Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Ne de?i?imi , birileri bizimle dalga geçiyor. De?i?ime,’ Yeni Türkiye’ ye kimin itiraz? olabilir ,de?i?mesi gereken bu  kadar çok berbat ?ey varken. Lakin bu istek  en Osmanl? hayran? iktidardan gelince insan öyle mi böyle mi  yoksa bizimle dalga m? geçiyorlar diye ?üpheleniyor.

Cumhuriyetimizin    ‘devrimleri’ , ‘ink?laplar?’  sözcüklerinin  kullan?lmas?n?n neredeyse  yasak oldu?u uzun bir  süreç ya?ad?k, reform da diyemedik ?imdi geldi?imiz nokta ise  ‘Yeni Türkiye’ ama devrimler olmazsa yenilik nas?l olacak çok çeli?kili bir durum.

Belki bu yüzden  bir türlü de?i?emiyoruz.

De?i?ememenin    mazeretleri  hiç bir ?eyi de?i?tirmez, sadece geçici rahatl?k sa?lar , ve k?sa sürer , hepsi bu.

Medyada  de?i?im  , ben bu adam? de?i?tirdim yerine bunu koydum , bu iyidir bizdendir ya da bizim istedi?imiz gibi konu?uyor ?eklinde oldu hep .

Ayn? ?eyleri yapan farkl? adamlar gördük AKP iktidar?nda  , ayn? ?eyi yapan ayn? adamlardan sonra  geçici bir ferahl?k verdiler ama bitti.

Asl?nda  ülkemiz;   ben ayn? kalay?m ya da  gizli ajandam olsun ama de?i?mi? gibi yapay?m iki yüzlülü?ünde oldu?undan  de?i?im olamad?.   

Esasen  de?i?im kolayda bir i? de de?il , planl?, i?ini iyi bilen insanlarla mümkün ve de?i?imi özümsemi? siyasi  yap?yla paralel ko?arken  sanat?n ele?tirel niteli?ini unutmadan.

Bunca insan  de?i?im de?i?im diye diye nas?l ayn? kal?r  , tembellikten mi, cahillikten mi, ç?kar ili?kilerinden mi, her halde konjuktürü yakalayamamalar?...

De?i?im ak?ll? insanlar?n i?i , gelece?e yönelik  bir operasyon . 

Fark?ndal?k , kabulleni?  halka dü?en  en önemli k?s?m  , ama kafa de?i?ime basmazsa geçmi?le oyalanarak bu gün geçirilir ve gelecek olamaz.

De?i?imin co?kusuna halk kat?lmadan toplumlar nas?l de?i?ir, birlikte dans bile edemiyoruz,  hasat?n co?kusu halay , kamu yay?nc?l???n?n e?lenceleri , diziler ve görsel sanatlar dahildir .

Mevsimleri , rüzgar?n yönünü  de?i?tiremeyiz ama kendimizi de?i?tirebiliriz , bu ülkenin halk? bunu bilmez olur  mu , de?i?ime aç?kt?rlar , diziler bu yüzden çak?l?p duruyor , de?i?ik hiç bir ?ey yok.

Sanatç?lar  mesuliyet yüklenmeden de?i?im nas?l olacak,  olmuyor zaten .

Sanatç?lar?n  ezici ço?unlu?u   de?i?imi , yenili?i , yap?tlar?yla , duru?lar?yla  öneremedi , sadece siyasi duruma uygun kendilerine  pozisyon belirlemekten helak oldular.

?imdi de foto?raflarda  rezil oluyorlar.

Hiç k?v?rmayal?m para tatl? geldi , çok da haks?z de?iller. 

Duru?u olanlar?n ba?lar?na gelenleri gördükten sonra...... 

?imdi bir iki sözde ç?k?? , ayk?r?l?kla   ‘yi?idim  aslan?m’ olmaya çal??anlar beyhude gayret içinde , sosyal medya üzerinden halk?n k?zg?nl???n? , k?rg?nl???n?  yat??t?rmak zor . 

Geçenlerde Halk TV de Cüneyt  Akman ve  Hakan Aygün,  Sezen Aksu meselesini ,  sosyal medyadaki  infiali konu?tular  . Cem Karaca  üzerinden alaka kurarak  Sezen Aksu’yu anlatmaya  çal??t?lar. ?nsaf !

Cem Karaca yurtd???nda y?llarca resmen süründü. 

Anac??? burada anlatmaya dilim varm?yor  ortaklar?n?n üstüne b?rakt??? vergi borçlar?yla bo?u?tu. 

Rahmetli Özal Cem Karaca’n?n yurduna dönmesini  sa?lad???nda asl?nda bu bir lutuf de?il olmas? gerekendi Allah  Raz?  olsun bir  haks?zl??? giderdi .

Ne alakas? var Sezen Aksu ile Cem Karaca’n?n durumunun ? Aksu aç m? , sürgün mü, i?siz mi  siyasi duru?u yüzünden. Lütfen yapmay?n Allah A?k?na. 

Bir kere daha  insaf !

Ayr?ca Babas? Rum’du diye tam att?lar, ne alaka  Mehmet Karaca çok merakl?ysan?z kökenine   Acem as?ll?yd? çok merakl?ysan?z tekrar alt?n? çiziyorum bir zahmet ö?renin konu?madan önce.  

Derken annnesi Rum’du diye düzelttiler, Maa?allah bu ikiliye dikkat derim .

Toto Karaca  Ermeni as?ll?yd? , operetlerden yeti?mi? , ayn? zamanda balerin,   bir aktristi ve ad? ?rma idi.

Babam?n kadim dostu , ?rma Teyzem ,  canlar?m benim cennet mekan olsun onlara,  biri Karacaahmette  Müslüman mezarl???nda  öbürü ?i?li’de Ermeni mezarl???nda  Allah Kabir Rahatl??? versin .

Son kere bir ‘insaf ‘  daha, yok sayman?n bu kadar? biraz fazla oluyor .

Cem Karaca ba? kald?rd? , a??r bedeller ödedi , lütfen  biraz sayg? gösterin.

Dünyada   sanat ba? a?r?t?r , müesses nizama uyumsuzdur , asidir çünkü olan biteni farkl? görür , kurallar? sevmez ve statükoya sayg?s? filanda da yoktur.

Sanatkarlar? sevmeyebilir veya hayran kalabilirsiniz, yerin dibine bat?rabilir, övüp tap?nabilirsiniz  ama yok sayamazs?n?z , çünkü baz? ?eyleri onlar de?i?tirir onlars?z de?i?im olmaz.  

Çünkü sanatç?lar dünyay? de?i?tirebileceklerini zannedecek kadar ç?lg?nd?rlar. 

Medya uzun y?llar i?ine gelmeyeni yok sayd? , bu ölümcül bir günaht?r ve ?imdi can çeki?iyorlar. 

Ertu?rulcan  erkekli?ini nas?l kaybetti?ini filan anlat?yor , insan hali herkesin ba??na gelebilir önemli olan  paçay? nas?l kapt?rd?n onu anlat?p hesapla?acaks?n , kime ne senin top patlam?? testislerden.

Gelelim Yasemin  Yalç?n’?ma ,   dizisinin kald?r?l???n? Perran Kutman’?n ayn? konuyu i?leyen yeni dizisine,  ili?kilere  ba?lam?? , k?smen hakl? olabilir ama temel sorun bu de?il . 

Sorun de?i?imi yakalayamamalar?. 

Hep ayn? konu olunca ve i? yürümeyince kabahatli aran?r, üretim düzene?inin orta?? yazarsa oyuncuya patlar, oyuncu ise yazara.

Ama esas mesele bu de?ildir.

Y?llar önce pek k?ymetlim Yasemin Lucille Ball’dan adapte bir  diziside  oynad?, bu projeyi kabul ederken acaba  konunun  ABD’nin  ( o zamanlar )    bir wasp kad?nla bir Hespanic adam?n evlili?i üzerinden etnik farkl?l?klar?n i?ledi?inin fark?nda m?yd? ?  

Sonra i? tutmad? , zaten niye tutsun ,  Yasemin WASP de?il  e?ini oynayan Hespanic  de?il ama ne oldu ,  Yasemin’in dizi kalkt? sonra  farkl? bir  kanalda  ayn? diziyi   bir ba?ka k?ymetlim Demet Akba? oynad?, peki bu sefer tuttumu, hay?r, ama devam etti !

??in bir ba?ka dü?üm noktas? budur.

Yasemin galiba  ba??na gelenleri fark etmi?,  ha gayret çözecek !

Gecikmi? bir itiraz !

Yasemin o güzel sesiyle ?ark? söyledi  konuk oldu?u bir programda , ama ba?kas?n?n ?ark?s?n? halbuki biz onun için sözler yazar,  besteler yapard?k kendi  ?ark?lar?n? söylesin diye.

Fark yaratmak kendi ?ark?lar?n? söylemektir.

Dü?ün Yasemin’ci?im , ha gayret.

De?i?im mi , birileri bizimle dalga geçerken para kazan?yor....

Sevgiyle Kayda Geçiriyoruz , elimizden gelen budur

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri