Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN  

Fark?nda m?s?n?z, çok tan?nm??, çok para kazanan, çok popüler kö?e yazarlar?m?z, yaln?zca i?lerinden olduklar? zamanlarda medyan?n ne denli kötü günler ya?ad???ndan yak?n?yorlar. Oysa o kötülükler hep vard?. ?çimden, Bekir Co?kun’la biraz sohbet etmek geldi…

Say?n Co?kun,

?HA mahreçli yay?nlanan aç?klamalar?n?z? okuyunca, yüzümde bir tebessüm olu?mad? desem yalan olur.

"Neden medyan?n sorunlar? ülkenin ba??na bela oluyor? Nedir bu kaypakl?k? Nedir bu iki yüzlülük? Nedir bu korkakl?k?" diye sormu?suz ve bir an önce de kendine gelmesini istemi?siniz.

Say?n Co?kun, siz Günayd?n’da iken de, Hürriyet’te iken de, Habertürk’te iken de  kaypakl?k, iki yüzlülük, vurdumduymazl?k, görmezden gelme ya?an?yordu. Ya?anm?yor muydu yoksa?

Neden medyam?zdaki tüm çarp?kl?klar “içindeyken” akla gelmiyor say?n Co?kun?  Onca güçlü ve vars?l yazarlar?m?z, “Kovulduk Ey Halk?m”lar?n hiç olmazsa birkaç ayr?nt?s?n? neden “içerideyken”  yazmay? ak?l edemediler?

Size bir-kaç sorum var, Say?n Co?kun,

Hürriyet’te  “sendikadan ç?k emri” geldi?inde, siz ne yapt?n?z?

Genel müdürünüz, “Sendika aleyhimize oluyor” dedi?inde nas?l bir tepki gösterdiniz?

Çal??t???n?z y?llar boyunca örgütsüz b?rak?lm?? “genç çocuklar” kap? önüne konurken  bir ?eyler yazd?n?z da biz mi görmedik.

Aç?klaman?zda gençler için kayg? duydu?unuzu belirtmi?siniz, bu kayg?lar? “içerideyken” de dile getirdiniz de biz mi fark?nda olamad?k.

Say?n Co?kun, e?ri oturup, do?ru konu?al?m.

Ne siz ne de sizin durumunuzda olan, gelecek kayg?s? ta??mayan, aç kalma, kiray? ödeyememe, çocu?una süt alamama korkusu olmayan “güzide” yazarlar?m?z hiçbir zaman “babayi?itlik” gösteremediniz.

“Nedir bu korkakl?k” diye sormu?sunuz…

Ecirler nas?l korkmas?n?

Sendikas? yok, örgütü yok, ?öhreti yok. Zar zor geçindi?i paras?n? kazand??? i?ini kaybedince aç kalaca??n?, sürünece?ini biliyor.

Bugünlere “tuzu kurular?n”, “yukar?dakilerin” vurdumduymazl???yla gelindi say?n Co?kun.

Ayval?k’taki yazl???n?zda iyi bir tatil yapmay? dü?ündü?ünüzü, sonra salim kafayla birçok medya kurulu?undan gelen teklifleri de?erlendirece?inizi söylemi?siniz.

Y?llard?r deste deste kap? önüne konan gençlerin ne kafas?n? dinleme olana?? oldu ne de kap?lar?nda s?raya giren yeni i? teklifleri…

Say?n Co?kun,

Popüler yazarlar?m?z?n i?ten ç?kar?lmalar?n?n ard?ndan “ma?duru oynamalar?” neredeyse moda oldu.

Maddi s?k?t? var m??

Yok.

??siz kalma korkusu var m??

Yok.

Bir ki?i için kopar?lan f?rt?na neden o zaman?

As?l ikiyüzlülük  bu de?il mi?

??in özü ?u:

Ne yap?lacaksa “içindeyken” yap?lacak.

Y?llarca içinde olup, bir çok ?eyi sineye çekip, terk etmeyip, ancak kap? önüne konulduktan sonra “kovulduk ey halk?m”lara s???nmak, ne ala…

Bizde E?itmenler ad?yla bilinen The Educators  filmini bilmem izleme olana??n? bulabildiniz mi Say?n Co?kun?

Milyonlar açl?ktan k?r?l?rken, açgözlülü?ün, savurganl???n, ??mar?kl???n, fütursuzlu?un, vurdumduymazl???n, vard??? boyuta isyan eden üç p?r?l p?r?l gencin öyküsüydü. Bir sahnede, o gençlerden biri sevgilisine ?öyle diyordu:

“E?er görüyorsan, içinde ya?ayamazs?n…”

Bilmem meram?m? anlatabildim mi Say?n Co?kun…

umitotan@gmail.com


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri