Yazdır

MAV? MARMARA'NIN Z?NC?RLER?N? KIRMAK

Aktif .

SUAT OKTAY ?ENOCAK - BURSA

Siz, kaç tane “serbest ve özgür” gazeteci gördünüz? Ya da hiç tan?d?n?z m??

Yani özgür ve serbest derken, her hangi bir kurum ya da medyaya ba?l? olmadan, "yazd?klar?ma o ne der, bu ne dü?ünür, acaba al?n?r m?, gücenir mi, ba??m derde girer mi?" kayg?s? ta??madan, umursamadan yazan gazeteciden söz ediyorum!

Ben çok gördüm ama bir tane tan?d?m: “Dilek Yara?”

2003-2005 y?llar? aras?nda Gölge Adamlar belgeselimi tamamlay?p da ?sveç’ten s?n?r d??? edildikten sonra Atatürk Hava Liman?’nda beni karakoldan ç?karan kad?nd? Dilek Yara?. Uzun y?llar ya?ad??? ?sveç’ten Türkiye’ye dönme karar? ald??? zaman, “Ne i?in var Türkiye’de be abla, bak ?sveç huzurlu ve dingin ülke, Türkiye kaos diyar?” diyerek, vazgeçirmeye çal??m??t?m da, o da bana, “Daha iyi ya, Türkiye’de s?k?lmam. Yazacak üretecek daha çok konu var, ?sveç çok s?k?c?” demi?ti.

Elbette bu bir latifeydi. As?l amac? “Ta? Yerinde A??rd?r” sözünün do?rulunu kan?tlamakt?.

Hakk? da yok de?ildi, Bizim yak?n tarihimize bakt???m?zda, olays?z, sorunsuz, s?k?nt?s?z özetle kaos olmadan bir günümüz bile geçmemi?ken, ?sveç’in topu topu 2 skandal cinayeti var, (Olof Palme ve Anna Lind) birinin faili bulundu, di?eri hala faili meçhul!

Biz de ise faili meçhulleri saymakla bitiremeyiz, faili diye yakalananlar? da serbest b?rakm???z.

Neyse…

O gün bugündür Türkiye’de ya?amaya, kalem oynatmaya devam ediyor.

Serbest ve özgür gazeteci Dilek Yara? ?sveç’teki onca huzuru, refah? b?rak?p 2004’te ?stanbul’a yerle?ip, internet sitelerinde kalem oynatmaya ba?lad?.

***

Ve Yara?, Mavi Marmara bask?n?n ard?ndan da, bask?nda ya?amlar?n? yitirenlerin yak?nlar?yla ba?lant?ya geçerek,http://www.kirzincirlerinimavimarmara.com/ adl? kitab?n? haz?rlad?.

Kitab?n ilk tasla??n? okuyanlardan biri de benim.

Yara?, kitab? tamamlad?ktan sonra, her yazar?n ba??na gelen durumu ya?ad? ve uzun süre yay?nc? arad?. K?s?tl? olanaklar? çerçevesinde bitirdi?i kitapta, bir çok kesimi k?zd?racak bilgilere, birilerinin can?n? s?kacak ayr?nt?lara da ula?t?. Bunlar, Mavi Marmara bask?n?nda ölenlerin yak?nlar? taraf?ndan dile getiriliyor.

“K?r Zincirlerini Mavi Marmara”tam bir belgesel kitap. Her ?eyiyle gerçek veMavi Marmara bask?n?n ard?nda kalan ac?l? aileler, e?, ana-baba, karde? dost ve akrabalar?n ya?ad?klar? dram? tüm yal?nl???yla, manipüle etmeden okura aktar?yor.

Dilek Yara?, özündeki özgür insan?n dürtüleriyle, de?il gazetecilik yapmak, var olman?n bile güç oldu?u bir co?rafyada, kalemiyle (çoma??yla) hem tekeri, hem de malum kovan? b?rklamaya devam ediyor.

***

Geçen yaz, konservatuvarlar?n tiyatro s?nav? için ortanca o?lum Tar?k ile birlikte ?stanbul’a gitti?imizde Dilek ablay? Haliç’e naz?r evinde ziyaret ettik. Bir ara evinin bulundu?u apartman?n teras?na ç?kard? bizi ve manzaray? odaklanmam?z? istedi. O anda Haliç’e demirlenmi? bir gemiyi i?aret etti. “Bak, ?u gemiye bak” dedi,“Mavi Marmara gemisi, orada demirli”

Bir an duraksad?m ve elimdeki dijital foto?raf makinesiyle arkada Mavi Marmara gemisi, ön planda Dilek Yara?’? foto?raflad?m. O gemide ya?amlar?n? yitirenlerin aileleriyle görü?erek kitap haz?rlayan yazar?n ayn? karede yer almas? ilginç geldi bana.

Haliç’te demirli bir gemi ve bir apartmanda dram? kaleme alan gazeteci Dilek Yara?…

***

Siz böyle bir gazeteci tan?yor musunuz bilmiyorum ama ben Dilek Yara?’? tan?yorum ve “K?r Zincirlerini Mavi Marmara”kitab?n? okumay? öneriyorum.

Böyle bir kitab? yazmak inan?n zor de?il, zor olan bunu dü?ünmek, cesaret edip o aileleri iknaetmek, samimiyetini inand?rmak ve objektif bir bak??la, gerçe?i sat?rlara dökmek.

Dilek Yara? bunu ba?ard??? için kocaman bir alk??? hak ediyor.

Dilek Yara?, iyi ki Türkiye’ye gelmi?in, iyi ki beni dinlememi?sin!

Belki Mavi Marmara’da olanlar ve ya?ananlar hiçbir zaman gerçekten anla??lamayacak ama haz?rlad???n bu kitap, o trajedinin sadece bir gemi ad?ndan ibaret olmad???n?, ac?n?n derinliklerine indikçe ne büyük bir insanl?k dram?n?n ya?and???n? gösterdin bize!

Kalemine ve yüre?ine sa?l?k…

suatsh@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri