forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

YANDA?LIK RACONUNU ON PARALIK ETT?N?Z YAHU!

Aktif .

ahmet_turan_alkanAHMET TURAN ALKAN: Hay?r, habercilik yapm?yorlard?, yapt?klar? habercilikten, gazetecilikten ba?ka bir ?eydi; Meta-gazetecilikti, gazetecilik üstüydü. Yanda?l???n dikâlâs?yd?; tarafgirli?in ucuna bülbül kondurulmu? bir türüydü ve o bülbül ne kadar da zevkten sermest, co?kulu ve kendinden geçercesine ötüp durmaktayd?.

 

AHMET TURAN ALKAN'IN ZAMAN GAZETES?'NDEK? YAZISI

Yanda?l?k raconunu on paral?k ettiniz yahu!

"Yanda? medya kavram?ndan memnun musunuz? CHP iktidar?nda gerçek medya olacak. Besleme medya bitecek art?k. Yanda? medya halk?n sesi gözü, kula?? de?il, Sevgili Recep'in gözü, kula?? ve sesi. TRT'yi izliyor musunuz? Sizin her yakt???n?z elektrikten TRT'ye pay gider. TRT'nin yeni ad? Tayyip Radyo Televizyonu. Benim vergimle oturuyorsun, haber vermiyorsun. Bunlar? yeniden kurmak bize nasip olacak."

?nan?lmaz ama gerçek! Bu sözleri CHP'nin çiçe?i burnunda genel ba?kan? K?l?çdaro?lu kurultay konu?mas?nda sarf etti.

K?l?çdaro?lu'nun varsay?m?na göre "yanda?, besleme" olmayan medyan?n, K?l?çdaro?lu gibi "temiz, dürüst, tarafs?z ve saf" kalem ve spikerleri buna kar??l?k cumartesi günü sabah?n 9'undan itibaren ak?ama kadar K?l?çdaro?lu'nu endâzesinden s?yr?lm??, ölçüsü tutturulamam?? övgülü sözlerle yüceltme yar???nda "y?l?n ya?danl???" müsabakas?nda derece almak için s?raya girdiler; bir an kol kola girip sevinçten halay çekeceklerini, kolbast? oynayacaklar?n? bile zannettik.

Hay?r, habercilik yapm?yorlard?, yapt?klar? habercilikten, gazetecilikten ba?ka bir ?eydi; Meta-gazetecilikti, gazetecilik üstüydü. Yanda?l???n dikâlâs?yd?; tarafgirli?in ucuna bülbül kondurulmu? bir türüydü ve o bülbül ne kadar da zevkten sermest, co?kulu ve kendinden geçercesine ötüp durmaktayd?.

Televizyon ekranlar?nda kendinden geçercesine ?ak?malar?n? seyrederken Oscar Wilde'in "The Nightingale and the Rose" (Gül ve Bülbül) adl? me?hur hikâyesini hat?rlad?m. Hikâyenin en dramatik yeri, kendisinden ille de k?rm?z? bir gül isteyen sevgilisine götürmek için k?rm?z? bir gül bulamayan genç â????n durumuna üzülen bülbülün fedakârl???d?r: Bülbül, beyaz bir gül fidan?na gidip gö?sünü dikene dayar. Bütün gece gö?sü dikene yaslanm?? halde öterken kan? da gülü k?z?la boyar; "Buz gibi billur ay da sark?p onu dinledi. Bütün gece öttü, diken gö?sünden içeri girdi ve can kan? vücudundan çekildi."

Hikâyenin sonu daha ac?kl?: Bülbül ölür, genç â??k k?z?l gülü sevinçle dal?ndan kopararak sevgilisine götürür ama k?z be?enmez, "Galiba elbiseme yak??mayacak; Saray kâtibinin ye?eninin gönderdi?i mücevher daha iyi, üstelik herkes bilir ki mücevher gülden daha pahal?d?r" diyerek gülü soka?a atar; gülün üstünden bir araban?n tekerle?i geçer. Genç â??k ise, "A?k ne saçma ?eymi?; hiçbir pratik faydas? yok" dü?üncesiyle yeniden metafizi?e ve felsefe kitaplar?na döner.

?âhâne bir hikâyedir; K?l?çdaro?lu'nun kara kasketine, kravats?z çizgili gömle?ine bakt?kça cû? u hurû?a gelip bir a?lamad??? kalan erbâb-? kalem okusun; K?l?çdaro?lu'nu görünce, "i?te tahta ka??kla fukara sofras?na ba?da? kurup oturacak halk adam?" mânâs? ç?karan tarafs?z gözlemciler de ibret als?n ve anlas?nlar ki, gazetecilik duru?unu yerlere sermek pahas?na en nadide boyalar ve verniklerle parlatmaya çal??t?klar? imaj, neticede bas?n hakk?ndaki bütün vizyonu ve fikri, "CHP iktidar?nda gerçek bas?n olacak; besleme medya bitecek" cümlelerinden ibaret bir adamd?r.

Dün itibariyle bu arkada?lar?m?zdan baz?s?, Kemal K?l?çdaro?lu'nun Nasreddin Hoca'yla akrabal??? üzerine "ara?t?r?las?" bilimsel tezler geli?tirip, "Seyyid"li?i üzerine ciddi spekülasyonlar ortaya atmakla me?guldüler; ben ?ahsen çok heyecanland?m, kendimden geçtim. Do?rudur, ?eyh Sâdi de öyle diyor zaten: "Benî Adem, âzâ-y? ye-digerend!"; Ademo?ullar? birbirlerinin uzvu gibidirler ve geriye do?ru gidildikte herkes bir yerde birbirine akrabâ ç?kar!

Onlar medya, biz yanda?!

Böyle olmuyor arkada?lar; gelin yanda?l?kta size biraz "usturupluluk" dersi verelim; bo? havuza atlamadan önce al?nmas? gereken tedbirler hakk?nda tecrübemizi payla?al?m.

Bu pilav, daha çok su kald?r?r; sevinin ama "sevindirik" olmay?n; yanda?l?k raconunu da on paral?k ettiniz iki günde yahu!

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri