Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N 

Temelini ?renmeden ayr?k olmak Evren Pa?an?n Picasso tablosu kar??s?nda  ne var bunda ,  bende yapar?m demesine benzer.

Ba?ar?l? Kamu yay?nc?l???  yapabilmek iin hem di?erlerinden farkl? (ayr?k) olacaks?n ki fark?n? ortaya koy rekabet et , hemde  i?in temelini ok iyi bileceksin . 

??in  temelindeki z , ahlaki boyutunu , sorumlulu?unu ;   ufkumu aan ok de?er verdi?im , yurt d???nda ya?ayan ama  yurt iini   iinde oturanlardan daha iyi gzlemleyen  bir okuyucu dostumun    gzel szleriyle ?yle anlatmak mmkn :

  Hapishanede mr boyuna mahkm en az?l? seri katil sap?klar?n bile bir k?rm?z? izgisi mutlaka varm??. Ve bu k?rm?z? izgi nedeni ile de insan olmak tan?m?na en ok yakla?t?klar? nokta imi? bu kendilerince saptad?klar? asla yapmam dedikleri listeleri.  Ve bu liste varl??? , insan olmak, bugn lm cezas?n? yok eden neden.  K?rm?z? izgilerimiz olmak zorunda,

?nsan kalabilmek iin, tesi yok.

Televizyonlar?m?z   suni ayr?klar   yarat?p sonra ekranlarda bir yerlere soku?turup ?hret imalat?na yo?unla?m?? vaziyette . 

nce  skandallar sonra art?k jri yeli?imi olur, sama sapan bir dizide oyunculuk mu ,sabah ku?aklar?m? ,  gelin ata binmi? ya nasip demi?  hesab? .

Son gnlerde bir Asena Erkindir gidiyor. 

Asenan?n neyi me?hur diye haberlere bakt???mda okula gidiyor, ama ?imdiden moda dan??man? , Berkay?n arkada??  , ok ba?ar?l? futbolcumuz  Canerin e?i , ocuklar? var Allah Ba???las?n .

Sonras? yok.

?yle yok, Caner Asenaya  Ferrari al?yor , ve Ni?anta??da park yeri ar?yor  haber bu. 

Ve  dedikodularla gndem olu?turma abas? ,  ?imdilik  Asena Erkin  bu.

Reklam  ayyuka ?km?? dedikodularla , tamam ,  fakat Asenan?n esas marifetini  grm? de?iliz ama gidi?at  gsteriyor ki  medyada bu kadar yer ald???na gre ekranlarda Asenay? grece?iz , i?te o zaman as?l  marifeti neymi? anlayaca??z marifet yoksa can? sa? olsun diyece?iz !

Bu tezgah Canerin lehine mi,  bilemem  ses ?karmad???na gre var bir bildi?i .

Y?llard?r bu byle ,  ekranlarda hemen her bran?ta  uzay?p gidiyor. 

Kamu yay?nc?l??? grevlerinin  ayr?l??? zaten tamemen kaybolmu? halde,  bir TV yneticisi seninle  istenmi? oldu?u iin  gtrd?n  proje zerine konu?up sonra reddedip daha sonra projenin ismini araklay?p a?z?n? burnunu da??t?p kar??na senaryo yazar? diye ?kabiliyor.

Veya TV ele?tirmeni birden belli ki?ilerin adeta menajeri gibi mdafii rolne soyunabiliyor ya da jri yesi olabiliyor. 

Ne var ki  bunlar  hep birlikte  ayn? anda yap?lacak i?ler de?iller kamu yay?nc?l???nda . ahlaken de  olmaz , herhangi bir i?te mant?kende. 

Birini semek gerekiyor. 

Baz?lar?ndan  fedakarl?k etmek gerekir, edilmezse ne bu byle ete gibi....nerede kal?r check - balans  kural? ?  

Hak adalet meemleket hepsi Atal? Kel Mehmet olur , bir zamanlar TRTde Latif Okul?n hem yay?n denetim hem repertuar kurulunda olmas? gibi !  ( Okuyorsa selam olsun , kayda geiriyorum kendisini , bir ?ey de?il )

 

Gelelim Seda olay?n?n ard?nda b?rakt?klar?na .

 

Yksel  Aytu?  10 Eyll 2014  tarihli yaz?s?nda zetle Sedan?n  davran???n?n  tasvip edilemeyece?ini sylerek  devam?nda  Seda sulu , ya di?erleri ? sorusunu soruyor.

 

Gzel bir soru , lakin gecikmi? bir soru. 

Seda olay?n?n patlamas?na kadar sorulmam?? olmas? talihsizlik , bir yerden ba?layacak bu  durumun sorgulanmas? , do?al olarak patlad??? yerden , patlad??? yer en ba?? oldu.

 

Aytu?un  Sedan?n iyi insan , hay?rsever olmas? te?hislerine kat?lan kat?l?r, zellikle iyiliklerini grenler, lakin burada sosyal bir devletin yerine yani devletin yapmas? gerekenleri  yapmaya soyunmu?  bir TV kahraman? var. 

 

Bunu bir ba??na yapm?? olamaz, gc yetmez arkas?ndaki zihniyet sorgulanmal?d?r Seda de?il.

 

??i bu noktaya getiren kimlerdi sorusu nemlidir nk bu noktada kamu vicdan? kahraman?na ihtar etmi?tir , dur diye.

 

Ve  bir zamanlar  anketlerde Trk Ordusuyla  ayn? dzeyde gvenilirlik kazand???  sylenen  Seda Sayan vesayeti , ordu vesayeti tart???l?rken tart???lmayacak m? ? 

  

Acaba ?imdi durum nedir , gerek ordu gerek Seda a?s?ndan , anketler sustu .

 

Aytu? anlad???m kadar?yla di?erlerininde konu edilmesini istiyor,  edilsin , buyrun yaz?n .

 

Kimileri  Seda  Sayan? Oprah ile kar??la?t?rmay? pek severler . 

Ancak Oprah ve mukayeseli  ABD ordusu gvenilirli?i saptanm?? de?il bildi?im kadar?yla  ABD medyas? anla??lan  sapla saman? kar??t?rm?yor .

 

Oprah ve Sedan?n benzerlikleri ne olabilir , biri siyahi bir Amerikal? olmas?n? avantaj olarak kullanm??, Sedan?n Kad?rgal? olmas? di?eri  kadar geni? bir platform de?il  nitekim rakiplerine kar??  seda Sayan iin bu ciddi bir g olmad? ,  bir erimeye zaten girdi.

 

Neyse uzun laf?n k?sas? Oprah kazand?klar?ndan Afrikaya 40 milyon dolarl?k okul yapt?rd?.

Sedada yapt?rm?? okul , bravo. 

Kazanc?n?n ne kadar?n? hay?r hasenata geri dndrd  bilmiyoruz , sevgilisinin anne babas?n?n ad?na bile okul yapt?ran var  yani atla deve de?il anla??lan.

Seda Sayan Rahibe Teresa de?il, olmas?n? da bekleyen yok , sonuta Yeti? Bac?m y?llar?ndan ba?layarak da??tt?klar? da kendi kaynaklar? de?ildi.

 

Vergi dyorum  seni fena yapar?ma gelince, duymam?? olal?m , TBMM maa?lar?n?  kar??layacak verginin  kazanc? hangi retimle yap?yor sorusu sorulur o zaman . 

Neymi? bu kadar de?erli retim ki bu mthi? kazanc?n vergisi TBMM maa?lar?n? kar??lamaya  yetiyor   ?reniriz . Ancak anlat?rlarsa elbette , soran yok nk.

 

Ayr?ca medyada i?sizlikle ma?dur edilmi? yle de?erli insanlar var ki g?k?n? ?karmayan yani onlar vergiden kamak iin mi para kazanm?yorlar ? Geiniz.

 

Sedaya  esasen kimse d?man de?il ama tehlikeli yolun kenar?na geldi. 

T?pk? Oprah gibi.

Oprah kendi televizyonunu kurdu ve Hindistana yapt??? gezinin izlenimlerini  ieren program?yla  hayat?n?n ele?tirisini ald?.

Hindistan? y?lan oynatan, elle yemek vb gibi  insanlardan ibaret saymas? ho? kar??lanmad?. 

Resmen cehaletle de suland? .

Gene man?et oldu ama bu sefer man?et Oprah art?k dokunulmaz de?il ?eklindeydi.

 

Evet Sedam?z  da art?k dokunulmaz de?il, bu nemlidir demokrasilerde kimse dokunulmaz de?ildir olmamal?d?r .

Olmaya al??anlar?n nafile abalar?n? , adalete verdikleri zarar? gryoruz.

 

 

Kamu yay?nc?l???nda bir yanl?? bazen bin do?ruyu da gtrr , mit Gner olay?n? hat?rl?yal?m. 

  

Gelelim  Glay Gktrke. 

Maalesef  y?llard?r mensubu  oldu?u medyan?n  yneticileri 

liberalizm k?l?f?na soku?turdu?u ak?l almaz gaf?n?  , ocuk pornosunun karton filim ?eklide olursa zarars?z olaca?? ve  ocuk sap?klar?n?nda zgrlklerine  zarar verilmemi? olaca?? ?eklinde ki  dahiyane zgrlk fikrini Amerikan Yksek Mahkemesi karar?yla  rnekledi?i ve Amerikan Yksek Mahkemesi karar?n? adeta  Trkiyede itihat belledi?inde (olamaz  ancak doktrinel olarak bak?l?r )  stelik  dava konusu olayla kamu yay?nc?l???n?n farkl? oldu?unu gremeyip  ho?gr gsterip  sineye ekerek yanl?? bir hareket yapm??t?.

 

Bu konuda Gktrkn Bar?? Yarkada?la kar?? kar??ya geldi?i  tart??ma nemlidir ve medya tarihinde kayda gemi?tir , izleyiniz derim ka?rd?n?zsa.

http://www.youtube.com/watch?v=B5ZwFrkc1Ts

 

Bir  medya grubunun veya kanal?n?n  ho?a giden szleri syleyenleri  kay?ts?z ?arts?z korumas? yay?nc?l?kta  ileride ok ciddi yanl??lara mal olur  . 

O gn kap?n?n nne koyacakt?n?z beyler !

Medya sa?m??, solmu?, cemaatin ,  hareketinin paras?ym?? bunlar?n hi nemi yok, kamu yay?nc?l??? hakk?yla yap?l?yor  mu nemli olan budur. 

O zaman  derhal i?ine son verilmeliydi, ?imdi giderken birde te?ekkr ediyor ,bu te?ekkr iin zlseniz iyi olur  maksad?m  sizleri hele bu zor gnlerinizde incitmek de?il , zay?f anlar avc?l??? yapan bir insan olmad???m bilinir ama bunlar? kayda geirmek zorunday?z , hatay? belki ok byyerek sal?m saak telefon tellerine dnen medyan?n yap?s?nda aramak do?ru olur , beni ok ilgilendiren  husus de?il kendi bilece?iniz i?, ancak kendi bildi?inizin yetmedi?i ortada.  

Okul kafeteryas?nda al??mas? uygar dnyada sak?ncal? bir insan? kamu yay?nc?l???n?n paras? yapan  Sedaya ne k?z?yoruz   o  zaman  ?  

Glay Gktrkle kar?? kar??ya oturup fikir tart??anlar, program yapanlar bir kere daha d?nsnler , yeni patronu bin kere daha d?nsn.

En az?l? katillerin , sap?klar?n bile k?rm?z? izgisi varken kamu yay?nc?l??? yapan yneticilerin  patronlar?n  nas?l olmaz .

K?rm?z? izgilerimiz olmak zorunda,

?nsan kalabilmek iin,

tesi yok.

Kamu vicdan? ihtar? ekiyor , ge olsa bile....

Kayda geiriyoruz , elimizden gelen budur.

sevgiyle

necefugurlu@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri