forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

??S?Z KALMA KORKUSU YA?IYORMU?!

Aktif .

ertugrul_ozkok_300X200Ertu?rul Özkök Hürriyet'in ta??nmas?yla ilgili gözlemlerini aktard??? yaz?s?nda "Hürriyet'te çok çok tuhaf ?eyler oluyor." dedi...

 

Özkök'ün yaz?s?ndan bir bölüm.. 

Her an i?imi kaybedebilirim

B?L?YOR musunuz, bu ya??mda i?imi kaybetme korkusu ya??yorum...”

Masadakilerden biri kendini tutamay?p, “Yuh art?k hâlâ m?” diyor.
K?sa bir sessizlik dü?üyor.
Etraf?mdakilere bak?yorum.
30’la 40 ya? aras?nda 9 ki?i...
“Yuh art?k” tepkisi, en gencinden geliyor.
Yüzüne bak?yorum ve gülerek cevap veriyorum:
“Evet, korkuyorum. Gençli?imde de korkard?m. 1994 krizinde de korkuyordum. 2001 krizinde kim bilir kaç gece kan ter içinde uyand?m.”
Söylediklerimin etkisini artt?rmak için k?sa bir es verip devam ediyorum:
“Ama en çok ?imdi korkuyorum. Ancak ?u da dikkatimi çekiyor. Siz sanki korkmuyormu? gibi duruyorsunuz. Oysa daha fazla korkman?z laz?m.”

KEND?MLE ?LG?L? B?R AYIBI AÇIKLIYORUM

Bu konu?ma bundan bir ay önce Büyükada’da çok güzel bir butik otelin bahçesinde geçti.
Hürriyet yarat?c? görü?ler ortaya koymak için “Fikir fabrikas?” ad? alt?nda çe?itli gruplar olu?turdu. 
6-7 ki?ilik gruplar küçük otellerde bir araya gelip iki-üç gün çal??t?lar.
Benim grubumun ad? “Vuvuzela” idi.
Çünkü, gürültü yapmak, maraza ç?karmak ve bu yolla yenilikleri te?vik etmek isteyen bir gruptu.
Bu arada küçük bir ayr?nt? vereyim.
Büyükada’ya hayat?mda ilk defa gittim ve kendimi ?talya’ya gelmi? gibi hissettim.
“Aya Nikola” isimli harikulade bir butik otelde kald?k. Çok s?cak bir ev sahipli?i yap?yorlard?. Burnumuzun dibinde bu kadar harika bir kaç?? mekân?n? bu kadar geç ke?fetmek de ay?p oldu.
Ama ben baz? ?eyleri çok geç ke?fediyorum, baz?lar?n? ise hiç...
Mesela araba kullanmay? bilmiyorum.
?lkokula gitmeyip, okuma-yazmay? kendi kendine ö?renen annem araba kullan?yor, ben yani bu sözde trend okuyucusu adam, bu ça?da araba kullanmay? bilmiyorum.
Allah’tan benim gibi araba kullanmay? bilmeyen ba?ka insanlar da var.
?imdi gammazl?k moda ya, hadi bir gammazlama da ben yapay?m.
Sedat Ergin ve Hasan Cemal de araba kullanmay? bilmiyor. 
Enis Berbero?lu 40 ya??ndan sonra ö?rendi.
Ama benden duymad?n?z...

25 YILDIR BURADA ÇALI?IYORUM AMA
As?l anlatmak istedi?im ?ey ba?ka. 
Bugünlerde Hürriyet binas?nda çok tuhaf ?eyler oluyor.
Bu gazetede 25 y?ld?r çal???yorum.
Gazetenin 64 y?ll?k tarihini çok iyi biliyorum. Ama bugüne kadar hiç böyle bir ?ey görmedim.
Tamam gazete ta??n?yor. Daha önce de 2 defa ta??nm??t?.
Ama bu defaki ta??nma çok farkl?.
Etrafta olup bitene bak?nca anl?yorum ki, bu “ta??nma” basit bir nakli hane de?il.
Ben nehrin kenar?nda oturan s?radan bir gözlemciyim. Gördüklerimi a?a??da anlatmaya çal??aca??m.

...

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri