forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_altan_280Nedim ?ener ve Ahmet ??k ba?ta olmak üzere baz? gazetecilerin Ergenekon Operasyonu kapsam?nda gözalt?na al?nmas? Taraf Gazetesi yay?n yönetmeni Ahmet Altan'?n tepsini çekti. Yay?nlad??? haberlerle Ergenekon operasyonlar?na destek veren Altan'?n yaz?s?...


 

 

Bu nas?l i?...

Dün sabahtan beri ortal?k çalkalan?yor.


“Ergenekon’da yeni dalga” diye.

On ki?i gözalt?na al?nm??.

Aralar?nda di?e dokunan tek isim bence M?T’çi Ka?if Kozino?lu, Susurluk olaylar?nda da ad? geçen, tuhaf ili?kileri saptanan Kozino?lu’nu derinli?ine ara?t?rmak, önemli ipuçlar? ortaya ç?karabilir.

Ama di?er isimlere bak?ld???nda, insan kaç?n?lmaz olarak “ne oluyor” diye soruyor.

Niye bu insanlar gözalt?na al?nd??

Kimle konu?tuysam kafas? kar???k, net bir cevap verebilen kimse yok.


“Ergenekon’un medya baca??n? yakal?yoruz” diye gidip Oda TV’nin elemanlar?yla, polisle ilgili kitaplar yazm?? muhabirleri yakalarsan?z, ku?kulu sorular yarat?rs?n?z.

Gözalt?na al?nan muhabirlerden bir k?sm? polisin kendi iç çeki?melerinde taraf olmu? olabilirler, bir taraf?n sözcülü?üne soyunup kitap da yazm?? olabilirler ama bunun Ergenekon’la ne ilgisi var?

Ergenekon, darbenin yolunu açabilmek için kaos yaratmak amac?yla kurulmu? ve çe?itli suçlara bula?m?? bir örgüt.

Bana sorarsan?z Türkiye’nin en tehlikeli örgütü.

Bu örgüttün üyeli?inden gözalt?na al?nabilmek için, bu örgütle ili?ki kurmu? ve bu örgütün talimatlar? do?rultusunda darbeye altyap? haz?rlayan yay?nlar yapm?? olman?z gerek.

Böyle bir i? de, öyle muhabirlerin yapabilece?i bir i? de?il.

Üstelik gözalt?na al?nanlar aras?nda öyle bir isim var ki duyan herkesi ?a??rt?yor.

Ahmet ??k.

??k, Ertu?rul Mavio?lu ile birlikte Ergenekon konusunda en dürüst, en kapsaml?, en aç?klay?c? kitaplardan birini yazm?? bir gazeteci.


Nokta dergisinde, “Darbe Günlüklerini” ortaya ç?kartan ekibin önemli bir parças?.

?imdi siz sabaha kar?? evini bas?p böyle bir adam? gözalt?na al?yorsan?z, elinizde onun Ergenekon üyeli?iyle ilgili “Oda TV’nin bilgisayarlar?nda onun yeni kitab?n?n kopyalar?n? bulduk”tan öte, çok ciddi ve inand?r?c? kan?tlar olmas? gerekir.

Ahmet ??k, “Ben kitab?m? Soner Yalç?n’a göndermedim” diyor.

De ki gönderdi.

Eee, ne olacak?

Birine kitab?n? gönderdiyse bu suç mu?

Ergenekon üyeli?i, “kitap gönderme” düzeyine mi dü?ürülecek?

Dan??tay cinayetinden, topra?a gömülü silahlardan “kitap göndermeye” mi geldik?

??k’?n yazd??? yeni kitab?n, “polis içindeki cemaatçi yap?lanmayla” ilgili oldu?u söyleniyor.

E?er bu gazeteci, ortada ciddi bir belge, bir bilgi, bir kan?t yokken sadece böyle bir kitap yazd??? için gözalt?na al?nd?ysa; bunun alt?ndan ne hükümet, ne Adalet Bakan?, ne ?çi?leri Bakan?, ne savc?, ne polis, ne de “cemaat” kalkabilir.

Bu ülkede Ergenekon’un yakalanmas?n? isteyenler, özgürlü?ün, demokrasinin, hukukun, halk iradesinin önünde hiçbir karanl?k güç kalmas?n diye istiyorlar.

Hükümeti ya da polisi ya da cemaati k?zd?ranlar bir punduna getirilip susturulsunlar diye de?il.

Polisle ilgili bir ba?ka kitap yazm?? olan Nedim ?ener’in de bir “intikama” kurban gitti?i ileri sürülüyor.

Demokrasinin ve hukukun hüküm sürdü?ü hiçbir ülkede bir gazeteci, bir yazar, bir muhabir, yazd?klar?ndan, fikirlerinden dolay? “örgüt üyesi” diye gözalt?na al?namaz.


Oda Tv’nin yay?nc?l???n?n bana sorarsan?z gazetecilikle hiçbir ilgisi yoktur ama “kötü yay?nc?l?k” örgüt üyeli?ine girmez, isterseniz “iftira” att?klar? için, yalan söyledikleri için dava açabilirsiniz ama elinizde sa?lam bir kan?t yoksa “Ergenekon üyesi” diyemezsiniz.

Dün gözalt?na al?nan gazetecilerin “örgüt üyesi” oldu?una dair sa?lam kan?tlar bulundu?una inanan pek kimse yok.

Toplum, bu puslu ku?kunun gölgesinde b?rak?lamaz.

Hukuki mevzuat nedir bilmiyorum ama birilerinin ç?k?p bir aç?klama yapmas?, bu insanlar?n niye gözalt?na al?nd???n?, elde hangi belgelerin oldu?unu insanlara anlatmas? laz?m.

Niye gözalt?na ald?n?z bu insanlar??

Ergenekon üyesi olduklar?na dair elinizde inand?r?c? belgeler ve kan?tlar var m??

E?er bu kan?tlar ortaya konmazsa, “hükümetin, cemaatin ve polisin” kendilerine muhalif olarak gördükleri insanlar? “Ergenekon üyeli?ini” bahane ederek susturdu?u iddias? fevkalade inand?r?c? bir hale gelecektir.

E?er “siyasi iktidar, cemaat, polis” koalisyonu böyle hukuk d??? bir eyleme bula??yorsa, bu, Ergenekon’un varl???n? baz?lar?n?n söyledi?i gibi “ku?kulu” duruma dü?ürmez, kar??m?zda dövü?memiz gereken iki ayr? “Ergenekon” oldu?unu gösterir.

Do?rusu ?u anda gerçe?in ne oldu?unu tam bilmiyoruz.

Ama gözalt?na al?nanlar kadar, belki daha da fazla, gözalt?na alanlar?n aklanmas? gereken bir durum var gibi gözüküyor.

E?er inand?r?c? bir aç?klama yap?lamazsa, AKP iktidar? siyasi hayat?n?n en a??r ve karanl?k günlerini ya?ar, bunun öyle “yuvarlak laflarla” geçi?tirilemeyecek kadar ciddi bir durum oldu?unu anlasalar iyi olur.

Ahmet Altan/Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri