forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Kür?at Bumin

kursat_buminKÜR?AT BUM?N / YEN? ?AFAK 

A?a?? yukar? dört y?l önceydi. ?ükrü Elekda?'?n ?ncirlik üssünde 90 nükleer bomba bulundu?unu aç?klad??? günler. Konu –haliyle- benimde ilgimi çekmi? ve bu aç?klamadan hareketle bir yaz? da ben yay?mlam???m.

Yaz?ya " 'Foto?raf çekmek yasakt?r' ama..." ba?l???n?n?n yak??aca??n? dü?ünmü?üm. "Foto?raf çekmek yasakt?r" derken kast?m?n ne oldu?u anla??lm??t?r muhakkak. ?çinde "orduevleri"nin de bulundu?u bütün askeri tesisleri çeviren duvarlarda kar??m?za ç?kan –ve hâlâ korunan- ?u malum uyar? tabii ki.

"Bu yasa??n bugün, yani 'bilgi toplumu' a?amas?nda bir anlam? var m?? Olur mu böyle ?ey; bir kere herkesin bildi?i gibi yeryüzünde bir foto?raf makinesinin görebilece?i her ?ey art?k rahatl?kla 'uydu'dan görüntülenebiliyor" demi?im.

O günlerde Derya Sazak'?n (Milliyet) Greenpeace Uluslar aras? Genel Direktörü Dr. Gerd Leipold ile yapt??? bir röportaja da bu çerçevede at?fta bulunmu?um. Sazak'?n muhatab?na yöneltti?i "?ncirlik Üssü'nde bulundu?u öne sürülen ABD'ye ait 90 adet nükleer silaha dikkat çektiniz. Greenpeace bu konuda özel bir bilgi sahibi mi?" ?eklindeki soru ?u cevapla kar??lanm??:

"Normal yoldan bilgi edinme haklar?na sahip her vatanda? gibi ABD'ye ait nekleer silahlar?n dünya üzerinde hangi ülkelerde oldu?una ili?kin askeri bilgilere eri?me hakk?n?z bulunuyor. ABD'nin nükleer silahlar?n? depolayan 6 NATO ülkesi var. Bunlardan biri de Türkiye. 2005'de yay?mlanan Kristensan raporunda nükleer silahlar?n nerelere ta??nd???yla ilgili detayl? bilgiler yer al?yor."

Ü?enmemi?, Leipold'un verdi?i web sitesine de girmi?im. Bol foto?rafl? bir site imi? bu. Foto?raflarda –aç?kça- Bal?kesir Hava Üssü, Ak?nc? Hava Üssü ve ?ncirlik Hava Üssü'nü görebiliyormu?uz. Hem de belli yerler ve baz? sava? uçaklar? i?aretlenmi? olarak.

?sterseniz buraya kadar verdi?im bilgilerden ç?kan ?u "moralite"ye i?aret edeyim önce: Bir demokraside yurtta?lar?n "bilgi edinme haklar?" ne kadar vazgeçilemez bir yere ve öneme sahip... (Bir de bize bak?n; devlet televizyonunun kime kaç lira ödedi?i bile hâlâ büyük bir s?r niteli?inde!)

Yaz?n?n buraya kadar okudu?unuz "giri?" fasl?n?, sözü Türkiye'de "konu?land?r?lm??" nükleer silahlar üzerine Hürriyet gazetesinin internet sayfas?nda önceki gün (5 Nisan) yer alan bir "man?et"e getirmek için yazd?m. (Biliyorsunuz, Obama ve Medvedev, önümüzdeki per?embe günü –yani ABD Ba?kan?'n?n nükleer silahlar?n s?n?rland?r?lmas? yönünde Prag'da yapt??? ünlü konu?man?n y?ldönümünde– nükleer silahlar?n s?n?rland?r?lmas?n? konu?mak için bulu?acaklar? için bugünlerde bu nükleer silahlar meselesi tekrar canlanm?? bulunuyor.) Söz konusu "man?et" gerçekten –ama gerçekten– bir "bomba" idi. ?öyle bir ?eydi:

"?stanbul'da 12 milyon ki?i nükleer bomban?n üzerinde oturuyor".

Haks?z m?y?m? Biz bombalar ?ncirlik'te diye dü?ünürken ?stanbul'da ç?km??lard?.

Man?ete yerle?en haber emekli büyükelçilerden Taner Baytok'un aç?klamalar?n? esas al?yordu. Baytok'un bir dönem savunma bakanl??? dan??manl??? yapt??? da özellikle belirtiliyordu. Baytok, önce "stratejik" ve "taktik" nükleer silahlar ayr?m? hakk?nda bilgi verdikten sonra, ?stanbul'da 100 taktik nükleer silah?n bulundu?unu belirtiyordu. ("?stanbul'da 12 milyon ki?i nükleer bombalar?n üzerinde oturuyor. Bir patlama an?nda, silahlar bo?az?n alt?n? üstüne getirecek güçte.")

Önümdeki haberi dikkat ve ?stanbul'da ya?ayan birisi olarak (haliyle) endi?e ile okudum. ?ncirlik'e al??m??t?k ama bu da nereden ç?km??t? ?imdi?

Söyledi?im gibi haber tam bir "bomba" niteli?inde oldu?undan hemen di?er gazetelerin internet sitelerine yöneldim. Bakal?m ülke bu haberle nas?l çalkalan?yordu...

Hayret, buralarda tek bir sat?r yoktu. Ne Do?an Grubu'nun gazetelerinde, ne de di?erlerinde.

Ertesi günün (dün) Hürriyet'ini beklemekten ba?ka yapacak bir ?ey yoktu. Bu "bomba" haber, hiçbir yay?n organ?n?n iltifat?na mazhar olamam??t? çünkü.

Ertesi günkü (dün) Hürriyet'in bu haberi ana sayfa man?etine yerle?tirece?ini dü?ünüyordum. Ama hayret! Gazete habere –de?il man?ete yerle?mek- tek bir sat?r yer vermemi?ti. Bir gazetenin internet sayfas?nda patlatt??? "bomba haber"e bu derece kay?ts?z kalmas?yla ilk kez kar??la??yorduk.

Meseleyi yeterince aç?klad???ma göre gelelim sorumuza:

"?stanbul nükleer bombalar?n üzerinde oturuyor" haberi ne, nas?l, niçin, nerede, kim oldu da, yüzünü ?öyle bir gösterdikten sonra buhar oluverdi? Acaba asl?nda Taner Baytok ad?nda bir emekli büyükelçi yoktu da kendisini bu isim ve s?fatla tan?tan birisi Hürriyet internet sayfas?n?n yönetmenini i?letmi? miydi? (Bu seçene?i geçelim, çünkü Taner Baytok var ve Güven Erkaya ile birlikte 2000 y?l?nda bir kitap da yay?nlam??.) Acaba ?stanbul gerçekten de –haberde söylendi?i gibi– nükleer bombalar üzerinde oturuyor da, "birileri" son anda bunun ö?renilmesinin önüne mi geçti? (Bence bu seçene?i de geçelim, çünkü ileti?imin engellenemedi?i bu devirde kim neyi kimden saklayabilir.) Acaba, Hürriyet internet sayfas? yönetimi milleti korkutarak 1 Nisan ?akas? m? yapt?? (Bunu da geçelim, çünkü takvimler 5 Nisan'? gösteriyordu.)

Neyse de uzatmayay?m, bu ve benzer sorular? cevaplamas? gereken(ler) ben de?ilim nas?lsa...

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri