forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

 CNEYT ZDEM?R
Hrriyet'in 'szde' en sayg?n k?eyazar? ?k?yor bir Belediye Ba?kan?n?n kendine yapt??? dedikoduyu do?ru diye yaz?yor. Bu lkenin en sayg?n Emniyet mensuplar?ndan birini alenen yardak?l?kla itham ediyor.
Bunu yaparken gazetecili?in hi ama hi bir kural?na riayet etmiyor. Sadece bir Belediye Ba?kan?n?n anlatt?klar?ndan hareketleByk bir ile atanmay? bekleyen Sinik Emniyet Mdr portresi ?kartabiliyor.Tufan Trenin k?esinde bohac? kad?n slubu ile aktard??? diyalo?un kahramanlar?n? tahmin etmek zor de?il. Eski?ehir Belediye Ba?kan? Y?lmaz Byker?en ve Eski?ehirin yeni Emniyet Mdr Hanefi Avc?.

K?eyaz?s?nda gklere ?kart?lan Y?lmaz Byker?en ba?ar?l? bir belediyeci. Eski?ehirde neler yapt??? halen ortada. Kimsenin bir ?ey dedi?i, diyece?i de yok.

Peki ayn? k?eyaz?s?nda harcanan Hanefi Avc? kim?Tufan Treny?llard?r k?esinde sadece ahkam kesti?i iin bilmeyebilir. Oysa uzak de?ilHrriyet yaz? i?lerinde Necdet Aana a?p sorabilirdi.Y?llard?r HanefiAvc?y? en yak?ndan bilen isimdir. Olmad? Milliyetden Nedim ?enere bir zahmet telefon edebilirdi. Kendisi y?llard?r Hanefi Avc? haberleri yapmaktan yoruldu.

Beni ise iyi ki aramad?...

Hadi getim bu kadar kk apta bir ara?t?rmay?, madem byle a??r bir iddia var neden acaba zahmet edip Eski?ehir Emniyet Mdrl?n aray?p Bu olay do?ru mu?diye sormuyor.

Sormaz.

Soramaz.

Sormak i?ine gelmez.

K?eyazarl???n?n bu kadar at gzl? ile yap?ld???na ilk kez tan?kl?k ediyoruz. Tersi olsay?llard?r yapt??? operasyonlar yzndenbir nevi srlen bir isme bu kadar kolay kara al?namazd?. Tufan Trenin gzn, takt??? o CHP gzlkleri alenen kr etmi?.Buna art?k ben k?eyazarl??? bile demiyorum bohac? yazarl??? alenen.

O ?unu demi?, bu bunu demi? de isim vermezmi?. ?imdilikmi?... Bak sen ?u sayg?n k?eyazar?na...

Bir zamanlar Oktay Ek?inin yazd???alaklar? tan?yal?myaz?s? kadar utan verici bir yaz? demek ki hala Hrriyet gazetesinde bas?labiliniyor. Madem kendisi bir telefon amaya bile zahmet ediyor, Hanefi Avc?n?n kim oldu?unu bilmiyor kendisine sadece bugne kadar bildi?im ama yazmad???m bir anekdotu anlatay?m.

Celalettin Cerrah ?stanbuldaki grevi s?ras?nda s?k s?k yerine yeni isimler atanacak diye konu?ulurken Hanefi Avc? Edirne Emniyet Mdryd. S?rf bu tr dedikodularda ad? gemesi yznden gidip bizzat kendisi Celalettin Cerraha ?stanbul'a atansa bile gelmeyece?ini sylemi?tir.

Peki neden Edirnedeydi Hanefi Avc? biliyor musunuz say?n Tufan Tren?

Bugn AKPnin yardak?s? gibi gstermeye al??t???n?z adam daha nce Kaak?l?k Daire Ba?kan? iken yapt??? operasyonlar yznden bizzat dnemin ?i?leri Bakan? Abdlkadir Aksunun talimat? ile grevinden al?nm??t?. Zira kimsenin gznn ya??na bakmay?p AKP ile ili?kili isimlere kadar soru?turmalar? getirmi?ti.

Yani ?

Yani AKP HANEF? AVCIYI ?S-TE-M?YOR-DU.

Hanefi Avc?n?n da zel bir iste?i olmad??? zaten biliniyordu.

Ama Tufan Tren zahmet edip ne Hanefi Avc?ya ne onu y?llard?r yak?ndan tan?yan iyi gazetecilere sorma zahmetine giri?memi?. Belli ki Belediye Ba?kan? bizzatTrene am?? diyalo?u anlatm??.

Benim Susurluk srecinden bu yana farkl? haberler vesilesi ile tan?d???m Hanefi Avc? hi de bu konu?malarda anlat?ld??? gibi yerel bir yneticinin kar??s?nda bunca hakareti dinleyip hibir?ey sylemeden kuyru?unu s?k??t?r?p gidecek, silik bir adam de?ildir.

?imdi Belediye Ba?kan? konu?urken bile radyonun sesini a?yormu?.

Neden? merak ettim vallahi?

Ben telefonlar?m?z?n art?k nerede ise alenen dinlendi?i Nedim ?ener ile bile gayet rahat telefonda her?eyi konu?uyorum. Ofiste konu?urken de radyo sesini ama ihtiyac? duymuyorum.

Oysa bak?n bir gazeteci olarak bir Belediye Ba?kan?n?n bu halet-i ruhiyesi Tufan Trenin tam tersi bir etki olu?turdu bende. Acaba Belediye Ba?kan?n?n korkacak baz? meseleleri var da o yzden mi yap?lacak soru?turmalara tedbir koyacak dedikodular? yanda? gazeteciler vas?tas? ile yay?yor.

Ha babam de babam YANDA? diyorsunuz. Tufan Trenin bu yapt??? daalenen yanda?l?k de?il mi peki?

O Belediye Ba?kan?na ne mutlu oysa, namuslu bir Emniyet Mdrvar ?ehrinde, Trkiyenin en iyi polislerinden biri e?er korkacak bir ?eyi yoksa ondan daha rahat edecek hikimse yok ?u memlekette . Tersi isede emin olsun bugne kadar hi kimse o mdr durduramaz ve durdurmas?n da zaten.

O zaman hem radyonun sesi ac?l?r hem de uyku tutmaz tabi birilerini...

?u gnlerde haysiyet cellatl???ndan yak?n?rken ideolojik olarak kafan?za uymuyor diye, bir gazetenin namuslu adamlar? bu kadar kolay harcamas? pek ??k olmuyor.

Durun, Tufan Trenin kendi sat?rlar? ile bitirelim yaz?m?z?.

2009da Hrriyet HALA byle ynetiliyor.

Koskoca Hrriyet nelere alet ediliyor.

dipnot; Bu yaz?y? yaz?p yay?nlad?ktan 5 saat sonra Hanefi Avc?'ya ula?t?m ve "Do?ru mu bu Tufan Tren'in iddialar? ?" diye bizzat kendisine sordum. Sinirlenmeyi b?rak?n glerek "Tufan Tren 'in iddialar?n?n tamam? yalan. Ne Belediye Ba?kan? byle bir ?ey syledi ne de ben sylenenler kar??s?nda sessiz kald?m. Beni tan?yanlar gayet iyi bilir ki ben bu laflar?n drtte birini bile knedime syletmem" dedi.

Hadi buyrun bakal?m Tufan Tren ay?klay?n ?imdi pirincin ta??n?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri