forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

A?LAYAN KOMANDO VE STRATEJ? SAVA?LARI

Aktif .

aglayan_komandoATIF KÖKTÜRK  

?srail’in yard?m gemisinde yapt?klar?n? hakl? ç?karmaya yard?m etti?i ileri sürülen “a?layan komando” foto?raflar?n?n kayna?? tart??ma konusu olmu?tu. Fehmi Koru, foto?raf?n kayna?? ile ilgili sorular? gündeme getirmi? ve foto?raflar? ?srail sansürünün servis etti?ini iddia etmi?ti.

Bunu derken iki gerekçesi vard?. ?lki; Kurtar?lma sonras? ç?kan ilk resimler aras?nda bunlar?n olmamas?. ?kinci gerekçesi ise ?srail istihbarat?n?n i?ine yarayan bu resimleri silmeyece?i… Yaz?s?n?n devam?nda Hürriyet-?srail ba?lant?lar?n?n tarihi geçmi?ine de?inen Fehmi Koru, Enis Berbero?lu’nun haberi verirken utangaç bir tav?r tak?nmas?na ayr?ca dikkat çekmi?ti.

Bu yaz?ya cevap, gecikmeden Ahmet Hakan’?n kö?esinden geldi. Gazetesini savunma gayretke?li?i içinde cevap yeti?tirmeye çal??an Ahmet Hakan, hakl? oldu?una yüzde yüz emin bir eda ile Fehmi Koru’ya yüklenmeyi tercih etti. Foto?raflar?n ortaya ç?k?? hikâyesinde Hürriyet’te anlat?lan ?eklinin do?ru oldu?unu öne süren Ahmet Hakan, ayn? resimlerin Pazar günü saat 13.30’da ?HH’n?n sitesinde yay?nlanmas?n? ve ?HH’n?n konuyla ilgili yapt??? aç?klamay? delil gösterdi.

Resimlerin kayna?? olarak gösterilen Adem Özköse’nin Hürriyet’i kesin bir dille yalanlamas?n?n ard?ndan Fehmi Koru’nun hakl? olma seçene?i ön plana ç?kt?. Tart??ma burada kal?r m? bilinmez ama ?imdi söz s?ras? Fehmi Koru’da.  Hakl? ç?km?? olmas?yla beraber bunu tad?n? ç?karmak için tekrar bir cevap yazar m? veya Ahmet Hakan “resimler oradan de?il de ?uradan” gibi yorumlara kaçar m?, önümüzdeki yaz?lar?nda görece?iz. Belki de gündemin di?er maddeleri aras?nda bu tart??ma da böylece kapan?r gider. Haks?z ç?kt??? belli olan taraf?n, “ben hata yapm???m” deme gibi bir adeti olmad??? için bu konuda sadece ileti?im sava?lar?nda birer salvo olarak kalma ihtimali yüksek görülüyor. Çamur at, tutmazsa izi kal?r mant???na devam.


Ahmet Hakan’?n Derdi

Ahmet Hakan, Fehmi Koru’ya her f?rsatta ele?tirmeyi (çakmay?) al??kanl?k haline getirmi?ti ama bu defa yaz?s? ç?kt??? gün elinde patlad?. Ahmet Hakan’?n Fehmi Koru’yu hedef tahtas?na koymas?, Fehmi Koru’nun isabetli tespitiyle “s???nt? çocuk psikolojisi”  ile aç?klanabilir.  Fehmi Koru Ahmet Hakan’a “s???nt? çocuk” derken, laikçi kesim içindeki elit s?n?fa asla giremeyece?ini kastediyordu. Zaman zaman bu konuda örnekler de vermi?ti. Örne?in son CHP Kongresinde Ahmet Hakan’a ayr?lan yer. Bu ?artlardaki s???nt? çocuk, ne kadar i?e yarar oldu?unu gösterme gayretke?li?ini abartmas? beklenebilir bir ?ey.  Fehmi Koru, dindar kesim içinde, gazetecilikte üstat say?lan biridir. Ona ne kadar ba?ar?l? çakabilirsem laikçi a?abeyler o kadar çok beni kabullenirler diye dü?ünüyor olmal?.

Ahmet Hakan hidayete(!) erip Hürriyet’e kapa?? att?ktan sonra belki de ilk kez bu kadar olumlu yaz?lar yazmaya ba?lam??t? ki “Ahmet Hakan yine mi döndü?” diye soru i?aretleri ortal?kta dola?maya ba?lad?. Bu sorular can?n? s?km?? olacak ki, hemen bir düzeltme yapma ihtiyac? hissetti. Burada Ahmet Hakan’a birkaç tavsiye vermek isterim.

Birincisi: Fehmi Koru’nun da bahsetti?i gibi, Hürriyet-?srail istihbarat? ba?lar? ile ilgili iddialar? küçümsememeli. O (kimilerine) gizli ba?lant?lar? ne zaman görmezden gelir ve yok saymaya kalkarsan?z ard?ndan yan?ld???n?z? görmeniz yüksek ihtimaldir.

?kincisi: Farkl? kesimlerin sayg?n ki?ilerine kar?? biraz daha dikkatli olmak gereklidir. Art?k çok farkl? dü?ünüyor olabilirsin, çok farkl? ?eyler savunuyor olabilirsin. Bu, o ki?ilerin hakl? oldu?unu noktalarda haklar?n? teslim etmemeni gerektirmez. Hele de sayg?s?z bir üslubu hiç gerektirmez.

Son Söz ?HH ?çin

“A?layan komando” resimleri bir hatayd? ve bu maalesef haneye eksi puan olarak geçti. “Cephede kazand???n? masada kaybetmek” gibi kötü bir huyumuz var maalesef. Resimler önce sitede yay?nland? ve ?sraillilerin oyununa gelindi?i anla??l?r anla??lmaz hemen siteden kald?r?ld?. ?leti?im denilen ?ey, sokak kavgas? at??malar?ndan daha farkl? bir ?ey ve uzmanl?k gerektiriyor. Örneklerde de görüldü?ü gibi medya sava?? ?srail’in en iyi oldu?u alanlardan biri. ??e yüre?ini koymak, can? pahas?na mücadele etmek harika ama ak?l ve bilgiyi de harekete geçirmek gerekli. Önemli olan do?ru derslerin al?n?p daha iyiyi ortaya koymakt?r. Bu konuda kimli?ine bakmadan, ülkenin en iyi ileti?im uzmanlar?n?n fikirlerine ba?vurmak gerekli oldu?u aç?kt?r.

akokturk@hotmail.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri