forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

muzaffer-cetinyilmazNED?M HAZAR - ZAMAN 

Galiba 90’l? y?llar?n ba?lar?yd? henüz. Rahmetli Yücel Çakmakl?’n?n tek ba??na sürükledi?i ‘Milli Sinema’n?n ikinci dönemiydi.

Malum, ilk dönemi Birle?en Yollar ile neredeyse 50 y?l önce ba?lam??t?. Minyeli Abdullah, Yaln?z De?ilsiniz gibi filmlerle ba?layan ikinci dönemde Anadolu’dan, s?rad??? bir kat?l?m oldu bu ak?ma. Konya’da asl?nda farkl? i?lerle me?gul olan, ancak sinemaya gönül veren Nurettin Özel ve Hüseyin Türky?ld?r?r ellerinde bir film kasetiyle gelmi?lerdi ?stanbul’a: Kap?c? Musa.

Anadolu ?artlar?nda, son derece mütevaz? bir bütçeyle çekilmi? etkileyici bir hikâyesi olan filmdi Kap?c? Musa. Ancak, teknik ve estetik olarak yeterli olmad??? için, Esra Film, yönetmen ?smail Güne?’e hikâyeyi Be?inci Boyut ismiyle tekrar çektirdi. Pek çok oyuncu tekrar çekimde aynen rol ald?. Bunlardan biri elbette ba?roldeki Kap?c? Musa’y? oynayan Muzaffer Çetiny?lmaz’d?. Çetiny?lmaz, o kadar etkileyici bir performans sergilemi?ti ki, pek çok ki?i onu gerçekten kap?c? zannediyordu. ?talya, Solerno Film Festivali’nden ödülle dönen film bir anda popüler olmu?tu.

Oysa Muzaffer Çetiny?lmaz, o tarihte bile y?llar?n tiyatro sanatç?s?yd?. 17 ya??nda ba?lad??? meslek hayat?nda pek çok önemli oyunda rol alm?? ve tam 23 y?l (Tiyatroyu b?rakt??? 2000 y?l?na kadar) Lale Oralo?lu tiyatrosunda sahne tozu yutmu? bir sanat emekçisiydi. Be?inci Boyut’un Türkiye festival maceras? da ilginçtir. Bizzat Çetiny?lmaz’dan dinlemi?tim; Antalya Film Festivali’nde filmi izleyen bir jüri üyesi deneyimli oyuncuyu bir kenara çeker ve ?öyle der: “Muzaffercim, filmini izledik çok be?endik ve senin rolünden etkilendik ama ödül veremeyece?iz!”

Sineman?n onu ke?fetmesiyle uzun metraj filmlerde oynamaya ba?lad?. Manisa Tarzan?, Garip Bir Koleksiyoncu, Bize Nas?l K?yd?n?z, Son Türbedar vs. Televizyon dizi sektörünün aktifle?mesiyle oraya geçti ve Öyle Bir Geçer Zaman ki’ye kadar say?s?z TV i?inde rol ald?. Beni en çok etkileyen rolü ise Bize Nas?l K?yd?n?z’daki idam mahkumu karakteridir. Filmde, hayat?n?n son üç gününü ya?ayan bir idam mahkûmunu canland?r?r Muzaffer Çetiny?lmaz. ?nsanlarla ili?kisini tamamen koparm?? ve bir fareyle dostluk kurmu?tur. Dikkat buyurun bu film çekildi?inde daha Hollywood’un me?hur Ye?il Yol’unun çekilmesine 6 y?l vard?r. Çetiny?lmaz, bu rolden önce kendi evinde tam üç gün üç gece hiç uyumaz ve güçlükle ayakta duracak kadar bitkinken gider sete. Ve öyle bir idam sahnesi çekilir ki, Türk sinema tarihine geçecek kadar ba?ar?l?d?r.

Tiyatro ülkemizde zaten popüler bir meslek de?ildir. E?er dizi ya da film sektöründe de boy göstermiyorsan?z, kimse tan?maz sizi, medya da ilgi göstermez. Dolay?s?yla Muzaffer Çetiny?lmaz’?n meslek hayat?n?n 23 y?l?n? me?hur olmadan ya?amas? anla??labilir bir ?eydir. Ancak, dizi ve film sektörüne girdikten sonra bile ?srarla kalabal?klardan kaçar emektar oyuncu. ?öhreti adeta bir y?lan gibi görmektedir ve nerede bir fla? patlarsa an?nda uzakla??r oradan.

Önceki gün sinemac?larla muhabbet halindeyken Hüseyin Türky?ld?r?r verdi ac? haberi. Bir gün önce telefonla hal hat?r sordu?u Çetiny?lmaz, gece Hakk’?n rahmetine kavu?mu?. Büyük bir ?ok ya?ad?k. Daha ac? olan ise; Madonna’n?n tecavüz hikâyesini birinci sayfalar?na ta??yan malum yay?n organlar?n?n Çetiny?lmaz’?n vefat ve cenaze haberini vermemesi de?il, y?llard?r ona film ve dizi çektiren medyan?n da pek umursamamas?yd?. Muzaffer Çetiny?lmaz, ?öhretten y?landan kaçar gibi kaçan son derece de?erli sanatç?lar?m?zdan biriydi. “Saz?n? kafana çal / ver bana kaval?m?” diyenlerdendi. Günümüz gariplerinin ölümü üç günden sonra bile duyulmuyor ne yaz?k ki! Allah rahmetiyle muamele etsin.

muzaffer-cetinyilmaz

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri