Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN / EGE'DEN 

“Katharsis sarho?lu?u”ndan ayaklar?n yere bast???, akl?n galebe çald??? zamanlara var?ld? m? bilemem, ama bizim “gazeteci milleti”nin “yerini, mesafesini” belirleme konusunda acilen bir karara varmas?n?n tam zaman?d?r.

Efendim, konu ayn?…

E?er, bu konuyu, çe?itli komikliklerle atlatmaya çal??anlar?n “oldu da bitti Ma?allah”?na b?rak?rsak gazetecili?in varaca?? yer vahimdir.

 Önceki yaz?mda da belirtti?im gibi inan?n ki?ilerle ilgili bir sorunum yok. Birilerini yaralamak ise akl?mdan geçmez.

 Öncelikle tüm gazeteci örgütlerini, etik kurullar?n? bir aç?klama yapmaya ça??r?yorum.

 Bir gazeteci ayn? zamanda aktif politikac? olabilir mi?

 Dostlar, CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilen gazetecileri televizyonlarda izliyorum.

 Cüneyt Özdemir’in 5N1K’s?na kat?lan Enver Aysever, büyük bir heyecanla parti propagandas? yap?p genel ba?kan?na methiyeler düzerken, ekranda ad?n?n alt?nda “gazeteci” yaz?yor. Özdemir, çok k?sa zamanda politikac?ya dönü?en konu?una ?a??rd???n? ima etmekten de geri kalm?yor.

 Mehmet Faraç da gözümüzün içine baka baka gazetecilikle politikac?l??? bir arada yürütece?ini s?radan bir ?eymi? gibi söyleyebiliyor. TV8’e ba?lan?p, Kürt sorunu konusunda ne kadar bilgili oldu?unu, yazd??? kitaplar?n say?s?n? balland?ra balland?ra anlat?p gazetesinden ald??? ücretle geçinmeye çal??t???n? söylüyor.

 Sorun, son söylediklerinde Faraç’?n.

 Maa??n? gazeteden alacaks?n. Parti Meclisi üyesi olarak haber yazacaks?n. Ben de okur olarak, “bir gazetecinin” yans?z, ba??ms?z haberini okumu? olaca??m.

 Aptal yerine konulman?n bir s?n?r? olmal?…

 Hur?it Güne?, bir bilim insan? ve politikac? olarak görü?lerini payla??rken, gazeteci de?ilken yaz?lar?na ara verdi. Asl?nda vermese de olurdu. Çünkü Güne?’i okurken CHP’de politika yapan bir bilim insan?n?n görü?leri oldu?unu biliyorduk.

 Geçen yaz?mda politikac? gazetecilerin derhal istifa etmelerini ya da gazeteleri taraf?ndan i? akitlerinin feshedilmesini istemi?tim.

 Peki yazmas?nlar m??

 Tabii ki yazs?nlar. Kö?eleri de olsun, ama gazeteci olarak de?il, Parti Meclisi üyesi olarak görü?lerini sunsunlar.

 E?er “politikac? gazeteci” bir al??kanl??a dönü?ürse,  medyam?zda yeni bir ça? ba?layacak demektir:

 “Embedded gazeteciler ça??”

Irak sava??nda, ABD ve ?ngiliz birliklerinin yan?na ili?tirilen “gazetecileri” an?msay?n?z. On binlerce insan?n öldü?ü bir “cehennemin” bilgisayar  oyunuymu? gibi  dayat?ld???, olay?n asl?n? ö?renebilmek için Al Jazeera televizyonuna kilitlenildi?i günlere gidiniz.

Hükümetin yanda??, ?u partinin yolda??, ?u genel ba?kan?n canda??, ?u liderin kankas?, ?u beyefendinin “can?s?”,  sözüm ona gazeteciler…

Vahametin boyutunu görebiliyor musunuz?

Ekranda Aysever. “Say?n genel ba?kan?m?z” diye ba?lay?p heyecandan öte ba??rt?l? ses tonuyla sürdürüyor. Yan?nda, CHP Parti Meclisi’nde yer bulamayan Ercan Karaka? sessizce dinliyor.

Kendi kendime sordum.

Lütfen samimiyetle siz de sorunuz.

Hala kendilerini gazeteci olarak tan?mlayan parti meclisi üyelerinin tarafs?zl???na, herkese belli mesafede olabileceklerine, sunacaklar? ya da yazacaklar? haberlerin do?rulu?una inanmam?z mümkün mü?

Ekranlar?nda ve sütunlar?nda “yanda? medya” diye bas bas ba??ranlar?n kendilerine toz kondurmamalar?ndaki ironiye katlanabilecek babayi?it var m??

Benden söylemesi:

Gidi?at embedded gazetecili?idir…

Ba?ta okurlar ve izleyiciler olmak üzere tüm gazeteci dernekleri ve sendika, yol yak?nken bu kötü al??kanl??a el koymal?d?r, engel olmal?d?r…

?imdi ay?lma zaman?d?r…

umitotan@gmail.com
ÜM?T OTAN'IN YAYINLANMI? K?TAPLARI

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri