forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

KORU'YLA YILMAZ ARASINDA 'P?NOKYO' TARTI?MASI

Aktif .

fehmikoru-mehmetyilmazFehmi Koru'nun Taha K?vanç kö?esinde "Yalan Söyleyenin burnu uzas?n m??" ba?l?kl? yaz?s?nda Mehmet Y. Y?lmaz'a yönelik ?u sat?rlar? kaleme alm??.

 

E?er ba?l?ktaki meydan okumam? kabul ederse burnu biraz daha uzayabilir...

Radikal’de ‘uzman muhabir’ olarak çal??an Ersin Kalkan baz? gazeteciler ile sivil toplum liderleri hakk?nda ak?l almaz iddialar içeren metnin ?emdin Sak?k’?n gerçek ifadesi olmad???n? ilk fark eden gazetecidir. Baz? yazarlar?n kovulmas?na, bir insan haklar? derne?i yöneticisinin hayat?n? kaybedebilece?i kanl? bir eyleme maruz kalmas?na yol açan sözlerinSak?k’a ait olmad???n? ke?fetmi?, do?ru metne ula?arak bunu haberle?tirmi?ti.

Üç gün sürecek biçimde yaz?lan haberin ikinci bölümü yay?n yönetmeni taraf?ndan sayfadan ç?kart?ld?.

 

Mehmet Y?lmaz buna “Yalan” diyor. Öyle bir ?ey olmam??...

Haberi yazan Ersin Kalkan “Oldu” diyor, haberi sansürleyen Mehmet Y?lmaz “Olmad?” ?srar?nda; ben ikisinden Ersin Kalkan’a inan?yorum...

Ona inan?yorum, çünkü yine benim taraf? oldu?um bir ba?ka ‘Mehmet Y?lmaz sansürü’ gündeme geldi?inde de,Mehmet Y?lmaz, gözümüzün içine baka baka “Bu yalan” diye ortaya at?lm??t?. Sonras?nda yalan söyleyenin as?l kendisi oldu?u gazete kupürleriyle ispatlan?nca sus pus hale gelmi?ti...

Önce konuyu hat?rlatay?m: Çe?itli k?stlamalara sahip RTÜK yasas? ülkemizin en büyük medya grubunun arzular? istikametinde 2001 y?l? haziran ay?nda de?i?tirildi. Ba?bakan Bülent Ecevit rahats?zl??? her halinden belli oldu?u halde sabaha kadar Meclis’ten ayr?lmad?; yard?mc?s? Mesut Y?lmaz ANAP’l?lar? yak?n takipte tuttu.

Grubun istedi?i biçimde ç?kt? yeni RTÜK yasas?...

?nternet gazetecili?inin ilk dönemlerinde ba?ar?l? bir medya ele?tirisi sitesi vard?: Medyakronik... Site, yasan?n ç?kt??? günkü Milliyet gazetesinde tuhafl?klar fark etmi?, biraz irdeleyince üç yazar?n yaz?s?n?n ilk bask?dan bütünüyle ç?kart?ld???n?, ikisinin de baz? bölümlerinin at?larak eksik yay?nland???n? anlam??... “?lk bask?da yoktu yaz?lar ve bölümler”iddias?ndayd? site...

 

Hasan Cemal, Derya Sazak, Meral Tamer, Melih A??k ve Meliha Okur’du sansürlenen yazarlar; baz?s? bir gün önceMesut Y?lmaz’? protesto ederek hükümetten ayr?lan bir bakan? övüyor, biri de ANAP liderinin e?inin Raif Zihnal?’ya satt??? villadan söz ediyordu.

 Yaz?n?n tamam? için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri