forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

rupert_murdochBir yanda medya... Bir yanda siyaset dünyas?... Öbür yanda da toplum... Ve gerçek gazetecilikle, kendini en berbat haliyle Murdoch olay?nda ele veren sar? gazetecilik... ?ngiliz bas?n?nda günlerdir bu konular? izlerken Türkiye’yi, bizim kendi hallerimizi de dü?ünüyorum.

HASAN CEMAL'?N M?LL?YET'TE YAYINLANAN YAZISI... 

?ngiltere’deki bas?n skandal?ndan bize...

?ngiliz bas?n?nda günlerdir Murdoch skandal?n? izlerken Türkiye’yi, bizim kendi hallerimizi de dü?ünüyorum, ç?kar?lacak o kadar çok ders var ki...

Medya ?mparatoru Rupert Murdoch’la o?lunun ?ngiliz parlamentosunda sorgulanmalar?n? izliyordum. Murdoch’lar ezikti. Milletvekilleri mutluydu. Y?llar y?l? siyaset dünyas?na korku salm??, ba?bakanlar? yönlendirmi? ve siyaset kurumunda, “Aman bu adama bula?mayal?m!” duygusu uyand?rm?? koca bir medya imparatorunu ele geçirmenin keyfini ç?kar?yorlard?. Salon birden kar??t?. “Açgözlü milyarder!” diye ba??ran biri, elinde t?ra? köpü?üyle Rupert Murdoch’a sald?rd?. Ayn? anda Murdoch’?n tam arkas?nda oturmakta olan Çinli bir kad?n aya?a f?rlayarak sald?rgana ?iddetli bir tokat patlatt?. Genç kad?n Wendi Deng, Rupert Murdoch’?n ikinci evlili?iydi. Çinli kad?n beni y?llar öncesine götürdü.

Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu’nda CNN’in o zamanki büyük patronu Ted Turner’la bir grup gazeteci kahvalt? ediyorduk. Sohbet döndü dola?t? Rupert Murdoch’a geldi. Ted Turner’in insan olarak da ho?lanmad??? ba? rakibi Murdoch, o s?ralarda Çin pazar?na girmek için büyük bir mücadele içindeydi. 

Ted Turner, Güneyli Amerikal?lara özgü o sözünü hiç esirgemeyen patavats?zl???yla gülerek ?öyle demi?ti: “Hiç ku?kum yok, Mr Murdoch o Çinli kar?y? s?rf Çin pazar?na girebilmek için alm??t?r.” Rupert Murdoch, kaliteyi önemseyen medya dünyas?nda hiçbir zaman sevilmedi. Gazetecilik anlay???, ?ngiltere’de Sunday Times’? sat?n almas?ndan itibaren sürekli ele?tirildi; hatta yerden yere vuruldu. 

Guardian, New York Times, Financial Times, Independent, Le Monde, El Pais gibi ciddi gazetelerin her zaman hedef tahtas?ndayd?. K?sa ad? IPI olan Uluslararas? Bas?n Enstitüsü’nün Yürütme Kurulu’ndaki görev y?llar?mda Rupert Murdoch ad? toplant? gündemlerinde s?k s?k yer al?rd?. Medya gücünü ac?mas?zca kulland? Murdoch. Büyümek için kurald?, gazetecilik ilkeleriydi, hiç takmad?.Britanya’da siyaset dünyas?n? önünde diz çöktürecek kadar güçlüydü. Tony Blair, 1990’larda iktidara gelirken Murdoch’tan icazet alm??t?. 

Ondan sonraki ??çi Partili Ba?bakan Brown ve ?imdiki Muhafazakâr Ba?bakan Camerun da farkl? de?illerdi. Her ikisi Murdoch’lar? ho? tutman?n yollar?nda ?öyle ya da böyle yürüdüler.Avrupa’n?n önde gelen entelektüellerinden, tarihçi Timothy Garton Ash geçen hafta Guardian’daki haftal?k kö?esinde ?öyle yaz?yordu: “David Camerun genelde bas?n a?alar?na, özelde de Murdoch’a yaltaklanma konusunda Blair’den çok daha ileri gitti. News of the World’ün eski genel yay?n yönetmenini kendisine ileti?im direktörü yapmas?ndan da kötü ne olabilirdi ki?” Ama art?k devir de?i?iyor. Rupert Murdoch ve gazetecilik anlay??? büyük darbe yemi? durumda.

Özellikle The Guardian gazetesinin gerçek gazetecili?i savunarak ‘Murdoch gazetecili?i’nin ipli?ini pazara ç?karmas? bir dönüm noktas? oldu. Medya ayakland?. Siyaset dünyas? ayakland?. Kamuoyu ayakland?. Çünkü medya, siyaset ve polis büyük bir güven kayb?na u?rad? kamuoyunda... ?imdi yenilenme zaman?! Britanya’da medya hem kendi iç i?leyi?ini, hem siyaset ve i? dünyas?yla ili?kilerini gözden geçirmeye yöneliyor. Öte yandan iktidardaki Muhafazakârlar ile Liberaller, muhalefetteki ??çi Partisi bir bütün olarak Murdoch’lar?n gazetecilik anlay???na ve uygulamalar?na kar?? tav?r koydular. Murdoch en çok satan gazetesini kapatt?, gücüne güç katacak bir ihaleden çekilmek zorunda kald?, en tepe yöneticilerini feda etti. 

Medyada ço?ulculuk, medya eti?i, medyada kendi kendini kontrol mekanizmalar?, medya ve ki?ilik haklar?, medya ve siyaset, nas?l bir medya modeli, entellektüel de?erleri hiç umursamayan, anti-elitist olan Murdoch tarz? gazetecilik, bütün bu konular ?imdi tart??ma masas?na yat?r?lm?? durumda. Bir yanda medya... Bir yanda siyaset dünyas?... Öbür yanda da toplum... Ve gerçek gazetecilikle, kendini en berbat haliyle Murdoch olay?nda ele veren sar? gazetecilik... ?ngiliz bas?n?nda günlerdir bu konular? izlerken Türkiye’yi, bizim kendi hallerimizi de dü?ünüyorum.  Britanya’daki ‘bas?n skandal?’ndan bizim için de ç?kar?lacak o kadar çok ders var ki.

http://siyaset.milliyet.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri