forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

DERYA SAZAK'TAN 'GAZETEC?LER ANASINI SATAR' YORUMU

Aktif .

derya_sazak_cnnturkDerya Sazak I??k Ko?aner'in söyledi?i belirtilen 'Gazeteciler anas?n? satar' sözünü kö?esine ta??m??. 

 

DERYA SAZAK'IN M?LL?YET'TEK? YAZISI


Anas?n? satmak


Eski Genelkurmay Ba?kan?’na ait oldu?u öne sürülen ses kayd?n?n ikinci bölümü de yay?nland?.Ko?aner bu kez medya ve balyoz soru?turmas?yla ilgili de?erlendirmeler yap?yor.Ordu kavram? ve TSK’n?n geli?en “ileti?im” dili üzerine kitap yazan “akredite” akademisyenlerin “sözcükler”ini çöpe at?p “k??la” a?z?yla konu?uyor:“Bas?n mensubu, haber olabilecek bir ?eyi yakalarsa çok afedersiniz anas?n? bile satar. Onu oraya haber diye koyar. Hiç kimsenin gözünün ya??na bakmaz. Çünkü onun için en önemli ?ey haber bulmak.

Gazeteye koymak. Para al?yor çünkü. Bir de man?ete ç?karsa haber pirimi de varm??. Man?et oldu diye... Onun için gazeteci olsun, televizyoncu olsun uzak durunuz.”??te 2011 y?l?nda “darbeye te?ebbüsten” tutuklu generallerin hak ve hukuklar?n? savunmak ad?na Genelkurmay Ba?kanl???’ndan “istifa” eden pa?an?n medya analizi.Medyan?n teknoloji ve insan kaynaklar? aç?s?ndan devrim yapt??? bili?im ça??nda bir asker gazetecileri, “haber için anas?n? bile satarlar!” diye tan?tabiliyor.Komutan?n üslubu as?l kendi mesle?iyle ilgili “zaaflar”? d??a vuruyor:Hantepe, heronlar, arkada??n? vuran erler, “tam bir kepazelik!”Ko?aner’in ses kay?tlar? kimilerinin savundu?unun aksine “özel alan”a ili?kin de?il.Evet, “ortam dinlenmesi”nin savunulacak bir yan? yoktur.

Ancak konu?malar? internete dü?en ki?i Genelkurmay Ba?kan?’d?r.Ve her biri “soru?turma aç?lmas?”n? gerektiren, ölümle sonuçlanm?? olaylarla ilgili bugüne dek ne yap?ld???n? bilmiyoruz. Ancak bu ses bantlar?n?n s?zd?r?lmas?yla Güneydo?u’da ya?ananlar “aleniyet” kazanmaktad?r. Vietnam Sava??’nda Savunma Bakanl???’n?n sava??n ne yönde seyretti?i konusunda haz?rlatt??? “Pentagon Belgeleri” Amerikan medyas?na yans?y?nca yönetim Washington Post ve NewYork Times’?n yay?nlar?n? durdurmaya çal??m??, ancak yüksek mahkeme bu iste?i “kamunun haber alma hakk?” gerekçesiyle reddetmi?tir.O gazeteler Watergate skandal?yla ABD Ba?kan? Nixon’u istifaya mecbur b?rakm??lard?r.                                                 

Emekli pa?a, subaylar?na “bunlar anas?n? bile satarlar” diye gazetecilerden uzak durma ça?r?s? yaparken internet and?çlar?ndan söz etmiyor ancak telefonla ve özel temasla ne söylenecekse söylediklerini belirtiyor. Pa?an?n “OYAK’a gelecek vergilerin emekli maa?lar?n? yüzde 15 azaltmas?n diye mücadele ettikleri”ni aç?klamas? da Güneydo?u içerikli o konu?ma aç?s?ndan ba?ka bir talihsizlik!   Ve Balyoz itiraf?:“Balyozun vebali günah? 1. orduya ait. Karargâhtan böyle planlar nas?l d??ar? ç?kar izah? yok. Neyimiz var neyimiz yok çald?rm???z!”Bütün bunlar için özür dilenecek mi? Hesap sorulacak m??

M?LL?YET GAZETES? 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri