forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

'YANDA? MEDYA' MI DED?N?Z?..

Aktif .

ahmet_turan_300Cumhuriyet Türkiyesi'nde sansür uygulamas?, en feyyaz, en münbit, en ?â?aal? (!) dönemini CHP'li y?llar?nda idrak etmi?tir: Atatürk döneminde 130 küsur gazete, dergi ve kitap yasaklanm??t?; ?nönü zaman?nda rakam 108'dir. DP iktidara geçince rakam yine art?yor: 161.


AHMET TURAN ALKAN'IN ZAMAN'DAK? YAZISI

Yanda?' ecdâd?n?zd?r!

Evvelâ üslûp meselesi: "Önce bunu bil. E?er benim mali sicilim temizdir diyorsan, e?er yüre?in varsa, senin yanda? televizyon kanallar?ndan birinde kar??ma ç?k. Ben sana, senin mali sicilini aç?klayaca??m... Yine söylüyorum. Senin yanda? televizyon kanallar?ndan birisinde gel ben AKP'nin kimlerle nas?l büyük götürdü?ünü belge belge önüne koyaca??m."

Yeni moda reklâm metni yazarlar?n?n dilini e?ek ar?s? soksun; insanlara ikinci tekil ?ah?s sigâs?yla hitab etmek kabal???n? onlar icad ettiler. "Hey sen, var m?s?n... ?öyle yap, böyle yap!" Tüketiciler ise, "??te y?llardan beri özledi?im ses" diye dü?ünmü? olmal?lar ki, kendilerine kabaca "Sen" diyen bu hitap ?eklini cezaland?rmad?lar. Ayn? edâ bugün anamuhalefet liderinin a?z?nda pazar tezgâhtarlar?n?n b?çk?n, gere?inden fazla samimiyet s?zd?ran, senli-benli hitâba dönü?tü.

-Gel abla gel, ta? gibi domates bunlar; be?enmezsen para yok!

CHP'liler eskiden en az?ndan kibar insanlard?; üslûpta ?eklen de olsa nezâhet ararlar, tulumbac? a?z?yla rakiplerine sata?maya tevessül etmezlerdi. ??te Ecevit, Erdal ?nönü, Murat Karayalç?n, hatta Baykal. Say?n K?l?çdaro?lu'na bu ak?llar? kim veriyorsa yanl?? yap?yor. Halka tercüman olmak, reklâm yazar? a?z?yla konu?mak m?d?r?

Gelelim, "Yanda? televizyon kanallar?" meselesine; bu ülkeye "Majestelerinin matbuât?" kavram?n? getiren partinin ?imdiki emânetçisine ne de güzel yak???yor! Bu hikâye ?eyh Sait ?syan? vesile k?l?narak "bilumum muhaliflerin" can?ndan bezdirilmesi ile ba?lar. ??te Takrir-i Sükûn Kanunu'nun rûhunu özetleyen ibâre: "... bilumum te?kilat ve tahrikat ve te?vikat ve te?ebbüsat ve ne?riyat?, hükümet, reisicumhurun tasdiki ile, re'sen ve idareten men'e mezundur. ??bu ef'al erbâb?n? hükümet ?stiklâl Mahkemesi'ne tevdi edebilir." Anlad?n?z siz onu!..

Bu kanuna dayan?larak ilk 6 ay içinde tam 15 gazete kapat?ld? ve bu 15 gazetenin içinde -tesadüf bu ya!- hiç "yanda? gazete" yoktu. Hepsi de muhalifti. O günlerde ayakta kalabilen gazeteler, hükümet politikalar?n? ba??ra-ça??ra desteklemenin bedelini, uygun kâ??t tahsisleri, münâsip krediler veya do?rudan patronlar?n CHF grubunda mebus olmas? gibi ödüllerle almaktayd?lar. Cumhuriyet Türkiyesi'nde sansür uygulamas?, en feyyaz, en münbit, en ?â?aal? (!) dönemini CHP'li y?llar?nda idrak etmi?tir: Atatürk döneminde 130 küsur gazete, dergi ve kitap yasaklanm??t?; ?nönü zaman?nda rakam 108'dir. DP iktidara geçince rakam yine art?yor: 161. (M. Arma?an, Zaman-3 Ekim 2010 tarihli kö?e yaz?s?ndan)

Türkiye'de can? isteyen "Yanda? bas?n" lâf?n? edebilir; bir parti ve onun ard?llar? müstesnâ! Bildiniz: CHP. Kald? ki K?l?çdaro?lu, partisinin tarihi böyle ?aibeli olmasa da yanda? sözünden sak?nmak durumunda; özellikle kendini CHP genel ba?kanl???na sürükleyen süreçte CHP'li bas?n?n ve bürokrasinin gayret ve himmetleri o kadar â?ikâr iken... Bas?n?n neredeyse yar?s?na kötü imâlarla dirsek çakaca??na, o gazetelerin hitab etti?i kitlenin gönlünü almaya bakmal?d?r Say?n K?l?çdaro?lu; yoksa iktidar zehî hayâl-i muhâl, zehî tasavvur-? bât?l bir ihtimâldir. Anlad?n?z siz onu!..

CHP lideri, galiba yakla?an kurultay?n heyecan?yla, esasen ne türlü bir de?erler silsilesine yasland???n? bilemedi?imiz liderlik vas?flar?n? ?üpheli hale sokmakta. Hükümetin ve ba?bakan?n yolsuzluklar?n? "Belge belge" bildi?i halde aç?klamak için bircanl? TV program? talebinde ?srar etmesi, CHP'liler aras?nda bile gülü?melere, alaylara sebep oluyor.

Hukukun en eski kaidesi, "Beyyine külfeti müddeiye aittir", ba?ka bir ifadeyle "Müddei iddias?n? isbatla mükellef", sizin anlayaca??n?z dille, "?tham ediyorsan delil göstermelisin!" K?l?çdaro?lu, medeni hukuka yeni bir ufuk (!) getiriyor; "Sana ?öyle-böyle diyorlar; öyle olmad???n? isbat et!"

Tünelin karanl???nda ????? bekleyen CHP'liler; gördü?ünüz ???k, üzerinize do?ru gelmekte olan lokomotifin projektörü olabilir; söylemi? olay?m!

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri