forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

internet_kucukBilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer, Türkiye'nin internet kullan?m?nda dünya s?ralamas?nda 12'inci s?rada yer ald???n? aktard?. Sosyal payla??m sitesi olan Facebook'ta ise dünyada ikinci s?ra yer ald???n? söyledi.

 

Dünyada ise 6 milyar sabit ve mobil (cep telefonu) abonesi oldu?unu aç?klad?.

Dr. Tayfun Acarer, bili?im sektörünün h?zla büyüdü?ünü ve sürekli istihdam sa?layan sektör oldu?unu aktararak, global krizde bile dünya ve Türkiye'de büyüyebilen ve Türkiye'deki büyüme h?z?n?n üstünde büyüyen sektör oldu?unu belirtti. 'Bili?im sektörü olmasayd?, kötü olsayd? ne olurdu?' sorusunu de?erlendirmek gerekti?ini belirten Acarer, "O zaman bankac?l?k sektörü ne olurdu. Borsa nas?l çal???rd?. Savunma sanayi ne olurdu. Bütün bunlar? dü?ünmeliyiz." dedi.

Tayfun Acarer, bili?im denildi?inde iki etkenden bahsedilmesi gerekti?ini aktararak, ?öyle devam etti: "Bunlardan birisi ileti?im, di?eri IP. Genelde biz ikisine de bili?im sektörü diyoruz. Uluslararas? platformdaki söylemi ise 'bilgi teknolojileri ve ileti?im'dir. Bu anlamda yap?lan analizlerde dünya nüfusunun yüzde 80'den fazlas? sabit ve mobil ya da ikisine bir abonedir. Dünyada 6 milyardan fazla sabit ve mobil abone var. H?zla geli?en sektör."

Tayfun Acarer, sektörün sa?lad??? imkanlar dahilinde dünyada günlük mail say?s? 2000 y?l?nda 12 milyar iken, 2010 y?l?nda bu rakam 242 milyara ula?t???n? söyledi. 2000 y?l?nda insanlar?n haftal?k interneti kullanma ve internette kalma süresi 2.5 saat iken, bu 2010'da 19 saate ç?kt?. Haftal?k çal??ma saatinin 40 oldu?una i?aret eden Acarer, bu dikkate al?n?rsa 19 saatin gerçekten önemli bir süre oldu?unu anlatt?.

Acarer, Türkiye'de bili?im sektöründe h?zl? geli?me ya?and???n? ifade ederek, "Gerek sabit gerek mobil alt yap?s?yla dünya ülkelerinden de?il Avrupa ülkelerinden bile çok iyi durumda. Yurt d???na gitti?inizde sabit hatlar? interneti ve mobil hatt? kulland???n?zda bu konuda hakl? oldu?umuzu görürsünüz. Türkiye internet kullan?m?nda dünyada 12'inci s?rada. Yetersiz gibi ama nüfusu itibar?yla Çin'i geçemeyiz. Çin birinci s?rada. Amerika ikinci s?rada. Facebook kullanma konusunda Türkiye dünyada ikinci s?rada." dedi.

Kurum olarak bilgi teknolojileri ve bili?im kurumunun bir düzenleyici özelli?i oldu?unu anlatan Tayfun Acarer, "Son bir iki y?ld?r bizim 'Güneydo?u ve Do?u Anadolu bölgesindeki illerin istihdam?na katk? olsun' diye çal??malar?m?z var. Ça?r? merkezleri emek yo?un merkezleri oldu?u için bu tür yerlerin do?u ve güneydo?u bölgesinde aç?lmas?na çal???yoruz. Erzurum, Diyarbak?r, Erzincan, Gümü?hane, Malatya son iki ay içerisinde aç?lan Elaz??, Bingöl, Bitlis'te ça?r? merkezleri aç?ld?. ?stihdam? çok fazla. Diyarbak?r'?n, Erzurum, Erzincan'?n en çok i?çi çal??t?ran kurulu?lar? bu sektörlerdir. Erzincan'?n en büyük i?vereni Türk Telekom. Diyarbak?r ve Erzurum'da ise Turkcell. Binlerce Türk Telekom eleman?, Asist firmas?n?n eleman? bu illerde çal???yor. Bu illere do?rudan para ak?yor. O nedenle illerdeki ekonomi, sosyal ya?am geli?meye ba?lad?." diye konu?tu.

"Türkiye için büyük f?rsatlar var. Ar-Ge hizmet destek merkezleri, bak?m merkezleri var." diyen Acarer, "Biz üçüncü nesil sistemlerin ihalesinde 2 önemli hususun alt?n? çizdik ve taviz vermeyece?imizi söyledik. Üçüncü nesil sistemlerdeki yaz?l?m ve donan?m?n en az yüzde 50'sinin Türk firmalar?ndan al?nmas?d?r. Birinci y?l 200, ikinci y?l 350 üçüncü y?lda 500 tane Ar-Ge mühendisi çal??t?rma zorunlulu?u getirdik. Bunlar ülkemize katk? sa?layacak." ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri