forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

    AHMET KEKEÇ: Zekas?n? kimden ald? bilmiyorum ama, etkisini, biraz da “enter” tu?una borçlu. Bilgisayardan “enter” tu?unu kald?rs?nlar, Y?lmaz Özdil sudan ç?km?? bal??a dönecektir; tats?z tuzsuz, tak?r tukur, ne dedi?i anla??lmayan yaz?lar yazacakt?r. Muhtemelen, bo?lu?unu doldurdu?u adam?n ak?betine u?rayacak, kap?n?n önüne konulacakt?r.

 

Ya? m?ym?? kuru muymu? Y?lmaz
 

Ad? “Y?lmaz Özdil” olan ?zmirli arkada?? ilk kez muhatap alaca??m... Dilerim son olur... Hakk?nda yazmak vakit kayb?d?r. ?sraft?r. Günaht?r.

Eskiden “f?kra muharrirleri” vard?.

Az lafla çok ?ey anlatan bu adamlar, ço?unlukla dolu adamlard?. Dünyay? izlerlerdi. Ülkelerini tan?rlard?. Edebiyat, felsefe, tarih bilirlerdi.

?inasi Nahit Berker böyle bir adamd? mesela. Bedii Faik, seveni az olsa da, böyle bir adamd?.

Bu tür yazarl???n son temsilcisi Rauf Tamer’dir.

Rauf abinin, Allah selamet versin, bir ç?ra??, bir mirasç?s?, bir ?eriki olmad?. Politik laf yuvarlamalar?n?n aras?na ustaca serpi?tirdi?i “eski ?stanbul görüntülerleriyle” y?llarca akl?m?z? ba??m?zdan ald?...

Onu okudu?unuzda, kula??n?za bir yerlerden tramvay çan? çal?n?r... Can?n?z yanar... Seyyar sat?c? ba??rt?lar?n?, yo?urtçu ç?ng?raklar?n?, vapur bö?ürtülerini duyars?n?z, üzülürsünüz... Bizim tan?mad???m?z, yeti?emedi?imiz ?stanbul’dur bu...

?zmirli arkada?? “Rauf Tamer’in veliaht?” ilan etmi?ler.

Rauf Tamer kadar etkili, Bedii Faik kadar zekiymi?.

Humour duygusu yerli yerindeymi?.

?nceden geçiriyormu?.

Ben de “etkili” oldu?unu dü?ünüyorum.

Zeki de...

Zekas?n? kimden ald? bilmiyorum ama, etkisini, biraz da “enter” tu?una borçlu.

Bilgisayardan “enter” tu?unu kald?rs?nlar, Y?lmaz Özdil sudan ç?km?? bal??a dönecektir; tats?z tuzsuz, tak?r tukur, ne dedi?i anla??lmayan yaz?lar yazacakt?r. Muhtemelen, bo?lu?unu doldurdu?u adam?n ak?betine u?rayacak, kap?n?n önüne konulacakt?r.

Enter tu?u Y?lmaz’a “az sözcükle çok ?ey anlatma imkân?” sunuyor.

Gelgelelim, dedikleri anla??lm?yor. Daha do?rusu, bir ?ey söylemiyor.

Esas?nda bu çocuk neyi savunuyor? Sa?a sola “dangozlar, bidon kafal?lar, k?ç?na hortum ba?lanas?calar, ulan nankörler, ?erefsizler” diye ?arlarken, bizi hangi ülke gerçekli?ine uyand?r?yor, hangi dü?mana kar?? tetik ve müteyakk?z olmaya ça??r?yor?

Zekâ nedir?

Bu zekâ humourla harmanland???nda nas?l bir ?ey oluyor?

Münasebetsizli?in dibini bulup Victor Hugo’ya “Victor” demek, müseccel fa?ist Mahmut Esat Bozkurt’u “hukukçular?n en mühimi” ilan etmek, “Ben bunlar? k?ç?mdan uydurdum, Victor böyle bir ?ey söylemedi” demek zekâ belirtisi midir, humour mudur?

Humour buysa, müstekreh nedir?

Diyorum ya, enter tu?una basarak sözcükleri alt alta diziyor, koca bir sütunu dolduruyor ama di?e dokunur bir ?ey söylemiyor. Vaktiyle Cem Uzan’?n himayesinde küfretti?i Ayd?n Do?an’?n i?letmelerinden de e?ek yüküyle para kald?r?yor.

Dün ?amil Tayyar ü?enmemi?, arkada??n zekâ ürünü bir yaz?s?n? ar?ivden ç?kar?p yay?nlam??.

Bu kez Dursun Çiçek mamulü “?slak imzal? belge”ye sard?r?yor zeki yazar Y?lmaz Özdil.

Tabii yine esprili, yine “zekâ küpü” halleri içinde...

Diyor ki, “Bu sinsi tuza?? ne Genelkurmay bozabilir, ne M?T, ne de herhangi bir siyasi iktidar. Siz bozabilirsiniz. ?nanmay?n karde?im. ‘Kim bu dangoz?’ diye sorun... ‘Belge’ dedikleri ka??t parças? ç?kt?. Bunlar? da ka??t mendil gibi buru?turun. At?n hayat?n?zdan. Netice itibariyle... Ne demi? Albert Camus? Ajan bas?n, bunu da yaz?n!”

Ne kadar zekice, görüyorsunuz de?il mi?

Ke?ke “Albert” deseymi?, “k?ç?ndan uydurdu?unu” filan ekleseymi?, humour daha da güçlenirmi?...

?imdi ben de kalk?p, “ya? m?ym?? kuru muymu? Y?lmaz?” desem, onun kadar etkili ve zeki bir yazar olur muyum?

Bakars?n?z Rauf Tamer’in taht?na aday gösterirler... Belli mi olur!

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri