forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

E?LENCEL? SATIRLAR

Aktif .

nedim_hazarM. NED?M HAZAR /

Dün bir kez daha görüldü ki, And?ç Medyas? kolay kolay de?i?meyecek, de?i?mek bile istemiyor. Hani 28 ?ubat'ta yapt?klar?n? misliyle yapmaya haz?rlar da konjonktür izin vermedi?i için 'm??' gibi yap?yorlar. Yani tüm o özürler filan fasarya. Bu zihniyete göre, toplumun çok çok büyük bir k?sm? hâlâ 'Alçaklar? tan?yal?m' statüsünde...

Bu nas?l bir hiddet ve celaldir ki, ?öyle yazabiliyorlar: "Eminiz çok e?lenceli sat?rlar okuyacak, e?siz komplo teorileri ile yüz yüze geleceksiniz. En azg?n ve salyal? sald?rgan? da "askere askerlik ö?retirken" göreceksiniz."

Azg?n ve salyal?...

Ya??n? ba??n? alm??, üstelik kendi kendine kurdu?u konseylerle filan sa?a sola etik dersi veren, mesleki ahlak zabiti olarak geçinen ve savunma falan isteyen birinin kaleminden f??k?r?yor bu düzeyli cümleler.

?imdi kalk?p da ayn? üslup ile 'kimin salyal?' oldu?unu yazmak da mümkün ama delikanl?l?k bizde kals?n. Yoksa aç?klaman?n yap?ld??? gün, 'yorumcu' aya??na ekranlara ç?kanlardan f??k?ran salyalar? temizlemekle me?gul millet.

Ve azg?n kalem aran?yorsa öyle uza?a filan gitmesine de gerek yok bu ya?l? tak?m?n?n, hemen yan? ba?lar?nda günübirlik p?rtlayan 'ampul kafal?' türünden okey kahvesi düzeyindeki kö?elere bakmalar? yeterli.

Hem sevgili büyü?ümüz madem 'e?lenceli sat?rlar' diyor hadi beraberce e?lenelim biraz!

Art?k Türkiye modeli ülke kalmad? dünyada. Pardon, belki Çin falan böyledir bilmiyorum, Maocu dostlar belki kara propaganda sitelerinden bulurlar birkaç ülke, geçelim.

Ama Afrika'da filan bile yok art?k. Bir asker ç?kacak ve medyaya '?unu yazars?n, ?unu yazamazs?n' diyecek, yarg?ya da ak?l verecek.

Nerden baksan tutars?zl?k...

?imdi bu "salyal? ve azg?n" tak?m ne yap?yor?

Diyor ki, bu millet ordusunu, askerini sever, oray? peygamber oca?? olarak bilir. Art?k dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Ama cuntac?lar?, kendilerini memleketin sahibi olarak görenleri pek sevmez, üzerindeki üniforman?n kendisine her türlü yasad??? eylemi yapma hakk? ve de hesap sorulmama hakk? tan?d???na inanan insanlar?n da bu temiz kurumdan ay?klanmas?n? ister.

?mzas?n?n '?slak' oldu?u memleketteki her kurum ve kurulu? taraf?ndan kan?tlanm?? belgeye, 'kâ??t parças?', yerden f??k?ran o kadar mühimmat, bomba ve silaha 'bo? boru' diyen bir anlay??a ?imdi kalk?p 'Kafes' ile ilgili birtak?m endi?eleri hat?rlatmak ne derece anlaml? inan?n bilemiyorum.

'Ne aramas?, oturduk yedik içtik' türünden itiraflar?, 'bilmem kaç kez format att?k, belgeleri imha ettik' diyenleri görmeyen, görmezden gelenlerin firkateyn bildirisi ile kendileri gibi dü?ünmeyenlere sopa göstermesini b?rak?n yad?rgamay? tüm benli?iyle destekleyenleri de biliyor bu millet.

Hani ba?tan sona çeli?kileri yazman?n anlam? yok ama en çok da bu 'Asimetrik-Psikolojik' konsepti enteresan. Kim kime yap?yor psikolojik harekât? bir bakmak laz?m.

Salyasever kalemler 'dinleniyoruz imdaat' diye ç??l??? basarken, bir gazetecinin telefonunu katakulli ile dinlendi?inin kan?tlanmas?na ra?men ç?tlar?n?n ç?kmamas? m? psikolojik harekâtt?r, yoksa demokrasinin can?na okumak için organizasyona giri?ti?i '?slak belge'lerle kan?tlananlar hakk?nda kimse k?l?n? k?p?rdatmazken, man?etten 'Erzurum-Ankara gerilim hatt?' diye çitileme yapanlar m??

Gördü?ünüz gibi manzara çok e?lenceli! Ah benim zavall? ülkem ah!.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri