forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

celik_cekirdekStar Gazetesi Ankara Temsilcisi ?amil Tayyar’?n derin devlet ve bürokratik iktidar?n 200 y?l? a?an öykülerini anlatt??? yeni kitab? “Çelik Çekirdek” piyasaya ç?kt?. Kitab?n?n son bölümünde Hanefi Avc? hakk?ndaki iddialara da yer veren Tayyar, önemli iddialar? gündeme getiriyor... 

Tima? Yay?nlar?'ndan ç?kan kitapta Tayyar, 2007'deki Cumhurba?kanl??? oylamas?na son dakikada kat?lmama karar? alan?A?ar ve Mumcu’ya ‘oylamaya girmeyin’ diyen ki?inin Balyoz san??? Saygun oldu?unu yazd?.

BÜYÜKANIT?BASKIYA?BO?UN?E?D?

Tayyar, yeni kitab?nda, yak?n tarihin en önemli tart??ma konular?ndan biri olan 27 Nisan bildirisinin dönemin Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t taraf?ndan yaz?lmad???n?, bildiride Genelkurmay 2. Ba?kan? Ergin Saygun’un etkili oldu?unu öne sürerek, Büyükan?t için “Ordu içindeki bask?ya yenik dü?tü” dedi.

367 KR?Z?NDE SAYGUN’UN ROLÜ

Çelik ?Çekirdek’te, eski ANAP lideri Erkan Mumcu ve eski DYP lideri Mehmet A?ar’?n cumhurba?kanl??? seçimlerine son dakika kat?lmama karar? alarak 367 krizine kap? aralamalar?nda dönemin Genelkurmay 2.?Ba?kan? ?imdiki Balyoz?Darbe Plan? san??? emekli Orgeneral Ergin Saygun’un do?rudan rol oynad??? belirtiliyor.

Askerin, A?ar ve Mumcu’ya “AKP hakk?nda kapatma davas? aç?lacak, Tayyip Erdo?an ve arkada?lar?na siyaset yasa?? konacak. 28 ?ubat’ta oldu?u gibi meclis içinden yeni bir hükümet kurulacak. AKP’li biri Cumhurba?kan? olmayacak. Bunlar?n hiç birisi olmazsa kesinlikle askeri müdahale olacak” mesajlar?n? verdi?i iddia ediliyor.

HEP’L??AYDIN?C?NAYET??VE?AVCI

Albay Cemal Temizöz’ün de yarg?land??? faili meçhuller davas?n?n tutuklu san??? Korucuba?? Kamil Ata?’a o dönem en ciddi deste?i uyu?turucu çetesi soru?turmas?nda tutuklanan eski Emniyet?Genel?Müdür?Yard?mc?s? Emin Aslan’?n verdi?ini hat?rlatan Tayyar, Ergenekon’da tan?k s?fat?yla bilgisine ba?vurulan emekli Albay Zahit Engin’in adli takipteki konu?malar?nda “Hanefi Avc?’n?n Cem Ersever ile birlikte Diyarbak?r HEP Ba?kan? Vedat Ayd?n’?n öldürülmesine kar??t???n? ve bu konuda 3 tan?k gösterebilece?i” ifadesine dikkat çekiyor.

UYU?TURUCU?- AVCI VE?PA?ALAR

?amil ?Tayyar ‘Çelik Çekirdek’te, Emin Arslan’?n da tutukland??? uyu?turucu operasyonunda tutuklanan Abdülkadir Ekicio?lu’nun ?u iki önemli iddias?na yer veriyor: “Mustafa Arpac?o?lu uyu?turucu organizasyonun derin ili?kilerini takip ediyor, baz? generallerle özel bir telefon hatt? var, onlarla zaman zaman bir araya geliyor” “Arpac?o?lu ayr?ca kuryeler vas?tas?yla Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avc?’dan bilgi al?yor...”

J?TEM’E KOL?KANAT?GERD?

PKK itirafç?s? J?TEM eleman? Mustafa Deniz’in DGM’de verdi?i ifadelere de yer verilen?Çelik?Çekirdek’te, Deniz’in “J?TEM’den zorla adam kaç?rma, fidye, uyu?turucu madde kaçakç?l??? gibi suçlara kar??t??? gerekçesiyle uzakla?t?r?lan Adil Timurta? ve ?brahim Babat’?n da Avc?’ya s???nd??? ve onun taraf?ndan himaye gördü?ünü söyledi. Timurta? ve Babat ?u anda  J?TEM davas?nada san?k durumunda.

?ki sürpriz görü?me

‘Çelik ?Çekirdek’te, Hanefi Avc?’n?n Haliç’teki Simonlar kitab? piyasa ç?kmadan önce ve sonra iki kritik görü?me yapt??? anlat?l?yor. Buna göre; Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ?stihbarat Daire Ba?kan? olduktan sonra Eski?ehir’e giderek Avc? ile görü?tü. Avc?, kitab? piyasaya ç?kt?ktan sonra da 21 A?ustos 2010 Cumartesi günü ?stanbul’da M?T Bölge Ba?kan? ?.N ile bir araya geldi. Tayyar bu iki görü?menin amac?n? da sorguluyor.

‘A?ar yönlendirdi Arslan ile Avc? illegal i? yönetti’

?amil ?Tayyar, Çelik Çekirdek’te Susurluk’la y?ld?z? parlayan Avc?’n?n 1997 y?l?nda TBMM Susurluk Komisyonu’na verdi?i ifadelerle Susurluk’u perdelemeye çal??t???n? iddia eden M?T mensubu Mehmet Eymür’ün 16 Ekim 1997 günü M?T Müste?arl???’na verdi?i dilekçeye de yer verdi. Dilekçede Emin Arslan ve Hanefi Avc?’n?n görevli olduklar? dönemde Mehmet A?ar’?n yönlendirmesiyle “ye?il pasaport, sahte kimlik, silah ve patlay?c?” gibi konularda “illegal faaliyetleri sevk ve idare ettikleri” iddias? yer al?yor.

‘Susurluk’ta projektörü ba?kalar?na yönlendirdi’

Dilekçesinde Avc? için Susurluk’u yanl?? istikamete sürüklemekle suçlayan Eymür, ?u ifadelere yer verdi: “Susurluk kazas? sonras?nda baz? hakikatlerin ortaya ç?kmaya ba?lamas?, bu menfaat ve suç organizasyonunda büyük rahats?zl?k ve tela? yaratt?. Gündemi de?i?tirmek, projektörleri kendi üzerlerinden ba?kalar?na çevirmek için senaryo üretmeye, iftiralar atmaya ba?lad?lar. Televizyonlara ç?kart?lan PKK’l? itirafç?lar ve Hanefi Avc? bu senaryolar?n bir parças?yd?.”

M?T’e tuzak m? kuruldu?

• Kitapta 2 Eylül 1997 günü M?T Müste?ar? Sönmez Köksal’?n kuruma ait telefonlar? hukuk d??? dinledi?i gerekçesiyle Hanefi Avc? hakk?nda Devlet Güvenlik Mahkemesi Ba?savc?l???’na yapt??? suç duyurusuna da yer veriliyor. Köksal dilekçesinde, “Avc?’n?n M?T’in telefonlar?n? yasad??? yollarla dinletti?ini ve bu dinlemeleri Emniyet Genel Müdürlü?ü’ne bildirmeyerek ki?isel amaçlarla yasa d??? dinleme yapt?rd???” belirtiliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri