forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TANRI YAZARLAR, TANRI TELEV?ZYONCULAR YOK OLDU!

Aktif .

ET?KETLER:Yigit Bulut

yigit bulut

HABERTÜRK TV Genel Yay?n Yönetmeni Yi?it Bulut, Cihan Medya Haber Dergisi’ne ‘yerle?ik medya düzeni’, Türkiye’nin ekonomi krizleri ve finansal Ergenekon konular?nda ilginç aç?klamalarda bulundu.

Ele?tiri oklar?n? öncelikle, vazgeçilmez yazarlar olarak gösterilen isimlere yönelten Bulut, “Asl?nda, t?rnak içi ifadeyle; ‘tanr?-yazar’ diye bir ?ey yok. Büyük medya gruplar?n?n ?i?irip, empoze etti?i isimler var.” ifadesini kulland?. Örnek olarak Ertu?rul Özkök’ü gösteren Bulut, ?unlar? söyledi: “Türk medyas?nda hiçbir zaman tanr?-yazar olmad?, t?rnak içinde söyleyeyim. Çok büyük medya gruplar?n?n ?i?irdi?i, empoze etti?i, o dönemde di?er medya gruplar?n?n da güçsüz olmas?ndan kaynaklanan bo? anda parsellenmi? bölgeler vard?. Mesela, Ertu?rul Özkök. O dönemde Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Do?an Grubu’nun bask?s?yla siyasi otoriteye, koalisyon hükümetinin güçsüzlü?ü ile sanki böyle her dedi?i piyasay? etkileyecek, her dedi?i kamuoyunu etkileyecek, hükümeti etkileyecek gibi bir alg?lama vard?. Ne oldu ?imdi onlar? ?imdi sa?da solda, tiyatro oyunculu?u yap?yorlar veya komedi çeviriyorlar, bakarsan?z. Ertu?rul Özkök b?rak?nca, Hürriyet batt? m?? Zaten medyan?n yüzde 60’? bir adam?n elinde. Ayd?n Do?an’?n adam? derler birini pompalarlard?. Ayd?n Do?an’?n yat?nda, evinde, orada burada tatil yapan, onun pompas?yla büyüyen insanlar vard?. ?imdi Türkiye normalle?ince, yüzde 60’l?k medya küçülünce o tanr?-yazarlar yok olmaya ba?lad?. O tanr?-televizyoncular yok olmaya ba?lad?. Hiç kimsenin çok büyük etkisi yoktur. Ben çok etkiliyim, ana haber sunar?m, onlar yalan.”

"2001 KR?Z?NDE MEDYANIN ATE?E BENZ?N DÖKEN B?R ROLÜ VARDI"

Ekonomik krizler ve medyan?n bunlara bak?? aç?s?n? da ele?tiren Yi?it Bulut, 2001 krizinde medyan?n büyük suçu oldu?unu ifade etti. “Medya cahil oldu?u bir krizi yorumlamaya çal??t?.” diyen Bulut, medya patronu-finans piyasas? ili?kisine de dikkat çekti. ‘Elinde hat?r? say?l?r tutarda devlet borçlanma ka??d? bulunan medya sahibi’nin, dü?ük faiz istemeyece?ine vurgu yapan Bulut, ?öyle konu?tu: “2001 krizinde medyan?n ate?e benzin döken bir rolü vard?. Bir de ?u var; medyay? kimin kontrol etti?i önemli. E?er bir adam medyay? kontrol ediyorsa, bir de Hazine bonosu varsa elinde; 100 trilyonluk Hazine bonosu var diyelim. Bir de Türkiye’deki medyan?n yüzde 60’?n?, 70’ini, 80’ini kontrol ediyor, faiz dü?ük mü olsa iyidir, yüksek mi olsa iyidir onun için? Medyay? siz kontrol ediyorsan?z, o grup için söylüyorum, ‘yerle?ik düzen’ dedi?im grup için Hazine bonolar? da sizin cebinizdeyse, ne istersiniz? Devletin en fazla faizi vermesini. En fazla faizi nas?l verir devlet? En fazla kar???kl?k ç?kt???nda. O zaman medya ne yapar, faizin yükselmesi için? Ate?e benzin döker. 2001 krizi budur i?te.”

Söyle?inin detay? Cihan Medya Haber Dergisi'nde...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri