Yazdır

Medyan?n patronu reklam veren mi?

Aktif .

ET?KETLER:Ümit Otan

ÜM?T OTAN - EGE'DEN 

Hem bir kö?ede ahkam keseceksin, hem reklamlarda “arz-? endam” edeceksin. Haber sunacaks?n, reklam için verilen aralarda da olacaks?n. Demek ki hayat ö?retmiyormu?.

Y?llar önce arka arkaya batan bankalar?n reklamlar?nda oynayan “gazeteci k?l?kl?lar” da hiç ders olmam??.

Reklam veren ak?ll?. Bak?yor popüler olma yolunda h?zl? ad?mlarla ko?turan bir gazeteci, hooop reklamlar. Bak?yor çok konu?ulan bir oyuncu hooop araba reklam?na.

Reklam veren  tabii i?ini yap?yor. Onlara diyecek bir sözümüz olamaz.

Sözümüz medya çal??anlar?na.

Acaba diyorum, baz? gazeteciler, televizyoncular iyi haber, iyi program yerine, “K?yak bir reklam kapsam” kayg?s?n?n m? pe?indeler?

Ne yalan söyleyeyim, bana öyle görünüyor.

Normali ?u: Ret edeceksin. Gazetecinin, gazetecilik d???nda ba?ka bir “ekmek kap?s?”  pe?inde ko?turamayaca??n? bileceksin. Tamah etmeyeceksin.

Cumhuriyet’te y?llarca birlikte çal??t???m?z, Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, 7 Ocak 2013’te yazd??? “Hem gazeteci hem reklamc? olunmaz” yaz?s?na kimsenin t?nmad???n? görmü? olacak ki ayn? konuya parmak basm??. 31 Mart  2013 günü, ?u görü?lere yer vermi? kö?esinde:

“Osman Müftüo?lu bir su ?irketinin, Ay?e Arman ve Erman Toro?lu da in?aat firmalar?n?n reklamlar?nda oynuyor; gazeteler, dergiler ve billboard’lardaki reklamlar?nda yer al?yor. Halbuki hem evrensel gazetecilik ilkeleri hem de Do?an Yay?n Grubu’nun 10 Aral?k 2012’de güncellenen ilkeleri gazetecilerin reklamlarda yer almas?n? s?n?rl?yor. Hatta güncellenen Yay?n ?lkeleri’nin içselle?tirilmesini sa?lamak üzere Hürriyet’te kurulan ‘Ortak Çal??ma Grubu’  gazetecilerin reklamlara ç?kmas? konusunda daha aç?k bir ilke benimsedi: ‘Yazar, karikatürist ve muhabirler ba?ta olmak üzere editoryal kadroda görev alanlar, sosyal, bilimsel ve sanatsal amaçl? ücretsiz kampanyalar ve gazetelerinin tan?t?m? d???nda reklamlara ç?kamaz; bu yolla maddi ç?kar sa?layamazlar”.

Faruk Bildirici, reklamc? gazetecilerine gidi?at? sorma gere?i duymu?. Ald??? yan?tlar, “evlere ?enlik”. Efendim reklam anla?malar?n? yay?n ilkeleri aç?klanmadan önce yapm??lar. Gazetecinin kendi mesle?i d???nda hiçbir i? yapamayaca?? evrensel ilkesi daha dün ç?kmad? ki…

Örnekleri Faruk Bildirici yazd??? için verdim. Öyle çoklar ki. Sizler de izliyorsunuzdur. Yabanc?la?t?rma efekti gibiler. Bir tarafta ahkam?n? okuyorsunuz bir tarafta reklam?na bak?yorsunuz. Bir tarafta oyunculu?unu izliyorsunuz, arada reklamc?l???n?.

Madem baz? gazetecilerin a?z?n?n suyu ak?yor reklamlara. “Bilmiyordum”, “Anla?may? daha önce yapt?m” gibi komikliklere s???n?yorlar, o zaman bu “i?e” el koymas? gerekenler olmal?. Art?k gazeteci cemiyetleri mi, sendika m? mutlaka bir çare bulmal?.

Yoksa ne mi olur?

?n?aatç?, sucu, telefoncu, otomobilci, bankac? “gazetecilerimiz” olur…

umitotan@gmal.com

https://twitter.com/umitotan

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri