forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_turan_alkanAHMET TURAN ALKAN: Bugün itibariyle manzara ?udur: Bilgisayar ba??na oturan herkes, sahte veya gerçek bir isimle haber altlar?na "akl?ndan geçen her ?eyi" yorum diye yay?nlatabiliyor.


AHMET TURAN ALKAN'IN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI


Sall?-Yorumcu'luk!

Baz? gazetelerin web sitelerindeki haberlerin alt?nda, okuyucular yorum yaps?n diye sütun aç?l?yor. ?yi bir fikir, kötü bir uygulama; nitekim tez zamanda suyunu ç?karmay? ba?arabildik.

Bugün itibariyle manzara ?udur: Bilgisayar ba??na oturan herkes, sahte veya gerçek bir isimle haber altlar?na "akl?ndan geçen her ?eyi" yorum diye yay?nlatabiliyor.

?yi para kötü paray? kovar; her hezeyan?n? yorum diye çiziktiriveren yorumcular da, akl? ba??nda okuyucuya galebe etmek üzere. Gazetelerin web yöneticileri, tehlikenin fark?nda olmal? ki, yorum sayfalar?n?n alt?na miniminicik harflerle, "Bu sayfalarda yer alan okur yorumlar? ki?ilerin kendi görü?leridir; yaz?lanlardan gazetemiz sorumlu de?ildir." diye bir not ekleme ihtiyac?n? duyuyorlar.

Ee, bu kadarc?k hukuk hilesi, üstte yaz?lan suç unsurlar?ndan ötürü gazeteyi sorumluluktan kurtar?r m?; bu mesele internet hukukunun bo? bö?rü gibi görünüyor. Yazar ve muhabirler, yazd?klar? her sat?r?n fikri sorumlulu?unu ta??rken sahte isimle akl?na geleni "sallayan" baz? okuyucular?n i?leyebilece?i cürümleri kim gö?üsleyecek?

Siz ?imdi örnek istersiniz; hay hay! Vatan Gazetesi'nin web sitesinde dün yay?nlanan, "??te Yarg?tay'?n 34 Yeni Üyesi" ba?l?kl? haberin alt?ndaki yorumlardan baz?lar?n?, -imlâs?na çekidüzen vererek- takdirlerinize sunuyorum; buyrunuz:

"Nihayet iktidar sonras? kendilerini yarg?layacak kadroyu kurdular-Latif ?ener. Hepsi AKP'nin adamlar?, vatan elden gidiyor ve gitti -Atilla ?ahin. AKP ve Tayyip kendi yanda? yarg?s?n? kuvvetlendiriyor. Geldikleri gibi gidecekler- Kaan Han. Kurumlar imam dönmesi hatiplilerle doldu; bunlar da onlardan m?? Ercan Ocak. Anla??ld??? kadar?yla AKP Yarg?tay'da partizanlar?n? atayabilmeyi ba?arm??, bir kaleye daha girilmi?- Güven Özer. Yarg?y? ele geçirme hedeflerine ad?m ad?m yakla??yorlar- Fikri Hür. Güle güle yarg?, güle güle. Allahtan elimizde TSK var. Sak?n bunu duymas?nlar ?imdi oraya da el atarlar- Osman Karadeniz. Yak?nda çocuklar? avukat olarak Ankara'da büro açar- Akif Tütüncü. Yarg?y? ve TSK'y? Fethullahç? ayak tak?m?ndan korumal?y?z; ülkemizi uçuruma götürüyorlar- Ate? Demirtürk. Nice 27 May?slara!-Lavgar Üsüünn. Denizfeneri Davas?n? y?llard?r bekleten savc?lar hakimler hepsi Yarg?tay'a dolu?mu?. Gelece?imiz hiç parlak de?il- Fidel Castro. ?imdiye kadar neredeydin, neler pe?indeydin, istedi?in yerine getirildi mi Sadullah- Deniz Gezen. Pazarl?kta anla?t?lar demek ki; Adalet Bakanl??? müfetti?leri oldu?una göre- Sayder Sayder. Seçimi günlerce geciktiren bakan ve müste?ar?n?n tüm gayretleri ne netice verdi bilemiyoruz; ümidim Atatürkçü-demokrat-hak hukuktan yana atanmalar!- Muzaffer Yeltekin. Seçilenlere bak?yorum ve bundan sonraki kararlar kanun kitab?ndan de?il, Kuran-? Kerim'den okunarak verilecek galiba- Ali Narl?." (Kaynak: http://www12.vatanim.com.tr/member/yorumlistesi.asp? Newsid=282475)

Benim ?ahsi kanaatime göre bu yorumlar?n hemen hepsinde, yeni Yarg?tay üyelerini -ki hiçbirini tan?mam- pe?inen töhmet alt?nda b?rakan a??r ithamlar var. Yarg?tay üyelerinden birisi, "Kimse benim hakk?mda böyle itham ve imada bulunamaz" diyerek hak aramaya kalk???rsa kiminle muhatap olacak? Vatan Gazetesi, "Bana ne; ben sorumlu de?ilim" diyor çünkü. E, editörlük nerede; hâkimlerin haysiyeti, 'sall?-yorum'cular?n insaf?na m? kalm??t?r yani?

Bu iyiniyetli fakat kötü uygulamaya çekidüzen vermekten ba?ka çare yok. Böyle lâubalilik olmaz. Muhalefetin de, hükümete dirsek çakman?n da yolu yordam?, edebi, hukuku var...

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri