forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru300Kendini polis veya savc? yerine koyan, konulara onlar?n gözüyle bak?p yorumlayan‘gazeteciler’ veya ‘yazarlar?’ kim düzeltecek? 

 

Koru'nun Star gazetesinde yay?nlanan yaz?s?... 

?ahsa özel bir yaz?

Bu yaz?y? ‘Ergenekon’ sürecinin ülkenin eline geçen büyük bir f?rsat olarak görmeyenlerin okumas?na gerek yok; bo?una vakitlerini almak istemem. “Ergenekon süreci önemlidir”diyenlere ise birkaç sözüm var...

Hat?rlatay?m: Ahmet ??k ile Nedim ?ener’in tutukluluk hallerinin sona ermesi vesilesiyle yaz?l?yor bu yaz?.

Demokratik sürece müdahale edilmesini amaçlayan gizli devlet yap?lanmas?n?n ad?d?rErgenekon; Silivri’de devam eden yarg?lamalar yak?n geçmi?te ya?anm?? alt-üst olu?lara, siyasi suikastlara, toplumsal kalk??malara farkl? gözle bakmam?z? sa?l?yor. Yarg?lama sona erdi?inde daha güçlü bir demokrasiye, daha sa?l?kl? toplumsal ili?kilere sahip olmay?, sistemi müdahalelerden uzak müreffeh bir ülkede ya?ar hale gelmeyi umuyoruz.

Kurals?zl???n yerini kurallar?n almas? demektir bu...

O zaman ‘1 numaral? kural?’ yazal?m: Bu sürecin her a?amas? ilkeli bir biçimde geçmelidir. Do?ru ve arzu edilir bir amaç için bile olsa kural-d??? yollara asla ba?vurulmamal?d?r.

Kural yaln?zca yarg? mensuplar?n?, güvenlik güçlerini, sürecin hukuki yönüyle ilgilenen devlet görevlilerini ilgilendirmiyor; konuya ilgi duyan, yaz? ve yorumlar?yla kitleler önüne ç?kanlar için de geçerli bir kural bu.

Fikir ve ifade özgürlü?ü demokrasilerde en geni? biçimde kullan?l?r; hani “Art?k müdahale edilmesin, bütün kurum ve kurallar?yla hükmünü sürdürsün” umuduyla Ergenekon sürecini destekledi?imiz demokrasinin...

Savc?lar polisin kitap yazd?klar? veya yaz?lan kitaplarda birbirlerine yard?m ettikleri iddias?n? ciddiye al?p gazetecileri tutuklayabilir, o onlar?n bilece?i bir i?... Kanaat önderi say?lanlar?n, tabii ilkelilerse, ne yapmalar? gerekirdi? Peki neden ilkeli davran?lmad??

?lkesizli?in faturas? çok a??r: Bir y?l öncesine kadar Ergenekon sürecini hararetle destekleyenlerin oran?na göre bugünkü oran herhalde çok daha dü?ük. Daha da önemlisi,Ergenekon sürecini geçmi?te aç?k aç?k savunmakta zorlananlar?n ?imdilerde yeniden cesarete kavu?malar? ve kendilerini dinleyecek insanlar bulmakta da zorluk çekmemeleridir.

Ergenekon sürecine önem verdikleri halde ‘gazeteci’ kimli?iyle tan?nm?? ki?ilerin ve BDP’ninSiyaset Akademisi faaliyetlerine kat?ld?klar? için üniversite ö?retim üyesi ve yay?nc? s?fatl? ayd?nlar?n tutuklanmalar?n? savunanlar, destek ç?kt?klar? süreci ilkeli davranmad?klar? için yaralam?? oldular.

Maalesef bu bir gerçek, hem de ac?t?c? bir gerçek...

Kamuoyu önüne yorumlar?yla ç?kanlar?n polis ve savc?lardan bir farklar? olmal?, de?il mi?

Galiba sorunumuz da bu. Meslekler aras?nda herbirinin tan?m? gere?i varolmas? beklenen farkl?l?k son zamanlarda neredeyse ortadan kalkt?. ?stihbaratç?larla içli-d??l?, polisler gibi dü?ünen, savc?lar gibi olaylara yakla?an gazeteciler ve yazarlar var aram?zda. Oysa polis ve savc? yanl?? yapt???nda onlar? düzeltecek yarg?çlar var; yarg?çlar da yanl?? yaparsa onlar?n verdi?i karar? gözden geçirecek temyiz mekanizmas? bulunuyor sistemin...

Peki ya kendini polis veya savc? yerine koyan, konulara onlar?n gözüyle bak?p yorumlayan‘gazeteciler’ veya ‘yazarlar?’ kim düzeltecek? Yanl??lar?n? yüzlerine vurmaya kalkanlara reva gördükleri muameleyi de biliyoruz onlar?n...

Verdikleri zarar?n boyutlar?n? anlamakta hâlâ zorlananlar için yaz?ld? bu yaz?...

 

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri