Yazdır

Aktif .

suat_oktay_225Geçen hafta özel bir elektronik ileti geldi adresime. ?letiyi gönderenin ad?n? buradan yazmayaca??m, fakat, BURSA'DA KUSTUR?CA NEDEN PROTESTO ED?LMEM??T?? yorumumda kulland???m “kalem?ör” sözüne tak?lm?? ve bundan rahats?z oldu?unu ifade ederek, "…kalem?örlük" gibi -en az?ndan avamî dilde hafifme?rep- bir ifadeyle…” ?eklinde bir ele?tiride bulunmu?.

Siz kalem?ör kelimesinden anlars?n?z bilmiyorum, “ama benim için anlam? asla alayc? bir içerik ta??mamaktad?r. Hatta bunun için "KALEM?ÖR" yerine (dalga geçme) amac?yla "KALEMTRA?" kelimesini kulland???m birçok yaz?m bile olmu?tur” ?eklinde bir yan?t verdim, arkada??m?za!

Ad?n? buradan yazmayaca??m, dedim ama ele?tiriyi getiren arkada??m?z?n, (kendi tabiriyle) muhafazakar kesimden, sinema a??rl?kl? yorumlar? kaleme alan bir “kalem?ör” oldu?unu da an?msatmadan geçemeyece?im.

Kategoriye bakar m?s?n?z?

Muhafazakar kesim…

E tabi, muhafazakar kesim olur da kar?? kesim olmaz m??

Sol kesim…

Milliyetçi kesim…

Dar kesim, Geni? paça(!)

Kesimlerden kesim be?enin :D

Her halde dünyan?n ba?ka hiçbir yerinde yoktur böyle, insanlar?n kendi kendilerini s?n?flara, kategorilere ay?rd???, bize özgü bir durum!

Arkada??m?z kendisine “Muhafazakar kesim” bölümünü uygun görürken yaz?lar?ma bak?p beni de kategorize etmekten geri kalmam??:

“Sayenizde, çok uzun y?llar sonra "Türk solu"nun yeniden sollu?unu hat?rlay?p insan onuru ve haklar?na ili?kin bir konuda (en az?ndan doktriner nedenlerden dolay?) vermesi gereken do?al tepkiyi verdi?ine tan?k olduk.”

Solcuymu?um da haberim yokmu?(!)

Oysa kendimi tarafs?z san?yordum. Ne sa?c?, ne solcu, ne muhafazakar, ne de milliyetçi…  Hepsine uzak, ya da ayn? ölçüde yak?n!

Amma ve lakin herkes bir yerlere s?rt?n? dayam??, kendilerini kategorize etmi? ya, “Suat Oktay ?enocak da olsa olsa solcudur, muhafazakar olsayd?, o da bilir, duyar, tan?rd? zaten(!)”

(Bir de cemaat durumlar? var ki, ak?llara ziyan! O konuya girmeye gerek yok ?imdilik…)

Tam da say?n ba?bakan?n de?di?i gibi, “Tarafs?z olan bertaraf olur” ya, arkada??m da bana sol kanad? münasip görmü?.

Bundan rahats?z oldu?umu söyleyemem ama ho?nut da de?ilim. Zira her hangi bir tarafa ait de?ilim siyasi anlamda. Taraf oldu?um tek yön var da o da tuttu?um tak?m: BURSASPOR

Ülkem yarar?na kim hangi do?ru i?i yap?yorsa alk??lar, yanl?? yapt???na inand???m? da ele?tiririm. Partinin ad? ve rengi ne olursa olsun, lideri kim olursa olsun. Fark etmez!

Sadece bir “kalme?ör”e tak?l?p, ü?enmeyip bir hayli uzun ele?tirisine, ben de benzer uzunlukta bir kar??l?k vermekten yüksünmedim tabi.

?ki elektronik posta aras?nda gerçekle?en bu ileti?imde o bana s?k?nt?s?n? dile getirdi, ben de ona kalem?ör konusunda yan?lg?s?n? yazd?m, tekrar?nda ise kar??l?k vermedi.

Oysa yan?t?n? arad???m bir soru yöneltmi?tim yollad???m iletide!

Arkada??m?z, Antalya Alt?n Portakal Film Festivali’ne Jüri Ba?kan? olarak Emir Kusturica’n?n seçilmesine ilk ele?tiriyi kendisinin yazd???n? an?msatm?? iletisinde. Evet, hakl?d?r. O arkada??m?z kaleme ald? ilk ele?tirileri. Hatta ülke gündemine de o soktu konuyu, tart??maya açt?.

Ancak, Alt?n Portakal’da Kusturica krizi patlad???nda CHP kanad?n?n k?l?c?n? çekip kar?? hamle olarak Bursa B? Belediyesi’nin de Bursa Festivali için Kustyrica’y? getirmesini an?msatmas?na kay?ts?z kalmay? nereye koymak gerek?

Hangi muhafazakar kalem?ör konuyu gündeme getirip bir iki sat?r yazma lütfünde bulundu dersiniz?

Ben de arkada??m?za sordum:

Bursa B? Belediyesi Kusturica'y? davet etti?inde neden tepki vermedin? Evet, Antalya'da jüri ba?kan? olaca?? aç?kland???nda ilk sesini yükselten sendin ama Bursa Festivali için Kusturica konser vermeye geldi?inde benzer bir tepkiyi vermemeni anlayam?yorum. Hadi o zaman herkes gibi olay? kavrayamad?n, ya sonra! Konu gündeme geldi?inde yazman gerekmez miydi? Hiç olmazsa bir iki sat?r be dostum!

Ç?t yok!

Muhafazakar olmak demek, sadece i?ine geldi?i konular? ele?tirmek, yanda?lar?n?, davada?lar?n? savunmak demek, olmamal?!

Ben i?te bu nedenle bi’taraf’tay?m.

Kalemim zülfü yâre dokunabilmeli…

Can Dündar’? ilgiyle okurken, onu ele?tirebilmeliyim.

Ba?bakan’?n “Van Minut” derken hakk?n? vermeli, “anan? da al git!” diye vatanda?? d??lamas?na “yak??m?yor!” diyebilmeliyim. Baykal’?n gayri samimi ki?ili?ini sevmedi?imi hayk?rabilmeli, K?l?çdaro?lu’nun pasif durumuna, Bahçeli’nin yapmac?k ve göstermelik, 70’lerden kalma siyasetine dokundurabilmeliyim!

CHP’nin Parti Binas?’nda açt??? sergide AKP’lilerle seviyesizce dalga geçmelerini, K?l?çdaro?lu’n?n ses ç?karmadan sergiyi gezip, buna tepki vermemesini de, ATV’de yay?nlanan Salih Memecan imzal? “BizimCty” maksad?n? a?an çizgi diziyi  ve Oktay Ek?i’nin üslubunu da yerebilmeliyim!

Bunu, birilerini incitecem, kalbini k?racam, ho? görünecem, dü?man edinecem, diye yapmazsam, o zaman “kalem?ör” olamam.

Ho? art?k kalem de kalmad?, her halt?(!) klavye ile yiyoruz ya klavye?ör demek gerekse de, sava??n?, mücadelesini yazarak yapan, ekme?ini gazetecilikle kazanan herkesin “KALEM?ÖR” oldu?unu dü?ünüyorum.

Her ne kadar i?siz, tarafs?z, sosyal güvencesiz, sendikas?z, refüze edilmi? bir gazeteci eskisi de olsam, kendimi “kalem?ör” kesimde de?erlendirme hakk?m? kullan?yorum!

suatsh@gmail.com
Suat Oktay ?enocak
"?nSanat Derne?i"

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri