forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


Turkuvaz Medya Grubu Ynetim Kurulu Ba?kan Vekili Serhat Albayrak ilk syle?isini MediaCat Dergisi'ne verdi. Albayrak, yanda? medya ithamlar?ndan ATV-Sabah ihalesiyle ilgili iddialara, Erdal ?afak'?n yeni genel yay?n ynetmeni olmas?na kadar birok konuda sorular? yan?tlad?.

??TE MED?ACAT'TE YAYINLANAN SERHAT ALBAYRAK SYLE??S?

al?k Holding medyadan nce tekstil, enerji, in?aat, telekomnikasyon gibi alanlarda dnya ap?nda faaliyet gsteren, Trkiye'nin en ba?ar?l? holdinglerinden biriydi, hl yle. al?k Holding yeni bir yat?r?m alan? olarak medyay? neden tercih etti?

al?k Holding olarak, her ticari kurulu? gibi kar etme d?ncesiyle hareket edip, yat?r?mlar yap?yoruz. Medya alan?n?n karl? bir i?kolu olmad???n? kimse syleyemez, bu nedenle yat?r?m yapma karar? ald?k. Karar?m?z?n yanl?? olmad???n? da ?u anda herkes gryor. zellikle Sabah ve ATV gerekten son derece gl markalar. Uzun vadeli bir yat?r?m oldu?u iin, Sabah ve ATV'nin lokomotifli?inde tm markalar?m?z, kendine de?er katarak byyecek ve Trkiye'nin en karl?, en ba?ar?l? kurumlar? olacakt?r. Bundan hibir ?phemiz yok. Kimsenin de ?phesi olmas?n. Hatta baz?lar? korksun!. Bu i?in ?akas? tabii ki...

Kamuoyunda bu konuda yap?lan yorumlarda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n te?vikinin etkili oldu?u sylenmi?ti, hl syleniyor. Bu konuda neler sylemek istersiniz?

 

Bu konulara girmek istemiyorum fakat ticari ili?kilerle zel ya?ant?lar?n kar??t?r?lmamas? gerekiyor. Buralar? kar??t?ranlar?n kendi holdinglerinde de kim kimin nesi kim kimin fesi bakmalar? gerekmez mi? ifte standart kt bir ?eydir

 

Recep Tayyip Erdo?an, Trkiye Cumhuriyeti'nin Ba?bakan?'d?r ve do?al olarak nceli?i Trkiye'nin ?karlar?d?r. 2002 y?l?ndan bu yana yap?lan zelle?tirmelere bak?ld???nda Hazine'ye giren para bellidir. al?k Holding olarak bugne dek bizim yapt???m?z i?ler ve elde etti?imiz ba?ar?lar da ortada. Sonuta bir ihale yap?lm??, gerekli ko?ullar? yerine getiren grup, ihaleyi kazanm??t?r, tm sreler de a?k ve kamuoyu nnde yasalar erevesinde gerekle?mi?tir. ?halede bizden daha fazla veren vard? da bize mi verdiler! nyarg?lardan kurtulmak gerekiyor.

 

Holdinginizin ATV-Sabah'? sat?n almas?n?n kesinle?mesinden hemen sonra, Hrriyet'te Ertu?rul zkk'n 'Mahallemize ho?geldiniz!' diyen bir yaz?s? yay?mlanm??t?. O yaz?ya Ergun Babahan, ertesi gn sert bir yan?t verdi. O 'ho?geldiniz' siz nas?l kar??lam??t?n?z?

 

Gelene?imizde Ho?geldiniz diyene Ho?bulduk diyerek verilen selam? almak vard?r. Ku?kusuz yazarlar?m?z ba??ms?zd?r ve ki?isel gr?lerini aktarabilirler. Szn z bizim yakla??m?m?z bir kavga, tart??ma ortam?nda gazetecilik yapmak de?il, ho? bir rekabet ortam?nda, meslek ahlak ve ilkeleri do?rultusunda yay?nc?l?k yapmak, sonuta da i? hedeflerimize ula?makt?r.

 

Gazeteler do?alar? gere?i politik varl?klard?r. ATV ve Sabah grubunun Trkiye'nin bugnne ve gelece?ine dair bak??? ve vizyonu nedir? Bu a?dan bu grup politik olarak nerede duruyor?

 

Bu gr?nze kat?lm?yorum. ?yle ki; her bireyin her kurumun belli bir politik gr? vard?r. Fakat yap?lan i? ile politik gr?n yan yana gelmesi durumunda baz? olumsuz sonular ortaya ?kabilir. zellikle de medyada ...Medya, siyaseten tamamen objektif olmal?d?r. ?unu diyebiliriz; lkenin ve halk?n menfaatlerini gzetmede yanl? olabilirsiniz. Sonuta Trkiye'deki her trl bas?n ve yay?n?n alt?nda imzas? bulunan binlerce gazetecinin, ki?isel olarak hangi siyasi gr? payla??rsa payla?s?n, bu lke insan?n?n menfaatlerini korumak, daha iyi bir ya?ama kavu?mas? iin ele?tirmek, bu ynde gerekleri ortaya koymak gibi ortak bir hedefi oldu?una itenlikle inan?yorum. Dolay?s?yla,tm gazeteciler halk?n menfaatinden yanad?r temelinde, mesle?in do?as? da budur.

 

Sizinle ayn? politik gr? olmayanlar?n karalama yakla??m?, i?in iine ki?isel menfaat ve tercihleri kar??t?rma anlam?na geliyor. Biz ba?ta Sabah ve ATV olarak bundan uzak durmaya zen gsteriyoruz. Nitekim al?k Holding st ynetiminin de bu konudaki tavr? kesin ve nettir, Turkuvaz Medya kesinlikle tarafs?z olacakt?r. Bizim yolumuzda tarafs?z ve gerek haberciliktedir.

 

Sabah ve ATV'nin y?llar iinde ?ekillenmi? kimlikleri var. Bu kimliklerin zn siz nas?l ifade ediyorsunuz?

 

Sabah ve ATV'ye Trk insan?n gnl ba?? vard?r, medyan?n sevilen markalar?d?r.Bu iki markan?n kimli?inde halktan yana taraf ve samimiyet vard?r. Bu nedenledir ki, izleyici-okuyucu Sabah ve ATV'de olabilecek en ufak bir hataya, samimiyetsizli?e tolerans gstermez. Sabah-ATV ilerinden biridir. Sabah kuruldu?undan beri modern, Bat?l?, ?ehirli, AB yanl?s?, insan haklar?na sayg?l? ve demokrat bir gazete. ATV ailenin televizyonu, Yeni As?r Trkiye'nin en eski gazetesi, Pasfotoma Trkiye'nin en ok satan spor gazetesi. Kendilerini ?ahsen tan?ma f?rsat?m olmad? ama kurucular?na itenlikle te?ekkr etmek isterim, sayelerinde bu yay?nlar?n temelleri ok sa?lam.

 

Malumunuz, medyadaki tm taraflar birbirlerini 'yanda?' olmakla itham ediyorlar. Sabah ve ATV grubunun iktidar ve muhalefet kar??s?ndaki duru?u nedir?

 

Bu biraz reklamverene ynelik ikna takti?i gibi geliyor bize. Size de yle gelmiyor mu? Oysa biz iktidara ne kadar yak?nsak muhalefete de o kadar yak?n?z; iktidara ne kadar uzaksak muhalefete de o kadar uza??z. Tam ortaday?z yani duru?umuz bu. Yapt???m?z haberler bunu a?ka gsteriyor. Nerede bir yanl?? varsa veya nerede gerekten alk??lanacak bir durum varsa onu gsteriyoruz. ?ktidar?n do?ru yapt??? bir ?eye yanl?? demek gazetecilik de?ildir. Bizim kompleksimiz yok e?riye e?ri do?ruya do?ru dedik, bundan sonra da diyece?iz.

 

Ergun Babahan'?n Sabah'?n genel yay?n ynetmenli?inden ayr?lmas? sonras?nda bas?nda ve medya haber sitelerinde sorunun gazete ii atamalar konusunda ya?anan at??madan kaynakland??? ifade edildi. O srete ya?ananlar? bir de sizden dinleyebilir miyiz?

 

Bu konuda bir polemik iine girmek do?ru olmaz ama bir at??ma, i eki?me vb. byle yanl?? bilgilendirme ve deyim yerindeyse dedikodu sreleri bize gre de?il. Bu tr de?i?imleri, ihtiyalardan do?an idari sreler olarak bakmak gerekir. Sonuta medyada hepimizin yrtt? bir bayrak yar???. Dn?mn ve de?i?imin zaman?na ba?l? olarak bayra?? kendimizden sonrakine teslim ediyoruz. ??in do?as? bu. Hepimiz yerimizi kendimizden sonrakilere elbette b?rakaca??z. Dolas?yla speklatif bir durum kesinlikle yok ortada.

 

Erdal ?afak'?n genel yay?n ynetmeni olmas?ndan sonra Sabah'ta neler de?i?ti ve de?i?ecek? Gndemde ne gibi planlar var?

 

Say?n ?afak uzun y?llard?r Sabah Gazetesi'nde zel bir duru? sergileyen ok deneyimli bir isim. Kendisini yak?ndan tan?yanlar onun derin entellektel birikimini ve bu birikimi yay?nc?l?kla, ya?amla btnle?tirme becerisini iyi bilir.

 

Yay?nlar?m?zdaki o?ulculu?u, ok renklili?i Trkiye'nin e?siz bir de?eri olarak grp kimseye ayr?mc?l?k yapmadan srdrece?imiz yay?n politikam?z?, Erdal ?afak'?n geli?tirerek devam ettirece?ine itenlikle inan?yoruz.

 

Nisan 2008'den bu yana ATV-Sabah grubunun ynetimindesiniz. O gnden bugne hem kurumsal hem de ierik anlam?nda ne gibi ad?mlar att?n?z? Yapt???n?z ama gndeme yeterince yans?mad???n? d?nd?nz ad?mlar neler?

 

Trkiye'nin en gl ve kkl kurumlar?ndan olan bu grup, bir sre TMSF ynetiminde kald? ve do?al olarak al??anlarda, bir gei? sreci olmas? ve gelece?e ili?kin belirsizlikten kaynaklanan bir motivasyon eksikli?i vard?. Ynetimi devrald???m?zda al??anlar?m?z grd ki , ne yapt???n? bilen, uzun vadeli gelecek d?nen bir ynetim var; ok seslili?in gcne inanan, al??anlar?n?n haklar?n? savunan bir ynetim. ?lk nce al??anlar?m?z?n maa?lar?nda bir dzenleme yapt?k. Uzun zamand?r bu sektrde grlmeyen ikramiye uygulamas?n? ba?latt?k. Ve belki de en nemlisi, kriz dneminde al??an say?m?z? azaltmad?k aksine ekibimizi glendirdik.

 

Ege'nin as?rl?k gazetesi Yeni As?r'da nemli de?i?imler yaratt?k. Trk kad?n?n?n ba?ar?s? ve buna inanc?m?z burada da hayat buldu. Nurcan Akad'dan sonra ?ebnem Bursal?, Trkiye'de 2. kad?n Genel Yay?n Ynetmeni oldu. Bu taze kan ile Yeni As?r 20 y?ld?r ilk defa tiraj?n? 80 binlerin seviyelerine kadar ?kard?. Okuyucu farkl?l?klar? ok be?endi. Dergi grubumuz zaten ok ba?ar?l?, en ok okunan dergiler bizim grubumuzda yer al?yor.

 

ATV'yi devrald???m?z gnden bugune izlenme pay?m?zda %40 civar?nda bir at?? var. Sabah ise 2000 y?l?ndan beri ilk defa geenlerde hrriyeti sat?? rakam?nda geti. Tabii ki bu ba?ar?lar? kal?c? k?lmak as?l ama.

 

?eri?e gelince; Sabah, Atv ve tm yay?nlar?m?z?n uzun y?llard?r srdrd? ilkeli ve tarafs?z yay?nc?l?k konusunda hibir taviz vermeden ilerliyoruz. Ad?mlar?m?z? bu yap?n?n daha sa?l?kl? i?lemesi ad?na at?yoruz, sonular? da grlyor, yay?nlar?m?zdaki ?k?? sryor. ok yak?nda rakiplerimizle aram?zdaki fark? at???m?z? grceceksiniz.

 

Medya grubunuzda hl devam eden bir grev sz konusu. Bu konuda yeni geli?meler var m?? Bu grevi sonuland?rmak zere yeni bir ad?m atacak m?s?n?z?

 

Biz sendikal? arkada?lar?m?z? her zaman dinledik, mevcut ekonomik veriler do?rultusunda en uygun yolu bulmak istedik ve yasal haklar?na her zaman sayg? duyduk. Bugn de mevcut tercihlerine sayg? duyuyoruz.

 

Zor bir y?l geiriyoruz. Kriz ko?ullar? ATV ve Sabah'a nas?l yans?d?? Reklam gelirlerinde ciddi bir d?? var m??

 

2008'in ekim ay?ndan bu yana Trkiye'de etkisini gstermeye ba?layan krizin etkileri en ok reklam gelirlerinde hissediliyor. Bu da ok do?al. Bu dnemlerde ?irketler ncelikle reklam-ilan btelerinde k?s?nt?ya gidiyor. Fakat izlenme oranlar? ve sat?? rakamlar?nda bir sorun ya?anm?yor. Biraz nce de syledim kriz daha iyi ynetilen ve gcn izleyicisinin ve okuyucusunun beklentilerine odaklam?? Sabah ve ATV'yi lider yapacak.

 

Kriz y?l?nda medya grubu iinde tasarruf amac?yla ne gibi ad?mlar att?n?z?

 

Turkuvaz Medya Grubu olarak asl?nda sadece kriz dneminde de?il her dnemde yap?lmas?n? d?nd?mz bir tak?m kontrol edilebilir giderlerde tasarruf tedbiri uygulamas?na ba?lad?k. Her dnemde yap?lmas? gereken ama bazen gzden ka?r?lan tasarruf nlemleri ald?k. Bunun en basiti olan elektrik giderlerinden nakliye giderlerine bir optimizasyon yapt?k.

 

Ancak eleman ?kartma konusunda ok hassas?z. Sektrmzde eleman ?kartma, maa? azaltma gibi bir tak?m uygulamalar yap?lmas?na ra?men Turkuvaz Medya Grubu olarak son bir y?lda tasarruf tedbiri amal? tek bir personelin grevine son vermemek, aksine kadromuzu daha da glendirmek amac?yla konusunda uzman yeni arkada?lar?m?z? ekibimize katabilmek bizim iin gurur kayna??d?r.

 

nmzdeki dnemde medya alan?nda yeni ad?mlar?n?z, yat?r?mlar?n?z olacak m??

 

Yeni yat?r?mlar ncesinde, bulundu?umuz noktay? daha ileriye ta??yacak al??malar yapaca??z. Dijital alanda ara?t?rmalar?m?z sryor. Medyan?n teknolojik dn?mn yak?ndan izliyor ve bizi gelece?e ta??yacak alanlar? ok yak?ndan takip ediyoruz. Stdyo ve ekipmanlar?m?z? yeniliyoruz. ?u anda zerinde al??t???m?z 2 yeni projeyi daha hayata geirece?iz, ancak ?imdilik srpriz.

 

Sizce Trk ekonomisinde krizin etkileri ne zaman diner? Ya?anacak iyile?me medyaya ne zaman yans?r?

 

2009'un son eyre?inden itibaren tm dnya ekonomilerinin ykseli?e geece?ini d?nyorum. Medya iin de tm bunlar geerli. Krizin etkileri bitti?i zaman gazete sat??lar? artar, ?irketler reklam-ilan btelerini art?r?r.

 

Reklamc?lar Derne?i, reklam sektrnn 2009 y?l?nda yzde 15 ila 20 aras?nda daralaca?? tahmininde bulundu. Siz bu tahmini nas?l buluyorsunuz? Sizin tahmininiz ne?

 

Reklamc?lar Derne?i'nin daralma ngrsne ben de kat?l?yorum. Di?er sektrlerde oldu?u gibi dnyadaki kresel dalgalanman?n Trkiye'de pek ok sektr etkiledi?i gibi medya sektrn de etkiledi?ini sylemek yanl?? olmaz. Ancak zellikle reklam yat?r?mlar?n? kesmeyen, tketicileriyle temas noktalar?nda bulu?maktan ka?nmayan firmalar?n bu dnemsel dalgalanmadan daha gl ?kacaklar?n? d?nyorum, bunun rnekleri de bu tezi her zaman do?rulam??t?r. Bu etki gz nne al?nd???nda medya sektrnde ?u an ya?anan daralman?n k?sa srede a??larak geen senelerdeki nemini tekrar kazanaca??na inan?yorum.

 

Yak?n zamanda Vatan gazetesinde ve ba?ka gazetelerde, ATV-Sabah grubunun al?nmas? srecinde, Halkbank taraf?ndan size verilen kredi konusunda Ba?bakanl?k Yksek Denetleme Kurulunun baz? hatalar tespit etti?ine dair haberler yer ald? ve 'Bu krediyi nas?l verdiniz?' sorusu soruldu. Sizin bu konudaki de?erlendirmeniz nedir?

 

Haberin ?kmas?ndan hemen sonra bu konudaki a?klamam?z? yapt?k ve bu iddialar?n gerekle uzaktan yak?ndan ili?kisi olmad???n? a?k bir ?ekilde ifade ettik. Ald???m?z kredi kar??l???nda verilen teminatlar aras?nda yer alan gayrimenkullerin ekspertiz de?erinin 9 kat zerinde ipotek verildi?i iddia edildi. ncelikle ?u hususu belirtmek gerekir ki, sz konusu kredi TMSF taraf?ndan ihalesi yap?lan ve yine bir kamu kurumu olan TMSF taraf?ndan yapt?r?lan de?erleme ile de?eri 1,100 milyon dolar olarak tespit edilen ticari iktisadi btnl?n sat?n al?nmas? i?leminin finansman? amac?yla al?nm??t?r.

 

Kredi kullan?lmas? esnas?nda kredinin teminat? olarak Grubumuza ihale edilen ticari iktisadi btnl?n tamam? bankalara teminat olarak verilmi?tir. Bu kapsamda ?irketin tm hisseleri zerine bankalar lehine rehin hakk? tesis edilmi?, markalar? ve tm menkulleri de dahil olmak zere bankalar lehine ticari i?letme rehni tesis edilmi?, ?irketin gelirleri bankalara temlik edilmi?, hesaplar? zerine rehin konulmu? ve tm bunlara ilave olarak gayrimenkullerin tamam? zerine bankalar lehine 1. derece ipotek tesis edilmi?tir.

 

Di?er yandan, ticari iktisadi btnl?nn TMSF taraf?ndan belirlenen de?eri 1,100 milyon dolar iken bu tutara 150 milyon dolar i?letme sermayesi ilave edilmi? ve yat?r?m?n de?eri hissedarlar taraf?ndan aktar?lan 500 milyon dolarl?k zkaynakla birlikte 1,250 milyon dolara ula?m??t?r. Al?nan 750 milyon dolarl?k kredinin kar??l???nda 1,250 milyon dolarl?k i?letmenin tamam? ve buna ilave olarak ynetim kurulu ba?kan?m?z Ahmet al?k'?n ?ahsi kefaleti bankalara teminat olarak verilmi?tir.

 

A?ka grld? gibi burada bir yan?ltma sz konusudur. Eksik teminat verilmesi veya de?erlerin fazla gsterilmesi bir yana bu kredi iin verilebilecek tm teminatlar fazlas?yla verilmi?tir. Sz konusu kredinin 10 y?l oldu?u dikkate al?nd???nda ileride gerekle?ebilecek de?er art??lar?n? da kapsamas? ve teminata dahil edilmesi amac?yla bankalar?n talebi zerine yksek bedelli ipotek konulmu?tur. Bu mutat bankac?l?k uygulamas? tamamen bankalar?n elindeki teminat de?erini korumaya ve art?rmaya yneliktir. Tamamen bankalar?n talebi do?rultusunda ve yine bankalar?n lehine olan bu durumun sanki ?irketimiz lehine bir hususmu? gibi ve ortada bir suistimal veya yan?ltma varm?? gibi gsterilmesi tarafs?z ve gerek habercilik anlay??? ile hibir surette ba?da?mamaktad?r. 3 y?l demesiz oldu?u iddia edilen ve asl?nda ilk 3 y?l? sadece faiz demeli bu kredi kapsam?nda ilk faiz demesi kar??l??? 30 milyon dolar 22 Ekim 2008 tarihinde denmi?tir. ?kinci faiz demesi kar??l??? 31.5 milyon dolar da 22 Nisan 2009 tarihinde denmi?tir.

 

Grld? gibi her ?ey net bir ?ekilde ortada iken bylesine yersiz ve as?ls?z iddialar?n ortaya at?lmas?n?n ard?nda art niyet seziyorum.

 

YETK?NL???M YNET?C?L?K ALANINDADIR

 

Bo?azii niversitesi'nde Siyaset B?limi ve Uluslararas? ?li?kiler e?itiminden sonra, ABD'de MBA yapt?m. En son olarak finans alan?nda doktora tezimi tamamlad?m. Bir sre Wall Street'te Ara?t?rma Analisti olarak al??t?m. Trkiye dnd?mde ise aralar?nda Vestel gibi teknoloji ?irketlerinin yan? s?ra finans ve tekstil i?letmelerinin bulundu?u yap?larda ynetici olarak grev ald?m. al?k Holding'teki Genel Mdrlk srecimin ard?ndan Star Gazetesi ve 24 haber kanal?nda bir dnem icra kurulu ba?kanl??? grevini yrttm.

 

Bu a?dan gazetecilik-yay?nc?l?k alan?ndaki yetkinli?im yneticilik alan?ndad?r. Medya ynetimi yurt d???ndaki niversitelerde grlece?i gibi zere tamamen uzmanla??lmas? gereken zel bir alan. Ekonomi, i?letme, pazarlama ve ileti?im bilgilerinin kar???m?ndan olu?uyor. Naizane bizim de sre iinde bu alanda uzmanl???m?z peki?ti.

 

Bir medya yneticisi olarak ieri?e ne kadar mdahale ediyorsunuz? Sadece genel politikalar? belirlemekle mi yetiniyorsunuz, yoksa gnlk sreler iinde de yer al?yor musunuz?

 

Haberlerin ieri?ine mdahale etmem sz konusu de?il. Bu konuda yani editoryal anlamda ba?ta Erdal ?afak olmak zere ok deneyimli bir ekibimiz var. Sadece grubumuzu do?rudan ilgilendiren haberler oldu?unda, arkada?lar, di?er gruplar?n yneticilerine sorduklar? gibi, bir ynetici olarak benim de fikrimi soruyorlar, o kadar.

 

Biz izleyici ve okur olarak s?radan bir medya gnnz nas?l geiyor? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Hangi televizyonlar? izliyorsunuz? Favori programlar?n?z hangisi?

 

??imizin gere?i olarak rakip gazeteleri ve rakip televizyon kanallar?n? ok yak?ndan izliyorum. Aksini d?nmek san?r?m mmkn de?il.

 

Srekli okudu?unuz k?e yazarlar? kimler?

 

ncelikle ku?kusuz Turkuvaz Medya at??? alt?ndaki kalem erbab?n? keyifle okuyorum. Trkiye'de ok iyi k?e yazarlar?m?z var. Hatta bu konuda dnya gazatecili?ine farkl? bir boyut getirdi?imizi d?nyorum. Bugn ABD'de, Avrupa lkelerinde gazete tirajlar?nda ok keskin d??ler ya?anmas?na kar??n, bizde al???ld?k tiraj rakamlar?ndan pek uzakla??lmad?ysa, bu noktada k?e yazarl??? kurumunun katk?s?n? d?nmemiz gerekir. Yurtd???nda tecrbe edinmi? biri olarak inanarak syleyebilirim ki, d??ar?da, lkemizdeki kadar nitelikli ve gr?lerinde e?itlili?i bar?nd?ran k?e yazarl??? sahiden yok.

 

MED?ACAT DERG?S?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri