forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 NED?M HAZAR: Geçti?imiz gün kendi ödüllerini aç?klad?lar. Gayet tabii olarak kendileri gibi dü?ünmeyen, kendi ideolojilerinin d???nda hiçbir kurum, kurulu? ve meslekta??n esamisi bile okunmuyordu ödül alanlarda.

NED?M HAZAR'IN ZAMAN'DAK? YAZISI


Ahbap yaren komandit!

Türkiye enteresan bir ülke. Özellikle cumhuriyet sonras? suyun ba??n? tutan dar görü?lü elit kendince olu?turdu?u sistemde kapal? devre mutlu bir ?ekilde ya?ay?p gitti y?llar boyu. Lakin dünyan?n seyri farkl?yd?. Bir yandan s?n?rlar y?k?l?yor di?er yandan ileti?im art?k s?n?r tan?mamaya ba?l?yordu. Öyle bir noktaya geldik ki, bizim vaktiyle konu?mad???m?z, duymad???m?z, görmedi?imiz ve bunlar? yapt???m?z sürece 'yokmu?' varsayd???m?z mevzular kar??m?za dikiliveriyor.

Ermeni meselesi bunlardan sadece biri. Görüyorsunuz i?te elin Amerikal?s? can?m?z? s?kacak yasalar onayl?yor, yalanlarla dolu kurgular? dünyaya gerçekmi? gibi sunuyor. Biz ise y?llar boyu görmezden geldi?imiz, konu?mad?kça kar??m?za ç?kmaz sand???m?z bu ve benzeri konular?n önümüze konulmas?ndan ziyadesiyle rahats?z?z.


Medya sektörü ise hepten evlere ?enliktir. Bir sefer mesle?in evrensel kurallar? bu ülkede geçersizdir. Hatta bu kurallara uymamak gazetecilik say?l?r! Dahas? art?k dikta rejimlerinde bile olmayan bir statükoculuk ve erk yalakal??? o kadar içselle?tirilmi?tir ki, çemberin d???na ç?kar gibi olanlar an?nda aforoz edilir.

Temelden çarp?k olan bu yap?, ba?ta medya patronlar? olmak üzere, medyan?n bizzat kendisi ve sektörün cemiyetleri taraf?ndan son derece titiz bir ?ekilde muhafaza edilmeye çal???l?r.

Misal bu memlekette bu kadar olay ya?an?r, gazetecilerin olu?turduklar? cemiyetlerin k?llar? k?m?ldamaz. Daha fenas? ise, bask? ve dikta rejimlerindeki reflekslere benzer tepkiler verirler.

Bir de körler sa??rlar birbirini a??rlar misali, kendi kendilerini övmeye bay?l?rlar. Belirtti?im gibi mesle?in evrensel kriterlerine uymak hak getire, yalan?, asparagas? tescillenmi? haberler ödül al?r, ba?ka memlekette b?rak?n?z mesle?i yapmay?, gazete-TV binas?ndan içeri sokulmayacak tipler onurland?r?l?r.

Ve elbette ideolojik kampla?ma ve kapal?l?k bizim mesle?in ?an?ndand?r. Kendileri gibi olmayanlar? yönetime almak istemezler, bas?n kart? vermek istemezler. Ödül filan zaten mümkün de?ildir.

Jüri de bu zihniyeti temsil edenlerden olu?ur genellikle.

Hiç al?nmas?nlar ama Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül vermek için olu?turdu?u son jüriyi gördü?ümüzde akl?m?za gelen ilk bu olmu?tu; elbette aksi dü?ünülemezdi. Kendileri çal?p kendileri oynayacaklard?.

Nitekim öyle de oldu...

Geçti?imiz gün kendi ödüllerini aç?klad?lar. Gayet tabii olarak kendileri gibi dü?ünmeyen, kendi ideolojilerinin d???nda hiçbir kurum, kurulu? ve meslekta??n esamisi bile okunmuyordu ödül alanlarda.

Ve daha fenas? da vard? tabii...

Jüriyi olu?turan k?ymetli meslek büyüklerimiz kendi yay?n organlar?ndan ba?ka ku?, kendi zihniyetlerinden ba?ka görü? tan?mad?klar? için, sair medya kurulu?lar?na ödül filan yoktu.

Çok basit bir örnek vereyim. Sayfa tasar?m? dal?nda Zaman'?n ba?ar?s? ve kalitesini art?k Burkina Faso gazeteciler cemiyeti bile teslim ederken bizim cemiyet elbette görmezden gelecekti.

Dünyada bu i?in 'Guru'su olarak bilinen Mario Garcia'y? san?r?m yazar filan zanneder sevgili jüri üyelerimiz. Garcia'n?n sitesine girebilecek kadar internete ve yabanc? dile vak?f olsalar Zaman'?n uluslararas? tasar?m ba?ar?lar?n? da görme imkânlar? olacakt? ve b?rak?n?z ödüllük sayfay?, Bat?l? bir kentin ta?ra gazetesinden bile berbat olan sayfalar? ödüllendirmeyeceklerdi. Ya da bu i?in en prestijli dergilerinden olan Monocle isimli mevkutenin son say?s?n? görselerdi, Türkiye'yi tasar?m alan?nda kimin temsil etti?ini bilme ?anslar? olacakt?.

Tasar?m alan? böyle de haber dal? çok mu farkl?? Yalan?, ideolojik yakla??m? tescillenmi? haberleri taltif etmeyi bir cemiyet ritüeline dönü?türenlerin, kara propaganda yapan internet sitelerini övmeleri san?r?m ?a??lacak bir durum de?il. Zaten Taraf dendi?inde de ba?ka taraflar? rahats?z oluyor bu zümrenin.

Böyle sektöre böyle cemiyet. Yak???r, devam et...

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri