinden sonra Ak Parti'ye ynelik vgde bulundu. Okurundan da zr diledi. 

Turan Alkan, Trkiye'de AK Parti gere?inin oldu?unu ve seimleri kazanmak iin uygulanan taktikleri en iyi AK Parti'nin yapt???n? yazd??? yaz?s?nda, Erdo?an'?n seim ncesi hamlelerine vgler ya?d?rd?..

zellikle sesinin k?s?k halde ?kt??? mitinglere vurgu yapt?, seimden zaferle ?kt??? iin tebrik eden Alkan, iki ilin seim tahmini iin de okurlar?n? yan?ltt??? iin zr diledi.

Yav he, he!..

Tablo netle?ti: AK Parti seimi kazand?.

Seim dalavereleri, her seimde rastlad???m?z ?eyler; belki bu seimde biraz daha fazla m?ahede edilmi? olabilir fakat bu hadiseler tabloyu flula?t?rmaz. Byk resim bellidir. AK Parti'nin seim stratejisi kazand?: "Seim nas?l kazan?l?r?" sorusunun cevab?n? en iyi AK Parti biliyor.

Bu sonu ho?uma gitmedi; ho?uma gitse de gitmese de kazanan? tebrik ederim.

Bu tespitten sonra bugnden sonra ne olaca??na bakal?m: Ba?bakan, normal?artlar alt?nda sayg? duyulmas? gereken bir feragatle kendini btn adaylar?n nne koyarak insanst bir gayret gsterdi. ok al??t?, byk riskler ald?.

BYK L?DER

Ses k?s?kl???na ra?men Van ve Diyarbak?r mitinglerinde konu?mas?, siyasihayat?m?z?n unutulmayacak sahnelerindendi. Politikalar?n? kesinlikle tasvip etmiyor ve yanl?? buluyorum fakat bu, onun "byk lider" oldu?unu vurgulamama engel olmaz. Ke?ke byk lider olman?n, siyaset "iyi" olman?n yan? s?ra btn Trkiye'ye gven vermek noktas?nda "iyi" olmay? da ba?arabilseydi; ke?ke bu seim kampanyas?n? kendisini tasvip etmeyen herkesi tekile?tirmek, hatta ihanete varan sulamalarla thmet alt?nda b?rakmak yerine o me?hur balkon konu?malar?ndaki toparlay?c?, kucaklay?c? ve ku?at?c? tavr?yla srdrebilseydi!

Ke?ke bu seim zaferinin keyfini "bu?z" zerine kurulmu? bir hesapla de?il, "Hubb"a dayal? bir yakla??mla ?karmay? tercih edebilseydi

Bu seim zaferinin en derin hayal k?r?kl??? kaybedenlerin, kendilerini -tabiri biraz a??r olacak ama- gln hissetmeleridir ve bu safiyet duygusuyla ?imdi ne kadar dalga geilse yeridir.

Oysaki gerek demokrasi zaferleri, kaybedenleri de onurland?ran ba?ar?lard?r.

Seimler harp de?ildir; kazananla kaybedenler seimden sonra da beraber ya?amak, birbirlerine gvenmek, hatta sevmek zorundad?r.

Halbuki bu seimin en ok ak?lda kalan cmlesi, "Onlara su bile yok" ibaresiydi.

Bu ibareyi "milli irade" tasvip etti; sa?duyusuna gvendi?imiz halk?m?z, bu cmlede sak?ncal? bir muhteva grmedi.

Halk?m?z istikrar? ngrd; dereyi geerken binek de?i?tirmeyi uygun bulmad?. Yolsuzluk sylentilerinin kendi hayat tarz?n?, gelir durumunu etkilemedi?ini fark edince "tecrbe"den yana tercih kulland?.

YAV HE HE!

Milletin derin irfan? byle d?nd; byle d?nmemesi gerekti?ini syleyip duran benim gibilere ise b?y?k alt?ndan glp, "Yav he he!" diyerek iradesini tescil ettirdi.

AK Parti'yi ba?ar?s?ndan tr nas?l tebrik ediyorsam, milli iradenin verdi?i karara da sayg? duymam gerekti?ini de biliyorum.

Muhalefet cephesi kaybetmi? grnyor; gerekte kaybeden idealist yakla??mlard?r, ahlak?l?kt?r; siyasetin daha yksek, daha do?ru ve daha drst bir seviyede yrmesini bekleyen ocuksu iyimserliktir.

lkemizin ve siyasi hayat?m?z?n gelece?i ad?na bu tesbit, hi de ho? bir durum de?il. Siyasetimizin bundan sonraki safhalar? yine yksek tansiyonda, b?ak s?rt?nda cereyan edecek. Halktan "olur" alan bu stratejinin Cumhurba?kanl??? seiminde ne trl gerilimlere yol aabilece?ini d?nmek bile s?k?nt?l?.

?K? ?L ??N ZR D?LED?

NOT: Seim izlenimi yazd???m iki ilde, ?anl?urfa ve Sivas'ta yar???n ba?a ba? geece?ini belirterek okuyucular?m? yan?ltt???m iin alenen zr diliyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri