forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

salih_tunaSAL?H TUNA - YEN? ?AFAK 

Darbelere davetiye ç?karan haberler elan üretmemeleri darbeden umut kesmelerindendir.Yoksa kar?? olmalar?ndan de?il.Öyle olsayd? vesayet sisteminin sürgit devam etmesi için her f?rsat? de?erlendirmeye kalk??mazlard?.Bugün dahi darbe olaca??na dair en ufak ???k görsünler, an?nda ba?larlar eski "?ark?lar?na."

Parti kapatmay? zorla?t?ran maddenin dü?mesi kar??s?nda eteklerinin zil çalmas? bundand?r.

Dün nas?l ki, "411 el kaosa kalkt?" dediler; bugün AK Parti'nin içindeki "?rlandal?lar?" "Kaosa engel olan eller" ?eklinde alk??larlar, da, ortam? uygun bulmuyorlar.

Bu "darbe yanda??" gazeteci arkada?lar titreyip kendilerine gelsinler diye, naçizane bir "hitabe" kaleme ald?m.

Aziz Nesin'in, CHP'nin asr?saadet dönemi tek parti rejiminde yazd??? "Ey Türk Fa?isti!" yaz?s?n? mademki Say?n Ba?bakan okumu?...

"Ey Türk dallamas?" adl? bu hitabemizi de Say?n Baykal, "Ergenekon avukat?y?m" ses tonuyla okusun!

?ayet okumazsa, siz de?erli okurlar?mdan istirham?m; bu hitabeyi elinize geçirdi?iniz günden itibaren 7 gün içinde, 7 ulusalc?ya okutman?zd?r...

Ey Türk dallamas?!

Birinci vazifen vesayet rejimini veyahut statükoyu ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek; bu u?urda psikolojik harbe yatakl?k ve kaynakl?k etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel senin varl?k sebebin, karakterin ve en k?ymetli hazinendir.

?stikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek harici ve dahili bedhahlar?n (içerde "yanda? medya" mensuplar?, d??ar?da Avrupa Birli?i müktesebat?n? dayatanlar) olacakt?r.

Bir gün vesayet rejimi tehlikeye dü?tü?ünde, vazifeye at?lmak için, içinde bulundu?un vaziyetin imkân ve ?erâitini dü?ünmeyeceksin!

Bu imkân ve ?erâit çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

Medya tekelin k?r?lm??, süngün dü?mü?, velhas?l, "Topyekûn sava?" man?etleri att???n günlerdeki azametini kaybetmi? olabilirsin.

Hasan Cemal'ini liberalizm, Ali At?f Bir'ini Bugün gazetesi, Yi?it Bulut'unu "sa?duyu" kapm?? olabilir.

Oktay Ek?i'n Adnan Menderes'in ak?betini hat?rlatmakta isteksiz, Emin Çöla?an'?n etkisiz, Bekir Co?kun'un demode, M. Yakup Y?lmaz'?n yeteneksiz, H?ncal Uluç'un gams?z, Özdemir ?nce'n ?a?k?n, Can Atakl?'n kontrolsüz, Mustafa Mutlu'n mutsuz, Ruhat Mengi'n gev?ek, Nuray Mert'in ç?ld?rm??, Ahmet Hakan'?n örselenmi?, Oray E?in'in kaportac? çocu?u oldu?u kesinle?mi? olabilir. (Sonuncusu yabanc?la?t?rma efektiydi ?inasi.)

En mümtaz elamanlar?ndan biri de "vay ?erefsiz" man?etleri atamayacak kadar "gammazlan?p" nehir kenar?na dü?ürülmü? olabilir.

?stikbaline kastedenler bütün dünyada muteber say?lan bir fikrin mümessili olabilirler.

Demokrasi aziz vatan?n bütün kurumlar?n? zaptetmi?; hukukun üstünlü?ü ordu sivil her alan? ahtapot gibi sarm?? olabilir.

Memleketin her kö?esi bilfiil demokrasinin i?gali alt?na girmi? olmas?ndan daha elîm ve daha vahim olmak üzere, halk plajlara hücum etmi?, vatanda? çaresiz kalm??; göbe?ini ka??yan bidon kafal?lar iktidar? tayin edecek hale gelmi? olabilirler.

Ey vesayet istikbalinin evlad?!

??te, bu ahval ve ?erâit içinde dahi vazifen, vesayet rejimini kurtarmakt?r. Korkma! Kendini say?ca az zannetme! Sen çoksun. Sadece araziye uyan?n fazla.

Muhtaç oldu?un kudret, damarlar?nda dola?an tezviratta mevcuttur.

http://yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri