forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

SERDAR AK?NAN KAND?L'DE...

Aktif .

sardarakinan_kandilMilliyetçi tavr?yla bilinen Ak?am Gazetesi yazar? Serdar Akinan, PKK'n?n bir numaral? ismi Murat Karay?lan ile Kandil'de görü?tü.  

Akinan, Kürt sorununda ya?anan gerilimili sürece ve olas? geli?melere dair geniç bir röportaja imza atarken gündemin tart??ma konusu olacak önemli aç?klamalar almay? da ba?ar?m??.


??te Akinan'?n Kandil izlenimleri:

KÜRTLER ad?na siyaset yapan kesimin belki de en temel aktörlerinden biri hiç ?üphesiz ki Kandil... Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerine yürürken Kürt meselesindeki geli?melerin içinde ta??d??? anlam ve potansiyel tam manas?yla kamuoyu gündemine maalesef yans?m?yor. Sa?l?kl? bilgi ak??? olmad???ndan da tart??malar?n ekseni çok yanl?? yerlerde.

Ne olup bitti?ini anlama kayg?s?yla aylar önce görü?me talebimi iletti?im Kandil, geçti?imiz günlerde nihayet kap?lar?n? bana açt?. Kandil'de örgütün tepe ismi Murat Karay?lan'la gerçekle?tirdi?im söyle?i yakla??k dört saat sürdü. Kürt siyasi hareketinin silahl? kanad?n?n bu kritik ismiyle, meselenin hemen hemen her aç?s?n? derinlemesine konu?ma ve tart??ma f?rsat? buldum. Konu?ulanlar ve Kandil'de kald???m günler zarf?nda ya?ad?klar?m elbette gazete sayfalar?na s??amayacak boyutta. Türkiye'nin bu kritik e?i?inde Kandil'in duru? ve dü?üncelerine dair k?sa ama temel k?sm?n? yans?tt???m bu söyle?i kamuoyunda etrafl?ca tart??may? hak eden önemde. Umar?m sürece bir katk? sunar.

AK?AM'DA YAYINLANAN RÖPORTAJ ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri