forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus"?çinde benim de yer ald???m, ayr?nt?s?n? birazdan anlataca??m hadiseyi de katarak söylüyorum: Bizim meslek o kadar kirli bir geçmi?e sahip ki, kendisini esasl? bir özele?tiri ve vicdan muhasebesinden geçirmeden ona buna laf yeti?tirme hakk?n?n olmad???n? dü?ünüyorum."ALPER GÖRMÜ?'ÜN 12 MART 2010'DA TARAFTA YAYINLANAN YAZISI...

Patrona 'at?n bunu’ diyen gazeteciler de gördük!

Ba?bakan Erdo?an’?n kö?e yazarlar?yla ilgili olarak medya patronlar?na yapt??? ça?r?n?n kabul edilemezli?i ortada. Kö?e yazarlar?n?n imzas?na aç?lan bir protesto metni de var.

Bu geli?me bana, y?llar önce ya?anm?? ba?ka bir “patrona ?ikâyetle gazeteci kovdurma” giri?imini hat?rlatt?. Hay?r, ?ikâyet mevkiinde olan ki?i Ba?bakan de?ildi, bir gazeteciydi (Radikal ve Milliyet ’in eski yay?n yönetmeni, ?imdiki Hürriyet yazar? Mehmet Y. Y?lmaz) ve üstelik de at?lmas?n? istedi?i ki?i bir y?l öncesine kadar birlikte çal??t??? bir arkada??yd?. Bu utanç verici hamlenin utanç katsay?s?n? artt?ran bir nokta da, at?lma talebinin tamamen “ideolojikdü?ünsel” gerekçelere dayand?r?lmas?yd?.

At?lmas? istenen gazetecinin birdenbire “?eriatç?” oldu?u öne sürülüyordu... O gazeteci, bendim.

Bunu ?imdi neden hat?rlat?yorum? Çünkü her ?eyin belgeli ve apaç?k oldu?u hikâyeyi daha önce birkaç kez yazmama ra?men tek bir meslekta??m bile “vay can?na” demedi; bugüne kadar konuyla ilgili tek bir sat?r yaz?lmad?. Belki, diyorum, “Ba?bakan’?n patrona ?ikâyetle gazeteci kovdurmas?” müessesesi bu kadar öne ç?km??ken, onun, “gazetecinin, patrona ?ikâyetle gazeteci kovdurmas?” versiyonu da ilgi çeker.

?çinde benim de yer ald???m, ayr?nt?s?n? birazdan anlataca??m hadiseyi de katarak söylüyorum: Bizim meslek o kadar kirli bir geçmi?e sahip ki, kendisini esasl? bir özele?tiri ve vicdan muhasebesinden geçirmeden ona buna laf yeti?tirme hakk?n?n olmad???n? dü?ünüyorum. (Yeri gelmi?ken: Dinç Bilgin, bu kirli geçmi?i de?ifre etmede müstesna bir rol oynuyor. Buradan kendisine minnettarl???m? sunmak istiyorum.)

Fakat 2001’de, Medyakronik ’i haz?rlarken yay?mlad???m?z bir habere Milliyet Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Y?lmaz’?n verdi?i “Yalan söylüyorlar” tepkisi, barda?? ta??ran damla oldu. Haber gerçekti, belgeliydi, bunu Milliyet yaz?i?lerindeki herkes biliyordu. Dü?ünün, birlikte çal??t???n?z çok say?da insan karar?n?z? ve uygulaman?z? biliyor ve buna ra?men siz oraya buraya “Tümüyle yaland?r, böyle bir ?ey olmam??t?r” diye aç?klamalar gönderiyorsunuz... Biz o zamanlar bunu özel tür bir “profesyonellik” anlay???n?n türevi say?p aç?klamaya çal??m??t?k, akl?m?za ba?ka bir ?ey gelmemi?ti... Ve ben de, “Mehmet Y?lmaz profesyonelli?i”nin nas?l bir ?ey oldu?unu göstermek üzere yedi y?l önce ya?ad???m olay? anlatma karar? alm??t?m.

Peki, neydi Medyakronik ’in yay?mlad??? ve beni yedi y?l önceye dönmeye zorlayan “yalan” haber?

“Milliyet ’te sansür gecesi” Medyakronik ’te 7 Haziran 2001’de yay?mlanan haber “Milliyet ’te sansür gecesi” ba?l???n? ta??yordu. Haber ?öyle devam ediyordu:

“Milliyet yönetimi, dün sabah saatlerinde, bugün (7 haziran) yay?mlanacak gazete için kaleme al?nan baz? yaz?lara yasak koydu?unu aç?klad?. Mehmet Y?lmaz, ANAP yönetimi aleyhine yaz?lar? tek tek ay?klad? ve baz? ta?ra illerine giden gazeteler öyle bas?ld?. Sabaha kar?? (bir rivayete göre RTÜK tasar?s?n?n Meclis’te kabulünden sonra) yaz?lar?n gazeteye konmas?na karar verildi. Yaz?lar? sansürlenen kö?e yazarlar? ?unlard?:

Hasan Cemal, Melih A??k, Meral Tamer, Derya Sazak, Meliha Okur...”

Milliyet, o günlerde RTÜK’ün “DSP-ANAPMHP koalisyonu”nun haz?rlad??? ?ekilde parlamentodan geçmesi için militan bir çaba içine girmi?ti. Yukar?da adlar? say?lan be? yazar?n yaz?lar? ise, oylamada çok kritik bir önemi olan ANAP ve Mesut Y?lmaz aleyhineydi.

Milliyet yönetimi haberi susarak geçi?tirdi. Fakat bir süre sonra Yeni ?afak ’tan Fehmi Koru olaya el at?nca, cevap verme gere?i duyuldu. Mehmet Y?lmaz, Fehmi Koru’ya ?u mektubu gönderdi:

“Medyakronik isimli sitenin baz? mensuplar?n?n bir süredir Milliyet ’e özel bir dü?manl?klar? var. Nedenini bilmiyor, ilgilenmiyorum. Bu yüzden bu sitede yer alan hayal ürünü yalanlarla ilgili aç?klama da yapm?yordum. Ama ?imdi görüyorum ki baz? yazarlar?n yaz?lar?n?n ta?ra bask?lar?na konmad??? yalan?na inananlar art?yor. Yukar?da da belirtti?im gibi bu tamamen yaland?r. Milliyet ’in ne ta?ra bask?lar?nda ne de ?ehir bask?lar?nda böyle bir sansür uygulamas? yap?lmad?.”

Fehmi Koru, hakl? olarak, “iddias?n? ispatlamak Medyakronik ’e dü?er” deyip çekildi. Biz de o arada bo? durmam??, K?br?s ve Almanya’dan sansürlü Milliyet nüshalar?n? edinmi?tik... Mehmet Y?lmaz’?n yukar?da okudu?unuz yalanlamas?ndan bir gün sonra Medyakronik ’te bir “kar??la?t?rmal? kupür” dosyas? yer ald?... Benim “‘Mehmet Y?lmaz profesyonelli?i’ ile ilk tan??ma” ba?l?kl? yaz?m da ayn? gün yay?mland?.
Okuma Parças?

"Mehmet Y?lmaz profesyonelli?i” ile ilk tan??ma

(Alper Görmü?, Medyakronik, 25 Haziran 2001)

Milliyet ’in ?imdiki genel yay?n yönetmeni Mehmet Y?lmaz, halen yay?nda olan haftal?k Aktüel dergisinin ilk yay?n yönetmeniydi. (...) Aktüel birinci y?l?n? doldurmadan Hürriyet ’ten ald??? teklifi de?erlendirdi ve Hürriyet Dergi Grubu’nun ba??na geçti. Grubun en önemli dergisi olan Tempo ’nun yay?n yönetmenli?ine de, Aktüel‘in editörlerinden Kür?at Ba?ar’? getirdi.

Mart 1994’te Aktüel Genel Yay?n Yönetmeni olmamdan birkaç hafta sonra, Refah Partisi’nin büyük illerde büyük ba?ar? gösterdi?i Mart 1994 yerel seçimleri gerçekle?ti.

Herkes ?a?k?nd?, orada burada mini etekli k?zlara kezzap at?ld???, saçlar?ndan tutularak sürüklendi?i yolunda dedikodular ç?k?yor; art?k Beyo?lu’nun elden ç?kt???, genelevlerin de kapat?laca?? söyleniyordu. Baz? mankenlerin, “?imdiye kadar iç çama??rl? defilelere ç?kmad?m, art?k ç?kaca??m” diyerek “laik direni?” gösterdi?i tuhaf günlerdi...

O hay huy içinde, gazetecilik yapmaya çal??t?k Aktüel ’de; Refah Partisi’nin büyük seçim zaferinin siyasi, toplumsal, sosyolojik nedenlerini anlamaya gayret ettik, bu amaçla seçimin hemen ard?ndan derli toplu bir Refah Partisi eki yay?mlad?k...

Ne oldu biliyor musunuz? Tempo dergisinde, Alper Görmü?’ün “Refahç? ve ?eriatç?” oldu?una dair bir yaz? ç?kt?. Yaz?da do?rudan do?ruya Alper Görmü?’ün patronu Dinç Bilgin’e sesleniliyordu ve bu ki?inin nas?l oluyor da hâlâ Aktüel ’in ba??nda tutuldu?u soruluyordu. Arkada?lar?m?n bu tavr? kar??s?nda derinden yaralansam da herhangi bir savunmaya giri?medim...

Benim cevap vermedi?im görülünce, gene Tempo ’da bu kez, Sabah grubunun yeni orta?? Karamehmet grubuna hitaben bir ça?r?da bulunuldu: Hadi Dinç Bilgin bir ?eriatç?n?n Aktüel dergisinin ba??nda bulunmas?n? içine sindiriyordu, Karamehmetler nas?l tahammül ediyordu böyle bir ?eye? (Tam 5 Nisan krizinin patlak verdi?i günlerdi, i?siz kalan bir gazetecinin, yetene?i ne olursa olsun i? bulmas? imkâns?z gibiydi.)

Ben gene cevap vermedim, yaln?z bu kez Bas?n Konseyi’ne müracaat ettik. Bas?n Konseyi, sorumlular?n k?nanmas?na karar verdi. (Bunlar? akl?mda kalanlarla yaz?yorum. Mehmet Y?lmaz, söylediklerimin “hayal ürünü yalanlar” oldu?unu iddia ederse, Tempo dergisinde yazd?klar?n? aynen aktarabilirim.)

Bütün bunlar ya?and?ktan sonra, 1994 sonbahar?nda Mehmet Y?lmaz, 1 Numara Yay?nc?l?k’?n genel yönetmenli?ine getirildi tekrar. Söylenenlere göre, tasarruf, Ercan Ar?kl?’ya ra?men Sabah yönetimi taraf?ndan gerçekle?tirilmi?ti. Tabii, bütün yay?n yönetmenleri gibi ben de kendisine ba?l? olarak çal??acakt?m...

Haberi duyunca, Ercan Ar?kl?’ya, Mehmet Y?lmaz’la birlikte çal??mam?n mümkün olmad???n? söyleyip istifam? verdim. Ar?kl? istifay? kabul etmedi, beni süresiz izinli sayd?.

Nedenini sonra anlad?m; bu i?in yürümeyece?ine dair bir inanc? vard? herhalde, nitekim bir ay kadar sonra, bir Ar?kl?-Y?lmaz çat??mas?n?n ard?ndan Mehmet Y?lmaz istifa etmek zorunda kald?, ben de görevime döndüm. Mehmet Y?lmaz, Medyakronik ’te gazetesine yöneltilmi? ele?tirilerin o günlerden kaynaklanan bir dü?manl???n eseri oldu?unu dü?ünüyor san?r?m...

Bence bu tür ?eylere tak?laca??na, Medyakronik ’in Radikal Yay?n Yönetmeni Mehmet Y?lmaz ile Milliyet Yay?n Yönetmeni Mehmet Y?lmaz’?n gazeteciliklerini nas?l ay?rd???na baksa daha iyi eder...

http://www.taraf.com.tr


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri