forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

VATAN'A B?R HALLER OLUYOR

Aktif .

 TAHA KIVANÇ  

Dün âdetimi bozdum ve gazete tomar?ndan önce Vatan gazetesini çektim. Merak?mdan... Derhal üç yazar?n kö?esine bakt?m. Ruhat Mengi'nin yaz?s? vard?, ama konuya de?inmiyordu...


Reha Muhtar ile Mustafa Mutlu'nun kö?eleriyse pazartesi tatilindeydiler. “Acaba onlar nas?l bir tepki verecekler?” diye hâlâ meraklarday?m, ama yar?na kadar da bekleyemem.

Merak etti?im, gazetenin 'as' yazarlar?ndan Selahattin Duman'?n önceki gün ç?kan “??in kolay?na kaçacaksan bir Atatürk hikâyesi bul..” ba?l?kl? yaz?s?n?n Vatan'?n di?er yazarlar?nca nas?l kar??land???... 'Vatan' ülkemizin 'en Kemalist' gazetesi; ?u s?ralarda bu kimli?ini daha da peki?tiren yaz?larla ç?k?yor.

?ddial? de?ilim, ama yine de Selahattin Duman'?n yaz?s? Vatan'?n yeni yöneli?ine ciddi bir itiraz gibi geldi bana. Bir yandan kö?eda?? Reha Muhtar'?n konuya ili?kin tavr?na kar?? ç?karken, bir yandan da son 'Dersim' tart??malar?na farkl? bir bak?? aç?s? sunuyor...

Bugün âdetim hilâf?na bir ba?ka ?ey daha yapaca??m; bundan sonra okuyacaklar?n?z? bütünüyle Selahattin Duman'?n yaz?s?ndan aktaraca??m. Kö?e arkada?lar?ndan kendisine bir cevap gelirse onlar? da ayr?ca sizlere duyururum.

Okuyal?m:

“?u arada 'Kürt aç?l?m?' tart???l?yor ya! Birileri yine Atatürk'ten üç be? mesel bulup 'Aha i?te..' yaz?s? yazd?..

Bu mesellerden biri de Gazi Pa?am?z'?n Dersim Mebusu Diyab A?a ile otomobil makinas?nda yan yana çekilmi? foto?raf?d?r..

Durup dururken böyle bir foto?raf? basarsan onun alt?na da 'Aha i?te.. Devr-i Atatürk'te böyle bir sorun yoktu..' hükmü yak???r..

Oysa o foto?raf çekildi?inde Dersim Koçgiri'de k?yamet kopuyordu..

Sivas Valisi Ebubekir Haz?m Tepeyran Ankara'ya 'Buradaki kumandan Pa?a'ya laf geçirin.. Ahaliyi yok yere k?r?yor..' telgraf? çekiyordu..

Haydi bakal?m, ç?k i?in içinden..

....

Benim sevgili arkada??m, de?erli demokrat Reha Muhtar'?n da eline bir kitap geçmi?.. Hatta iki kitap..

Biri Gazi Pa?a'n?n u?aklar?ndan Cemal Granada'n?n hat?rat?, öbürü Gazi Pa?am?z'?n kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun hat?rat?..

?kisi de Gazi Pa?am?z'?n portresine dair dikkat çekici malzemeye sahip oldu?undan çok de?erlidir.. Ancak bütün bu an?lardan anla??lmaz..

Reha Karde?im an?lardan giderek bahar ak?am? Gazi Pa?a'n?n yaln?zl???n? anlat?yor.. Sofra da??lm??, herkes gitmi?.. Gazi Pa?a tek ba??na ve hüzünlü..

Çevresinde ne birlikte sava?t??? pa?alar var, ne ink?lâplar? ba?latt??? ideal arkada?lar?.. Kad?n desen o saatten sonra hiç arama..

Faturas? kime?

?yi de Reha Abi.. bu yaln?zl?kta bizim suçumuz ne ki bize laf sokuyorsun? Biz mi da??tt?k yak?n çevreyi?

Yak?n çevrenin ba??na ne gelmi? ?öyle bir bakal?m..

?stiklâl Sava??'n?n bir numaral? askeri gücüne sahip Kaz?m Karabekir Pa?a.. ?damdan döndü.. Gazi ölene kadar gözalt?nda ya?ad?..

En yak?n arkada?lar?ndan ve komutanlar?ndan Ali Fuat Cebesoy Pa?a.. ?damdan döndü.. Gazi ölene kadar gözalt?nda ya?ad?..

Refet Bele Pa?a.. ?damdan döndü.. Gazi ölene kadar gözalt?nda ya?ad?..

Cafer Tayyar Pa?a.. ?damdan döndü.. Gazi ölene kadar gözalt?nda ya?ad?..

Yak?n arkada?? ve ba?bakan? Fethi Okyar.. ?damla yarg?lanmamak için yurt d???na kaçt?..

Yak?n arkada?? ve ba?bakanlar?ndan Rauf Orbay.. As?lma ihtimaline kadar yurt d???na kaçt?..

Kurtulu? Sava??'n?n Rü?tü Pa?as?.. Emekliydi.. Niye as?ld???n? bile anlamad?..

Anadolu'ya geçerken annesini emanet etti?i ve ?i?li'deki evinin anahtar?n? verdi?i ?smail Canpolat.. As?ld?..

Lozan'da ?smet Pa?a'ya teknik bilgi anlam?nda büyük yard?mlar yapan Maliyeci Cavit Bey.. As?ld?..

Cephe ve sofra arkada?? Albay Ay?c? Arif.. As?ld?.. Sad?k adamlar?ndan Sar? Edip Efe.. As?ld?..

E?i Latife Han?m.. Anadolu Ajans?'nda yay?nlanan iki sat?rl?k bir tebli?le kendisini bo?anm?? halde baba evinde buldu..

Çankaya'n?n sava? y?llar?ndaki gözdesi, annesinin büyüttü?ü Fikriye Han?m.. S?rt?ndan girip gö?sünden ç?kan yirmi iki kalibrelik bir kur?un ile tuhaf biçimde ihtihar etti..

Gazi'nin arkada?lar?n? asan ?stiklâl Mahkemesi'nin korku veren hakimi Kel Ali (Çetinkaya) yaka paça sofradan at?ld?, bir daha kö?ke dönemedi..

Yazar Halide Edip.. Ölene kadar muhalif ya?ad?.. Kocas? Adnan Bey as?lma ihtimali üzerine kaçt?..

.....

Bunu da anlat bana Reha Abi? As?lanlar, sürülenler, kaçanlar olmasa o devrin Çankaya's? daha ?enlikli olur muydu, olmaz m?yd??

O sofran?n güzelliklerini polislerden, garsonlardan, u?aklardan okuyacak yerde bu a??zlardan da dinler miydik dinlemez miydik?”

Vatan'?n yazarlar?ndan –sorulara cevap vermeseler bile– yaz?y? biraz açmalar?n? bekliyorum.

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri