Yazdır

Aktif .

ahmet_kekec_200Pazar Günü ?stanbul Taksim'de gerçekle?tirilen 'Gazetecilere Özgürlük Yürüyü?üyle ilgili en sert yaz?lardan birini Ahmet Kekeç kaleme ald?. "Sahte özgürlükçüler yürüyü?ü' ad?n? verdi?i eyleme kat?lan baz? isimlere dikkat çekmi?. 

Sahte özgürlükçüler yürüyü?ü

Hepsi için demiyorum... Hayat?nda hiç vicdanl? olmam??, “öteki”ni anlamaya çal??mam??, merhamet nedir bilmemi?, ahlak?n k?y?s?ndan bile geçmemi?, üstelik çakall?kta kimselerin eline su dökemeyece?i mebzul miktar sahtekâr vard? gazeteciler yürüyü?ünde.

Ki, bir bölümünü 28 ?ubat sürecinden tan?yoruz.

Lehçeleri ve çehreleri ele veriyor onlar?...

Utanc?n bile karartamad??? besili, semiz, “Beyaz Türk” suratlar?ndan te?his ediyoruz...

Daha ka?arlar?, 12 Eylül’de de renk ve görüntü vermi?lerdi; “Pa?am ?u darbeyi iyi ki tam zaman?nda yapt?n... Yoksa birbirimizi bo?azlayacakt?k” diye serenat yapm??lard?.

Kenan Evren’in kitab?n? (an?lar?n?) bulup okuyun.

Mevcudu tükenmi?tir.

Kütüphaneye gidin... “Solcuymu? gibi” yapan özgürlükçü a?abeylerinizin hal-i pür melalini görün.

Hay?r, tabii ki bir yönüyle destekliyorum bu yürüyü?ü.

Bas?n emekçileri vard? kalabal???n aras?nda.

Sevdi?im, sa?duyusuna güvendi?im insanlar vard?.

Protestoyu anas?n?n ak sütü gibi hak kazanm?? gerçek gazeteciler vard?.

Nedim ve Ahmet’e içi yanan ama ya?ad???m?z “özgürlüksüzlük ortam?n?n” Nedim ve Ahmet’le s?n?rl? olmad???n?, bas?n özgürlü?ü önündeki engellerden birinin ve en önemlisinin “vesayetçi yarg? sistemi” oldu?unu teslim eden hakiki solcular vard?. Y?ld?r?m Türker bile vard? yahu... S?rr? Süreyya vard?. Daha ne!

Buna mukabil, darbe dönemlerinin “psikolojik sava? neferleri...”

Kendisini “uzun yürüyü?”te sanan heveskâr eylemciler.

Karargâh sözcüleri.

Pa?as?n?n gazetecileri...

Hiltoncular...

Halk?n de?er tercihleriyle sava?may? “gazetecilik” sanan patron u?aklar?...

Sansür uygulamalar?n? Sultan Abdülhamit dönemiyle s?n?rl? tutan ama bir türlü Cumhuriyet dönemine gelemeyen medya esnaf?...

Ergenekon solcular?.

Balyozcular.

Ne kadar pespaye adam varsa tam tekmil oradayd? ve Nedim’le Ahmet üzerinden “me?ruiyet dev?irmeye” çal??t?lar.

Bu aslanlardan bir yürüyü? de 1000 y?lla yarg?lanan Mehmet Baransu, 100 y?lla yarg?lanan ?amil Tayyar ve “soru?turman?n gizlili?in ihlal” bahanesiyle 5 binden fazla davaya muhatap k?l?nm?? “yanda? gazeteciler” için bekliyoruz. Bas?n özgürlü?ü talebinin “Ergenekon tutuklamalar?yla” s?n?rl? olmad???na bizleri inand?rs?nlar.

Haa, diyebilirler ki, “Söz konusu gazeteciler bizi te?hir ediyor, Ergenekon’la göbek ba??m?z? de?ifre edip ipli?imizi pazara ç?kar?yor...”

Bu konuda hakl?lar.

Ben de olsam kula??m?n üstüne yatard?m.

HA??YE 1.

Bu “Ha?iye” i?ini sevdim. Ama sebat edemeyece?im galiba. Belki de bu son uygulama olacak. Madem ba?l?k aç?ld?, devam edeyim o halde: Gazeteciler yürüyü?ünün simgesi “a?z? bantl? Sedat Ergin foto?raf?”yd?... Foto?rafta eksik var bence; gözüne bandaj, kula??na da t?kaç gerekiyordu. Arkada??m?z “üç maymun” • oynama konusunda hüner sahibidir çünkü.

HA??YE 2.

Ben “istihza”n?n, “?aka”n?n, “latife”nin, “ironi”nin ne oldu?unu biliyorum... Adam?n?z bilmiyor... Bilmedi?i için de, “latife” yapm?? oldu?u bilgisini “istihza yapt?m” tamlamas?yla aç?klamaya çal???yor... Sadece terbiyesi de?il, Türkçesi de bozuk...

http://www.stargazete.com/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri