forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

?K? TANTAN, TEK MEDYA

Aktif .

umurtalu_150UMUR TALU - GAZETE HABERTÜRK

“Hayata Dönü?”
ün kanl? yüzü tam kar??n?za geldi. Belki ancak 10 y?l sonra “katliam?n canl? yüzü”yle tan??t?n?z Hacer Ar?kan’?n yanm?? teninde.

“Yanm??” m? dedim; nas?l da pasif fiil o öyle. “Yak?lm?? yüzü” olmal? oysa.

“Yak?lm??” bedenler, kömür gibi cesetler, öldükten sonra bile delik de?ik edilenler, katledilenler, (belki) fosforla vurulanlar demeli mutlaka!

 

***

 

Ar?kan’?n her ?eye inat “canl?” yüzü bugün gözünüz önündeyken, onca insan?n kavrulmu? “cans?z” bedenleri de 10 y?l önce medyan?n gözü önündeydi.

Görmediler. Göstermediler. Sansürlediler. Çarp?tt?lar. Katliama kankal?k yapt?lar.

Do?ru. Medya manipüle edenlerden biri de DSP, MHP, ANAP koalisyonu ?çi?leri Bakan? Tantan’d?.

K?ymetli yönetmenler, muteber yazarlar “ona inanarak” o yalanlar? kullanm??t?r!

Lakin kökten bir devlet ve hükümet operasyonuydu!

Katliam arkas?nda Ecevit, Bahçeli, Y?lmaz’?n siyasi iradesi, Adalet Bakan? Türk ile Cezaevleri Müdürü Ertosun’un idari iradesi; Org. K?vr?ko?lu, Org. Yalman ile çok say?da subay?n askeri, silahl? iradesi mevcuttu.

Bu ülkede hukuk olacaksa, hala mevcut!

Bu ülkede ay?p diye bir ?ey olacaksa, o medya büyükleri için de o utanç hala mevcut!

 

***

 

Hikayeler bitmiyor ki. Hepsi birbirine ba?l?.

Katliam 2000 sonu. 2001 ayn? medya, ayn? hükümetle ba?ka utançlar da ta??yor.

Tantan’a inanm??, manipüle edilmi? medya!

Haziran ba??. Meclis’i büyük medya esir alm??. Koskoca Cumhuriyet Hükümeti’ni, Büyük Millet Meclisi’ni, büyük medya talimatlar?na pe?ke? çekiyorlar! Çankaya’da Sezer; “laik hükümet, laik medya ittifak?” tezgah?na direniyor.

Milletvekillerini kur?un asker yapm??lar; Uluç Gürkan, Mehmet Ali ?rtemçelik gibi a??r? ?ahsiyetliler hariç, hepsi büyük medyan?n parmak çocuklar?.

Büyük medya sipari?i RTÜK yasas? gündemde.

Büyük yazarlar; çok ünlü cumhuriyetçi, demokrat, liberal, isyanc?, romantikler; duayenler, muayenler suspus! “Sak?n yazma” talimat? var!

Patronun istedikleri neyse de, paket gazeteciye hapis de getiriyor. Ç?t yok!

 

***

 

??te o haziran, o Tantan; Y?lmaz’?n zorlamas?yla istifa ediyor. Cezaevi katliam?ndan (o s?ra) onu sorumlu tutan yok ama; bankalar?, medyay? a??r? kurcalamas? a??r? rahats?z edici.

Ertesi gün, 7 Haziran. RTÜK oylamas? var Meclis’te.

Milliyet’te 4 yazar “Tantan lehine”, biri “Y?lmaz aleyhine” yaz?yor.

Yaz?lar ilk bask?larda sansürleniyor Hocam! Hat?rl?yor musun? Tam oylama öncesi, hükümeti huzursuz etmemek için.

Melih A??k, Hasan Cemal, Derya Sazak, Meral Tamer, Meliha Okur’un yaz?lar? ilk kal?plarda at?l?yor. Ç?t yok. Ak?am, yarataca?? tarihi sorun neyse ki fark?na var?l?p yaz?lar konuyor.

Yay?n yönetmeni önce inkar ediyor sansürü. Medyakronik sitesi sansürlü bask?lar? belgeliyor. Ç?t yok. Bir ay sonra Hasan Cemal, sansürü inkar eden dipnotla sansürü itiraf ediyor!

 

***

 

Bak?n hele medyaya.

Aral?kta, Tantan’la elele katliam kankal???.

Haziranda, Tantan’a kan davas?.

Aral?kta katliamda yalanlar man?et oluyor.

Haziranda hakikatler haber ve yaz? olam?yor!

Y?llar sonra kovulunca da kitap yaz?yorlar; “Yaz?lar?m sansürleniyordu” felan diye. Siz de okuyup vay anas?n? diyorsunuz!

 

***

 

Ne kadar ki?iselse art?k; ki?isel tarihimin önemli bir dönemi oraya s?k??m??t?.

Katliama yatakl?k yapan gazetede inad?na yan?k izleri arayan yaz?lar…

RTÜK sipari?çisi medyada ona, tekelle?meye, hükümete kar?? yaz?lar, Cemiyet’te bas?n özgürlü?ü faaliyetleri… çok oldu:

“?ki Tantan aras?”, ?ubatta kovuldum!

Benim de yazd???m (ders verdi?im üniversitenin sitesi) Medyakronik kapatt?r?ld?.

Özgür medya, özgürlükçü hükümet, özgür üniversite böyle bir ?eydi i?te!

?imdi Hacer Ar?kan’?n yüzünde biraz da kendimizle yüzle?elim!

Gazete Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri