forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

BALBAY CHP'DEN ADAY OLDU... PEK? AMACI NE?

Aktif .

ET?KETLER:Mustafa Balbay

mustafabalbay_tuncayozkanErgenekon davas?ndan tutuklu bulunan ve iki y?ld?r cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar? Mustafa Balbay, CHP'ye yapt??? adayl?k ba?vurusunun ard?ndan ?unlar? yazd?. "Y?llard?r içimde iki cumhuriyetle nefes al?p veriyorum; Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet gazetesi. ?imdi üç cumhuriyet olsun istiyorum, CHP de olsun istiyorum..."


 

??te Balbay'?n bugün Cumhuriyet'te yay?mlanan yaz?s?...

Mustafa Balbay - Niçin Siyasete Giriyorum?

Tutuklanmadan üç hafta önce Keçiören ADD’nin konferans?nda bir dinleyici pat diye sordu:

- Niçin siyasete girmiyorsunuz?

Benzer sorularla s?k kar??la?t???m için kendimce olu?turdu?um bir yan?t vard?. Önce siyasetin önemini anlatt?m. Destekledi?imiz, kar?? ç?kt???m?z bütün yasalar Meclis’ten geçiyor, dedim. Salonda siyasete girmek isteyen kaç ki?i var parmak kald?rs?n, dedim. Çok az buldu?umu, olabildi?ince çok ki?inin siyaseti dü?ünmesi gerekti?ini söyledikten sonra kendi yan?t?m? verdim:

“Arkada?lar bu ülkenin sizinle nefes al?p veren gazetecilere de ihtiyac? var. Benim bu mesle?e ili?kin çok hayallerim var. Yineliyorum, lütfen siyaseti dü?ünün...”

Toplant?dan sonra, do?du?um topraklar?n çocu?u ö?retmen Rahmi yan?ma geldi, aynen ?unlar? söyledi:

“Abi sen siyasete gireceksin. Ne dersen de, memleketin bu havas? seni siyasetin içine çekecek. Demedi deme.”

Halen mektupla?t???m ö?retmen Rahmi hakl? ç?kt?. Kar?? kar??ya kald???m sald?r?n?n pek çok boyutu bir yana, özü siyasal.

Ben de bu siyasal sald?r?ya siyasal kar??l?k vermek durumunday?m.

***

Öncelikle ?unu vurgulamak isterim; siyaseti bir kurtulu?, bir s???nma yeri olarak dü?ünmüyorum. Tam tersine bir mücadele zemini olarak seçiyorum.

Bütün yasal tart??malar bir yana dokunulmazl?k z?rh?na bürünmeyi reddediyorum. E?er siyasal hedefimi gerçekle?tirebilirsem, yarg?lanmaya devam etmek istiyorum.

Çetelerle mücadele etmek isteyen herkese hodri meydan diyorum. Susurluk’la ilgili en az 100 yaz? yazm?? bir ki?i olarak Ergenekon adl? terör örgütü ortaya ç?kar?ld???nda, yarg? da evet örgüt ?udur dedi?inde buna ilk de?inecek, ilk hesap soracak yazarlardan biri ben olaca??m.

E?er gerçekle?irse Meclis’e Silivri mesubu olarak girmeyece?im; gücüm yetti?ince tüm haks?zl??a u?ram??lar?n, tüm hukuk arayanlar?n temsilcisi olarak girece?im.

Yer beton, yan demir, gökyüzü tel, so?uk hücrelerde adalet araman?n çilesini ya?am??, ya?amakta olan bir ki?i olarak bütün gücümü insanlar?n daha iyi, daha özgür, daha mutlu bir hayat sürmesi için harcayaca??m.

Gazetecili?i, hep halk?n içinde yapt?m. K?rklareli Sabahattin Ali toplant?lar?ndan Cide Sar? Yazma R?fat Ilgaz etkinliklerine kadar Anadolu ?ahidim. Güzel anam, telefonda Ankara d???nda oldu?umu ö?renince o tatl? Toros ?ivesiyle seslenirdi; “bi oturdu?un ?s?ns?n be o?lum.”

E?er gerçekle?irse siyaseti de halk?n içinde yapaca??m.

***

Ülkemizde, dünyada gazetecilerin, yazarlar?n siyasete girmesi ya?am?n ola?an ak???ndand?r. Cumhuriyet gazetesinin kökenlerinde de bu var. Yunus Nadi, Nadir Nadi kalemlerini koruyarak Meclis çat?s? alt?nda görev yapt?lar.

Gazeteciler, yazarlar siyasete girdi?inde bazen ikisinden biri öne ç?kar, bazen ikisi ba? ba?a gider. Ecevit, gazetecilikten siyasete at?ld???nda tamamen siyasi kimli?i bask?n ç?kt?. Altan Öymen’de ise her iki kimlik bayrak yar??? ?eklinde sürdü.

Yahya Kemal Beyatl? Urfa, Orhan Seyfi Orhon Zonguldak, Ahmet Hamdi Tanp?nar Mara? CHP milletvekili olarak Meclis’e girdi. Faruk Naf?z Çaml?bel üç dönem DP ?stanbul milletvekiliydi. Cahit Külebi 1983’te SODEP’in kurucusuydu. Onlar da a??rl?kl? olarak edebiyatç? yanlar?yla toplumun belle?indeler.

Kalem, benim ‘kale’m. De?il iki elim kanda, bütün bedenim hücrede olsa bile onu b?rakmad?m. Siyasetle birlikte kalemi de ta??mak istiyorum.

Cumhuriyet gazetesi do?al olarak bir siyasal kimlik. Özellikle seçim dönemlerinde merkezden ba?lay?p en sola dek yelpazenin tüm renkleri az ya da çok sayfalarda ve kö?elerde yerini al?r. Ar?ivler yerinde duruyor; ana eksen olarak CHP’nin güçlü olmas? gerekti?ini yazanlardan?m. Öteki partileri kesinlikle küçümsemiyorum. Tam tersine, yine geçmi?te yeri geldikçe yazd???m dü?üncem ?u:

“Türkiye’nin, CHP’nin daha solunda olan güçlü partilere ihtiyac? var. Onlar ayn? zamanda CHP’yi de güçlendirir.”

Özgür günlerde kimi konferanslarda solda yer alan pek çok ki?i k?yas?ya CHP’yi ele?tirdi?inde ?u kar??l??? verirdim:

“CHP’yi ele?tirelim, hatta hesap soral?m. Ama, iktidarda! Önce iktidara getirelim, yapamazsa hesab?n? soral?m...”

Hâlâ bu dü?üncedeyim.

Son sözüm CHP’ye, CHP’ye gönül verenlere...

Y?llard?r içimde iki cumhuriyetle nefes al?p veriyorum; Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet gazetesi. ?imdi üç cumhuriyet olsun istiyorum, CHP de olsun istiyorum...

Kabul eder misiniz?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri