forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?LD???M?Z MEDYANIN SONU (MU?)

Aktif .

internet_httpWikileaks'in yay?nlad??? belgelerin etkisinin bu kadar büyük olaca??n? kim tahmin edebilirdi ki? Bir internet sitesi bütün insanlar? pe?ine takt?, Dünya bir bilinmeze do?ru gidiliyor... Bu süreçte Siber Sava?, Sosyal Medya ve Aktivist Gazetecilik kavramlar? o kadar konu?uldu ki, art?k geriye dönülmez bir döneme girildi?i söylenebilir...Zaman Gazetesi yazar? Nedim Hazar, Wikileaks olay?n?n sonuçlar?n? kaleme alm??. "Bildi?imiz medyan?n sonu geldi" diye yazan Hazar, yaz?s?n?n sonunda ?u öngörüde bulunmu?:

"Bu yeni medya düzlemine ayak uyduran yay?n organlar? etkinlik ve itibarlar?n? devam ettireceklerdir ?üphesiz. Ama klasik medya, tarihin tozlu raflar?nda yerini almaya ba?layacakt?r k?sa süre içerisinde." 


NED?M HAZAR'IN YAZISI

Bildi?imiz medyan?n sonu

Elbette tüm ke?if ve icatlar?n önemi vard?r. Her ke?if dünyan?n ?eklini, yönünü ve ivmesini de?i?tirmi?tir. Ancak baz? ke?ifler vard?r ki, insanl?k tarihi için k?r?lma noktas?d?r.

 

?ahsen tekerle?in ke?fini böyle görürüm ben. ?nsano?lunun mesafe almas?n? sa?lam??t?r tekerle?in ke?fi. Ve ba?ka ke?ifleri, yenidünyalar?, düzlemleri h?zla yakla?t?rm??t?r.

?nsano?lu 1900'lü y?llar?n ortalar?na gelene kadar yapt??? ke?iflerin neredeyse yüz kat?n? bu tarihten sonra yapt?. Bilgisayar?n icad?, k?sa sürede yepyeni bir ileti?im kanal?n? açt?. Üstelik etkile?imli bir ileti?imdi bu.

Sonradan internet ad? verilen bu ke?if, geçen yüzy?l?n sonlar?nda gerçek ya?am? etkilemeye ba?lad?. 2000'li y?llar?n henüz ba??nda ise internet insan ya?am?n?n vazgeçilmez bir parças? oldu.

Mesafeleri k?saltan, zaman kazand?ran, bilgiye ula?may? kolayla?t?ran bu yeni icat, belki insanl?k tarihinin en büyük icad? oldu.

Kof bir kutsamadan bahsetmiyorum burada. Kim bilir, belki k?sa bir süre sonra internetten adeta bir veba gibi kaç?? ba?layacakt?r bilemiyorum. Zira insan f?trat?na ters bir h?z ve geni?likte yay?l?yor internet. Ne ki bu sak?ncalardan dolay? reddetmenin anlam? da yok. ?imdi ak?l fikir veren dan??manlar gibi, 'Önemli olan ölçülü kullan?lmas?' filan diyece?im ama biliyorum ki bir anlam? olmayacak.

Özellikle bizim gibi medyan?n içinde bulunanlar için ak?l almaz bir kolayl?k ve konfor sa?lad? internet. Özellikle son bir-iki y?lda artan h?z ile art?k filmleri bile neredeyse birebir izleyebiliyoruz.

Hiç unutmam; yakla??k 15 y?l önce transandantal meditasyon ile ilgili bir belgeye ula?mak için tam 2,5 ay?m? ve bir dolu paray? harcam??t?m. Geçen -nerden esti bilmem- akl?ma esti, bir siteye girdim ve on saniye bile dolmadan geçmi?te arad???m o belgeyi buluverdim.

?nternet ile beraber geli?en yeni kavramlar ve yaz?l?mlar, medyay? da bamba?ka mecralara itmeye ba?lad?. Biliyorsunuz son trend 'Sosyal Medya' denen ortamlar. Art?k her kanal?n bu tür bir program? var. Dahas? bu ortamlar inan?lmaz derecede h?zl? ve interaktif.

Yeryüzünün en ücra kö?esindeki bir ufac?k bir geli?me bile birkaç saniye içinde bu ortamda yay?l?p, derinlemesine tart???l?r oluyor.

?ki örnek verece?im...

Birincisi deprem. Yak?n zamanda olan ?stanbul ve ?zmir depremleri klasik medyadan çok çok önce Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortam?nda duyuldu. Hatta gazetelerin internet edisyonlar? bile 'Fla? haber' diye ilk duyuruyu yapt?klar?nda, bu ortamda, depremin ?iddeti, verdi?i hasar filan çoktan konu?ulur olmu?tu.

Bir de olumsuz yönü var tabii...

Nas?l ki do?ru bir haber h?zla yay?l?yorsa, yalan haber de ayn? süratle yay?l?p, hatta evrim geçirebiliyor bu ortamlarda. Ne yaz?k ki, bunu engelleyecek bir mekanizma da yok. Olmas? da mümkün de?il. Allah uzun ömür versin Münir Özkul olay?. Hangi deli kuyuya ilk ta?? att? bilinmez ama sosyal medyada bir gün 'Münir Özkul ölmü?' haberi yay?lmaya ba?lad?. ?ükür ki, k?sa süre sonra gerçek anla??ld? ve düzeltildi.

Ve bu hafta ya?ad???m?z Wikileaks geli?meleri. ?unu rahatl?kla iddia edebilirim; klasik medya Cablegate denen skandalda sosyal medyadan fersah fersah geride kald?. Sadece haber h?z? ve geni?li?i ba?lam?nda de?il. ?ahsen bu ortam? kullanan birçok amatör kullan?c?n?n profesyonellere ta? ç?kartacak performans sergilediklerini gördüm. En deneyimli kö?e yazar?na nal toplatacak analizleri yapanlar? m? arars?n?z, diplomatik dile d?? politika editörlerinden daha hakim kalemleri mi arars?n?z? Tekmili birden vard? sosyal medyada.

?ahsen, bildi?imiz medyan?n sonunun yava? yava? geldi?ine inanmaya ba?lad?m. Bu yeni medya düzlemine ayak uyduran yay?n organlar? etkinlik ve itibarlar?n? devam ettireceklerdir ?üphesiz. Ama klasik medya, tarihin tozlu raflar?nda yerini almaya ba?layacakt?r k?sa süre içerisinde.

http://www.zaman.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri